De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2014

€19 miljoen verder … én dan?

dinsdag, januari 28th, 2014

Wie het Leeuwarder College programma wil lezen, moet achterin beginnen. De eerste 31 pagina’s gaan over de vakantie van de boekhouder en de wens om Sinterklaas voortaan extra vroeg in de stad te laten landen. Die laatste twee pagina’s gaan over de cijfers en omdat die in het Fries hetzelfde luiden als in het Nederlands zal ook Pier Tilma ze kunnen doorgronden.

Er wordt voor een slordige €19 miljoen aan extra uitgaven gepland – sommige voor zinvolle zaken, de meeste voor compleet onzinnige zaken. Van de afdeling Mienskipsfonds (€1,6Mio) kun je iets vinden (alleen weet niemand wat het is) – over de afdeling Groen Werkt! (€1,4 Mio) kun je maar beter het zwijgen er toe doen. Als het niet zo droef was, zou je er een avondvullend cabaret mee kunnen vullen.

Verwar het chapiter Groen Werkt! vooral niet met groene stoplichten of een groene golf op de ringweg zuid, waardoor u wel op tijd op uw werk zou kunnen komen. Of ’s middag niet stilstaand gedurende drie kwartier naar op groen springende stoplichten hoeft te kijken. Het chapiter Groen Werkt! gaat over eetbare stad, vlinderlinten & bijen hotels … over minder inbraken met een boom in de tuin. Alsof nu de lantaarnpaal weg is, de inbreker zijn hoofd stoot tegen de walnotenboom voor allochtonen en onverrichte zaken huiswaarts keert. Groen doet vast van alles, maar zien werken heb ik het nog nooit.

De bibliotheken doen we dicht en sportvelden gaan we slimmer duurzaam maaien. We worden Culturele Hoofdstad, dus de VVV kan ook wel dicht. Dit benaderd het niveau ‘afschaffen anti discriminatieprijs’ en ontslag beiaardier aardig. De beiaardier zit vast nog steeds in het archief, de archief mapjes groen te kaften.

Op de laatste pagina van het bedoelde College programma staat vermeld hoe we die €19 Mio gaan betalen. Die pagina telt vier(!) regels en nee, het is geen samenvatting. De samenvatting luidt: Afromen reserves €19 Miljoen. De SP heeft (helaas) de Raadszaal verlaten, maar de gratis geld drukpers gedoneerd aan het College.

Zo wordt er weer een aanbestingsvoordeel ingeboekt ten gunste van de algemene middelen (€2,5 Mio). Dus geld bedoeld om de stad te onderhouden wordt gebruikt om twee extra wethouders in het pluche te plakken. De – eens maar nooit weer – omgekeerde balanssanering is ook weer in volle glorie terug (€10 Mio) – wij vinden dat ons vastgoed met een maatschappelijk nut méér waard geworden is. Blijkbaar heeft het College de natuurkundige multi-versum theorie geadopteerd en het onze verlaten.

Er komen nog voor multi miljoen aan bezuinigingen en tegenvallers aan – decentralisaties, grond, vastgoed en ga zo nog maar even door. Maar gelukkig … Groen Werkt! 

Sorry jongens, er is vooral consensus over geen klimaat opwarming …

maandag, januari 27th, 2014

In de dagstelling van de LC van 21 januari transponeert de publicist Steven Watertij de aardbevingen in Groningen naar klimaat-opwarming & zeespiegelrijzing. Daarbij wordt gerefereerd aan de consensus daaromtrent en dé wetenschap, die 95% zeker is dat menselijk handelen schuldig is aan een klimaat Apocalyps. Middels klimaatmodellen zijn de scenario’s ‘aardig’ ingekaderd.

Wederom tijd voor de feiten;

Het IPCC (politieke – geen wetenschappelijk – VN klimaatorgaan) concludeert dat het 95% zeker is dat de klimaatopwarming sinds 1950 voor tenminste 50% veroorzaakt wordt door menselijke handelen. Een volstrekt nietszeggende – zelfs misleidende – constatering, gebaseerd op meningen. Er ligt niet één of ander reproduceerbare calculatie aan ten grondslag, verder zegt het niets over de hoeveelheid vermeende opwarming.

Op de cruciale vraag – hoe gevoelig is ons klimaat voor menselijke CO2 uitstoot, zegt de 95% stellingname niets. Het IPCC zélf constateert in een voetnoot dat ook zij niet weten of er veel of weinig opwarming is. Het kan dus rustig zo zijn dat het IPCC constateert dat het 95% zeker is, dat er géén probleem is.

