De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2014

Rood vlees in de Caparis arena …

dinsdag, april 22nd, 2014

Vorig jaar werd de toenmalig directeur van Caparis – Wilco de Vreeze – aan de schandpaal genageld. Een keur aan geruchten kwamen er voorbij – hij zou zich persoonlijk verrijkt hebben op kosten van de belastingbetaler. Het is uiteraard niet de bedoeling om krachten in de (semi-) publieke dienst zichzelf middels de achterdeur van een aanvullend inkomen te laten voorzien. Tegelijkertijd ken ik meer ambtenaren die er een bijbaantje op na houden …

Een onderzoek volgde door het bureau Bing – een onderzoeksbureau wat de integriteit van (semi-) ambtenaren en politieke ambtsdragers onderzoekt. Samengevat luidde de conclusie van dat bureau Bing dat de administratieve organisatie van Caparis op onderdelen weliswaar voor verbetering vatbaar was, maar strafbare onregelmatigheden waren niet aangetroffen. Op onderdelen minder handig opereren … ja … maar daar ken ik wel meer voorbeelden van. Het rapport zelf is overigens tot op de dag van vandaag geheim.

Er volgde een vertrouwelijke voorlichtingsavond voor Raadsleden bij Caparis Drachten en al rap stonden de wolven vooraan. Barbertje moest hangen. De (voormalige) directeur van Caparis had dit circuit al zien aankomen – evenals de advocaten van de deelnemende gemeenten – en besloten tot een afscheid tegen wederzijdse kwijting.

De inhoud van de beschuldigingen waren in de politieke arena niet meer van betekenis. De beste zekerheid voor een sappig stukje in de pers is natuurlijk het vertrouwelijk maken van een voorlichtingsbijeenkomst en daar vervolgens een honderdtal mensen voor uitnodigen. Zoals de Engelse politici zeggen ‘You might think so, but I can in no way comment on that’. De beschuldigingen waren boterzacht, maar de toon was gezet.

Er volgde een tweede onderzoek van datzelfde bureau Bing – de uitkomst daarvan is ook – zogenaamd – geheim. Wel werd alras duidelijk dat ook aanvullende beschuldigingen niet gestoeld waren op feiten. Maar luisterend naar het gejank van de wolven moest er wel rood vlees door de politieke arena worden gesleept. Niet alleen was de voormalige directeur nu de gebeten hond, ook contracten met zijn vrouw werden beëindigd. Sta nooit te dicht nabij een gebeten hond …

In menig gemeenteraad volgde vragen over de integriteit van de directie van Caparis. Vragen over de integriteit van de Raad van Commissarissen en de vertegenwoordiging van de aandeelhouders  heb ik niet voorbij zien komen. Deze laatsten hadden het vooral druk om transparantie van bestuur te effectueren middels het geheim houden van de notulen & Bing rapporten.

Nu de wolven niet meer op afstand gehouden konden worden, werd een onderzoek door het ‘Openbaar Ministerie’ aangekondigd. Als de voormalig directeur van Caparis dan niet via de civiele route kon worden vernederd, dan is er vast nog wel plaats in het gevang.

De uitkomsten van dat strafrechtelijk onderzoek zijn nu bekend, alleen is er géén voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Er zijn geen 100 raadsleden in een vertrouwelijke bijeenkomst geïnformeerd. Noch de Leeuwarder, het Friesch dagblad of de Omrop hebben willen luisteren naar ‘You might think so, but I can in no way comment on that’. Niets.

De conclusie overigens van dat OM onderzoek wil ik u niet onthouden – Het voorgaande brengt mij tot de conclusie dat er geen grondslag bestaat voor een redelijk vermoeden van schuld van WdV aan enig strafbaar feit. http://leeuwarden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=872467/type=pdf/Brief_OM_betreffende_onderzoeken_Caparis.pdf

Hoe de sentimenten van de lezer over de directie van Caparis ook moge zijn, bedenk wel dat ‘geen grondslag voor redelijk vermoeden aan enig strafbaar feit’ de volgende keer ook u kan raken. Het enkel wijzen met de politieke vinger ruïneert carrières en zo is ook de lezer dezes vogelvrij. Dat zou niet voor het eerst zijn. Een ruimhartige rectificatie van de betrokkenen en de pers lijkt mij wel het minste.