De wetenschappelijke consensus waarnaar gerefereerd wordt, komt uit een literatuur onderzoek. De uitkomst daarvan werd in 140 tekens geframed door een campagne medewerk(st)er van Obama. ‘Ninety-seven percent of scientists agree: #Climatechange is real, man-made and dangerous’.

Het onderzoek betrof 12.271 (wetenschappelijke) artikelen welke in de periode 2001-2011 zijn gepubliceerd. 8261 Daarvan namen een neutrale positie in en wél 65 artikelen adopteerden de klimaatopwarming door menselijk handelen volledig. Al met al bestaat de wetenschappelijke consensus over menselijke schuld aan klimaat opwarming uit ongeveer 1,6%!

En dan de klimaatmodellen, er zijn er circa 350 in omloop. Modellen hebben de eigenschap het klimaat uit het verleden te benaderen om op basis daarvan een voorspellende waarde te pretenderen. Er is géén enkel model wat de feitelijke (satelliet-)metingen ná 1998 (het jaar waarin de modellen werden vormgegeven) ook maar bij benadering wist te voorspellen. De voorspelde opwarming is compleet uitgebleven, terwijl de CO2 uitstoot alleen maar is toegenomen.

In ieder geval in Nederland stijgt de zeespiegel – en wel met 1,8 millimeter per jaar, 18 centimeter per eeuw. Strikt genomen daalt het land met 18cm per eeuw en dat al eeuwen achtereen. Een voorspelde versnelling daarvan is – evenzeer – uitgebleven, tot die tijd is het wellicht verstandiger om de Afsluitdijk te voorzien van een laagje zandzakken.

De misère van Groningen #factfree misbruiken in een klimaatdebat is goedkoop – te goedkoop.

Het eerlijke verhaal – OZB versus ‘ingezeten belasting’

zondag, januari 19th, 2014

Gemeentes begroten de opbrengst OZB, tarieven zijn slechts een afgeleide daarvan.

Er is wat bijzonders aan de hand in gemeenteland en het valt niet op omdat er zoveel discussie over is, maar omdat er zo weinig discussie over is. Het belasting mandaat van de lokale overheden, de gemeentes willen dat uitbreiden.

De gemeente heeft als grootste belastingmandaat ten gunste van de algemene middelen de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Vrijwel alle andere belastingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. Met dat laatste wordt met enige regelmaat de hand gelicht, door eerst zoveel kosten toe te rekenen aan bijvoorbeeld de rioolheffing en daarna die belasting te verhogen. Dat terzijde.

De OZB wordt gebaseerd op de Waarde Onroerende Zaak (WOZ) en geldt voor woningeigenaren en ondernemers. Voor ondernemers wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de pand-eigenaar en de -gebruiker. Voor woningen is dat onderscheid per 2006 door de toenmalige minister Zalm afgeschaft. Sindsdien worden er door de VVD – verwoede edoch tevergeefse – pogingen gedaan om de OZB voor woningeigenaren ook af te schaffen.

Huurders betalen dus geen gebruikersdeel OZB meer. Vaak wordt gesteld dat het eigenarendeel OZB wat de woningbouw vereniging betaalt, wordt verdisconteerd in de huur. Dat is maar ten dele waar. De hoogte van de huren zijn gemaximaliseerd, de woningbouwvereniging kán de OZB stijging nauwelijks doorberekenen. Daar waar dat wel gebeurd, wordt de huurstijging middels de achterdeur (huurtoeslag) vaak gecompenseerd.

De OZB opbrengsten worden door gemeentes aangewend om publieke voorzieningen voor iedereen te financieren, terwijl maar een klein deel van de inwoners daarvoor aangeslagen wordt. In Leeuwarden zijn er 32.240 woningen die niet of nauwelijks (direct noch indirect) worden aangeslagen en een slordige 17.000 die de rekening wél krijgen.

De gemeente begroot jaarlijks de opbrengsten van de totale OZB, afwijkingen worden in het jaar daarop gecorrigeerd. Worden er extra vrijstellingen gegeven aan lage inkomens, gaat het jaar daarop voor de rest het tarief omhoog. Daalt de waarde van de woning (WOZ grondslag) gaat het tarief omhoog. De enige beperking daarop, is dat de OZB opbrengsten voor alle gemeentes tezamen (woningen & bedrijven) niet exorbitant mogen stijgen (voor 2014 – 2,45% – de macronorm). Voor het tarief van de individuele woning eigenaar is dat logischerwijze nietszeggend.