 

De bigshoppers met Windhandel

woensdag, april 16th, 2014

In de LC van 11 April staat een TeGast opgenomen onder de titel ‘Don Quichot met maling aan feiten’. De teneur van die bijdrage is dat tegenstanders van windturbines geen kennis van zaken hebben en het redden van de wereld zo nodeloos vertragen. De scribenten ondertekenen hun bijdrage dan ook als ‘managing consultant’ bij Ecofys & Senior adviseur Klimaat & Energie. Wiens brood men eet …

De bijdrage is een aaneenschakeling van beschuldigingen, zonder ook maar één enkel inhoudelijk argument. Op zich ook bewonderenswaardig, anderszins getuige de professie van de scribenten niet onverwacht. Religies – de groene kerk niet uitgezonderd – overtreffen zichzelf vaker in geschreeuw wanneer onderliggende argumentatie ontbreekt.

‘De claim dat windturbines amper CO2 besparen berust aantoonbaar op drijfzand‘ zo wordt bijvoorbeeld stellig beweerd, maar overigens nergens aangetoond.

De feiten daarentegen tonen aan dat windturbines direct verantwoordelijk zijn voor een toename van de uitstoot van CO2. In het voorbeeldland Duitsland wordt meer steen- & bruinkool verbrand dan ooit – de backup centrale moet wel blijven pruttelen (In 2009 786 Mton oplopend naar 834Mton in 2013).

Windenergie is by far the meest kostbare methode om CO2 uitstoot te willen vermijden, als dat überhaupt al lukt. Welk maatschappelijk probleem opgelost wordt middels het grootschalig plaatsen van windturbines is volkomen onduidelijk. Het is niet abusievelijk dat geen enkel land de Duitse Energiewende volgt noch is het abusievelijk dat Duitsland haar eigen Energiewende de facto afschaft. De vernietiging van welvaart en werkgelegenheid is disproportioneel.

Het wind industriepark Gemini vreet bijvoorbeeld €4,5 miljard aan subsidie. Dat staat gelijk aan jaarlijks 6000 docenten, verpleegsters of politie agenten. Laat de oprichter van Ecofys en het inmiddels failliete Econcern daar nou net de initiatiefnemer van zijn. Het transport van big shoppers met gratis geld lijkt welhaast de primaire taak van de duurzame wind lobby. Het managen van de consultants daarmee annex, de secundaire.

Het staat een ieder logischerwijze vrij om voor eigen rekening en risico windenergie te promoten. Grootschalige belastingroof middels de energie rekening kan daar kwalijk onder gerekend worden. Elke euro aan verliesfinanciering voor windenergie kan niet geïnvesteerd worden in innovatie welke wel een probleem kan oplossen.

Het enige positieve effect van de miljarden aan windsubsidie, is dat die miljarden niet uitgegeven kunnen worden aan adviezen van Ecofys en soortgenoten.

Afvalproef Zuiderburen heeft een hoog Camping gehalte

zaterdag, april 5th, 2014

Onderstaand verscheen recentelijk op het blog van Jurjen Straver

‘Ik heb met al die bakken een nieuw Mondriaan op de oprit, terwijl ik al heb betaald voor een ondergrondse container. Maar die ik nooit heb gekregen.’ Het mag duidelijk zijn dat Gert-Jaap van Ulzen niet blij is met de afvalproef in Zuiderburen. Als VVD-raadslid was hij ten tijde van de besluitvorming rond de afvalproef al tegenstander. Omdat hij zelf in de woonwijk woonde, mocht hij er in de Leeuwarder gemeenteraad niet te veel over zeggen. De keuze voor Zuiderburen lag volgens hem voor de hand, ‘GroenLinks-wethouder Isabelle Diks gelooft in opvoeding van de burgers. Ze heeft voor Zuiderburen als pilotwijk gekozen, omdat het een nieuwbouwwijk is’

Zijn vooraf geuite bezwaren zijn tijdens de proef bevestigd. Zo blijkt de capaciteit van de grijze restcontainer te klein te zijn. Deze wordt nu na drie weken geleegd, maar blijkt na twee weken al vol te zijn. ‘Gooi er maar eens een lege fles wasmiddel in.’ Ook heeft hij er bezwaar tegen dat bewoners op centrale punten hun overtollige restafval moeten inleveren. ‘Als je container vol is, dan moet je ook nog met je volle vuilniszak achterop de fiets naar de Jumbo rijden. Mensen doen dat niet. Dat heeft een te hoog campinggehalte’, schetst Van Ulzen de situatie. Bewoners zoeken volgens hem andere oplossingen. Ze gooien hun vuilniszakken in de container bij hun werkgever, die daarvoor extra betaalt. Of het afval wordt in de papiercontainer of in de groene container gedumpt. ‘Het was opvallend dat in de wijk afgelopen winter veel groene containers werden aangeboden en in Goutum bijna niets’, merkt Van Ulzen daarover op.

Ook de manier waarop de resultaten van de proef worden gemeten klopt volgens Van Ulzen niet. ‘Men meet het aantal aangeboden grijze containers, maar men kijkt niet naar de inhoud van de andere containers’, zegt hij daarover. De proef moet een vermindering van 23% restafval opleveren. Dat is 33 kilo per persoon. ‘Dat zijn dus 1100 drankkartonnen per persoon per jaar’, berekent Van Ulzen. ‘Dat is onmogelijk!’ Ook is er volgens hem nog geen partij die de drankkartonnen wil opkopen. De proef is bedoeld om de burger vertrouwd te maken met afvalscheiding, maar geautomatiseerd scheiden achteraf is veel effectiever en goedkoper’, volgens Van Ulzen.

Toch staat volgens hem nu vast dat deze proef een doorslaand succes zal zijn. Iedereen in het land kijkt mee. ‘Wethouder Diks zit namelijk in commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG)’, licht Van Ulzen toe. Hij heeft weinig vertrouwen in de evaluatie van de proef en de kwaliteit van de daaraan gekoppelde enquête, die studenten van de NHL uitvoeren. ‘Als de proef wordt doorgezet zijn hierna Aldlân en Cammingaburen aan de beurt. Andere wijken krijgen ondergrondse containers.’ Ook voor Zuiderburen waren eerst ondergrondse containers gepland. In 2006 is besloten om dit niet door te laten gaan. Van Ulzen vindt het niet terecht dat hij als inwoner van Zuiderburen net zoveel afvalheffing betaalt als bewoners van andere wijken, waar de grijze container wel gewoon elke twee weken wordt opgehaald.

Daarnaast begeeft de gemeente zich ook op een aantal andere terreinen op glad ijs. Het één keer per drie weken ophalen van restafval was volgens Van Ulzen in strijd met de gemeentelijke afvalverordening. In de oude verordening stond dat het afval een keer per twee weken wordt opgehaald. ‘Na de gemeentelijke herindeling is sinds januari de afvalverordening gewijzigd. Nu staat erin dat het afval in de regel een keer per twee weken wordt opgehaald’, licht hij toe. Nascheiding van afval in de scheidingsstraat bij Omrin zou beter zijn voor het milieu en levert volgens Van Ulzen een hogere scheidingsgraad op. ‘In veel andere gemeenten worden bijvoorbeeld petflessen in een aparte container verzameld. Men haalt een scheidingsgraad is daar 60%. Omrin haalt 75% op basis van nascheiding.’

Tot slot wil benadrukken dat hij absoluut voor een schoon milieu is. Maar maatregelen moeten volgens hem wel rendabel en uitvoerbaar zijn. ‘Het maar eens per drie weken legen van de grijze container valt daar niet onder.’