De voorgestelde tariefstijging OZB voor de gemeente Leeuwarden bedraagt dan ook 7% plus. In het komende College programma staan dan ook amper bezuinigingen, maar vooral papieren boekhoudtrucs en belastingverhogingen.

In generieke zin zou het logischerwijze eerlijk zijn om niet enkel de 17.000 woningeigenaren aan te slaan voor de OZB, maar de 49.000 woninggebruikers (huishoudens). Het gebruik van publieke voorzieningen is immers niet beperkt tot woningeigenaren. Ik zou zo zelfs niet één publieke voorziening kunnen bedenken die uitsluitend openstaat voor woningeigenaren. Toegang tot de bibliotheek is niet pas toegestaan na het overleggen van de OZB rekening of iets dergelijks, het zwembad idem.

De ingezetenen belasting

Tegelijkertijd proberen lokale overheden hun vrij besteedbare belastingopbrengsten te maximaliseren. Socialistische lotgenoten omdat zij weliswaar weten wat goed voor u is, maar het geld niet hebben, liberale lotgenoten om het boven beschreven nivellerend effect te neutraliseren. Je ziet dus een groot aantal bestuurders – onafhankelijk van de politieke kleur – pleiten voor een zogenaamde ‘ingezetenen belasting’. Een belasting voor elke inwoner van de stad.

Dat klinkt sympathiek, maar is het niet. Er worden alleen extra knoppen geïnstalleerd waar lokale bestuurders aan kunnen draaien en die bestuurders hebben de onhebbelijke eigenschap nooit naar rechts te draaien en de toevloed van geld af te knijpen. Door het afschaffen van bijvoorbeeld de ‘old timers regeling’ ontvangt de Provincie Friesland abusievelijk €4 miljoen extra belasting, heeft iemand de Provinciale opcenten omlaag zien gaan? Bedoel ik …

Zodra de knoppen voor de ‘ingezetenen belasting’ zijn geïnstalleerd, zal de schuif om deze inkomensafhankelijk te maken besteld worden. Deze belasting zal niet alleen weer terecht komen bij een selecte groep, maar het draaimoment van de knop zal op de uiterst linker positie gezet worden. Elke prikkel voor bestuurders om efficiënt met belastinggeld om te gaan is nu al geminimaliseerd, maar zal met een ingezeten belasting non-existent zijn.

Verstandiger zou het zijn de OZB te heffen bij gebruikers en het eigenarendeel af te schaffen. De stille achterdeur lobby denkt er anders over, u hoort er daarom niets over.

De #PvdD als kerk …

woensdag, januari 8th, 2014

Onderstaand verscheen eerder op 8 januari als Te Gast in de Leeuwarder Courant

In een Te Gast van 6 januari j.l. reageert Mw Jonker op een eerdere bijdrage mijnerzijds, waarbij ik constateer dat juist welvaart bijdraagt aan vergroening van de wereld. ‘Feiten deugen niet, ondeskundigheid, ziende blind’ en zo nog een aantal gebruikelijke – op emotie gestoelde – termen. Tot slot vragen de scribenten zich af waar deze ‘onjuiste feiten’ vandaan komen.

Wie – op basis van de waarnemingen – geen geloof hecht aan de groene zelfdestructie van de mensheid, moet wel gered worden. Vanaf de kansel dalen hel en verdoemenis op ons neder en een keur aan enge ziektes komt voorbij. De duurzame inquisitie dreigt. Uiteraard is het afkopen daarvan middels aflaten – donaties aan natuurclubs – altijd mogelijk.

Kunstmest zou een verarming zijn en één alinea verder sterven duizenden kinderen aan ondervoeding. Die ondervoeding vind je overigens juist terug in Sub-Sahara. Wellicht bestaat er een correlatie met het gegeven dat de boeren zich juist daar geen kunstmest kunnen permitteren?

Vervolgens orakelt de bijdrage verder over vleesconsumptie en de ecologie als lijdend voorwerp daarvan. Van mij mag iedereen opteren voor een dieet van veganistisch vermoorde worteltjes, je moet ze alleen niet van de kansel naar beneden werpen. Je loopt het risico dat je de toehoorders verwondt.

Het argument dat de vleesproductie spaarzame landbouwgrond in beslag zou nemen is niet valide. Landbouwgrond is niet spaarzaam – juist door de inzet van landbouwinnovaties. Meer relevant is dat de runderlappen in spé vooral rondlopen in die gebieden waar niets anders wil groeien …

Het feit dat juist welvaart een positieve bijdrage levert aan de vergroening van de wereld kan een ieder aflezen uit de zogenaamde Normalized Difference Vegetation Index. Deze NDVI wordt samengesteld uit satellietmetingen – en dus niet uit modellen. De Boston University (faculteit Earth & Environment) publiceert deze index in samenwerking met NASA al jaren.

De veronderstelling dat onze aarde de (toenemende) wereldbevolking niet zou kunnen voeden is aantoonbaar onjuist. De FAO (Food and Agriculture Organization Verenigde Naties) constateert een toename van de hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking met 25% (ook in Afrika). Laat dat nou ook het gevolg zijn van toenemende welvaart en technologische innovaties.

Nu de door mij gepresenteerde feiten ‘onjuist’ blijken te zijn, zal ik de University of Boston, NASA en de FAO daarvan onverwijld in kennis stellen. Een armageddon valt immers alleen nog maar af te wenden met de ‘terug naar de natuur’ sentimenten van de Jonkers

Leeuwarden energieneutraal in 2020 – een dure hobby

vrijdag, januari 3rd, 2014

Alle energie die nodig is voor huishoudelijk verbruik in Leeuwarden wordt in 2020 opgewekt in de eigen regio’ zo begint de bijdrage van onze GroenLinkse lotgenoten. Een ontkenning van de werkelijkheid. De wet van de grote getallen wil maar geen plaats krijgen in de groene bijbel, hopelijk straks wel in de annalen daarvan.

Meedeinen op de emotie van het groene geloof, blijkt in de praktijk vooral een dure raadgever.

De feiten: Van alle energie die wij verbruiken bestaat slechts 20% uit elektriciteit en van al die stroom wordt slechts 20% gebruikt door huishoudens. Van alle energie die wij gebruiken kun je 4% dus toerekenen aan gezinnen. Vandaar ook dat het frame ‘windmolens voor zus en zoveel huishoudens’ een farce is, zij dekt enkel 4% van de totale energiebehoefte.

‘De energierekening hiervan bedraagt een slordige €100 miljoen’ – zo orakelt de lokale GroenLinks bijbel verder – ‘voornamelijk ter productie van een enorme hoeveelheid broeikasgassen’. De feiten: De Nederlandse uitstoot bedraagt 0,65% van de wereld uitstoot, het aandeel van de Leeuwarder gezinnen daarin is circa 0,0016%. Ergo, nadat Leeuwarden ‘energie neutraal’ is geworden, blijft (afgerond) 100% van de uitstoot aanwezig.

Een beetje afhankelijk van hoe ‘energie neutraal’ vorm gegeven wordt, neemt de uitstoot van CO2 zelfs toe. Een 1200% toename van windenergie in de USA heeft geleid tot een toename van 18% CO2 uitstoot (2003-2012). Het is juist het gebruik van schaliegas in de USA wat geleid heeft tot – per saldo – een drastische afname van de uitstoot van CO2. De US heeft op haar sloffen de Kyoto doelen gehaald (terwijl zij daaraan niet eens meededen).

Over de milieuvervuiling bij de productie van windturbines & zonnepanelen kunt u het beste de inwoners van het Chinese Baotou bevragen. Ik zou daarmee wel snel zijn …

En is dit Leeuwarder groene feestje gratis? Niet echt, Leeuwarden ‘fossielvrij’ in 2020 gaat een slordig miljard euro kosten – zónder dat de energienota daarna omlaag gaat. Jaarlijks 3.000 Extra handen aan het bed, 6.000 full time alfahulpen, juffen en meesters of elke willekeurige combinatie daarvan. Ter vergelijk: in 2012 besteedde Leeuwarden circa €8 miljoen aan minima beleid, minder dan een half procent van hetgeen ‘fossielvrij’ mag gaan kosten.

Dat kan slimmer en duurzamer, houdt het geld liever in de eigen regio. De beste manier om ‘energie neutraal’ te worden, is domweg energiebesparing. De meest rendabele vorm daarvan vindt u in elke winkel waar ze tochtstrippen verkopen.

Leeuwarden ‘duurzaam 2020’ is een chapiter van de fabeltjeskrant. Het is geen onderdeel van de oplossing maar onderdeel van het probleem. Onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld van anderen uitgeven – zonder resultaat. Een luxe die Leeuwarden zich níet kan veroorloven en daarmee ronduit asociaal.

Het is te hopen dat dit chapiter géén onderdeel meer uitmaakt van de lopende College onderhandelingen. Maar met de groene bijbel op tafel, vrees ik met vreze. Groene ambities benoemen met ook maar enig realiteitsgehalte is nou niet bepaald de beste competentie van een deel van de onderhandelaars …