De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for december, 2013

Welvaart draagt bij aan vergroening

maandag, december 30th, 2013

Onderstaande bijdrage werd op 30 december 2013 geplaatst als een Te Gast bijdrage mijnerzijds in de Leeuwarder Courant.

In een ingezonden stuk van Adrienne Jonker in de LC van 24 december j.l. wordt de stelling betrokken dat ‘economie de ecologie kapot maakt’. Onder verwijzing naar ‘verwoestijning’ komt ook de aarde die wij achterlaten voor volgende generaties voorbij. Tijd voor een paar feiten.

Vanaf 1982 (start van de metingen) is 20,5% van het land groener geworden en slechts 3% ‘bruiner’. Een klein deel daarvan zijn landbouwgronden welke met behulp van kunstmest veredeld zijn, een ander klein deel is de aanplant van bossen in Canada & Europa. Het grootste deel van de geconstateerde vergroening vindt plaats in de Amazone en Afrika (de Sahel).

Dat komt door toegenomen regenval, maar vooral door de toename van CO2 in de atmosfeer. Daarbij aantekenend dat die toename van CO2 niet noodzakelijkerwijze uitsluitend de verbranding van fossiele brandstoffen als oorzaak heeft – waarschijnlijk zelfs niet. Logischerwijze een onwelkome conclusie voor klimaatalarmisten et al, maar hij wordt er niet anders van.

Ondanks een verdubbeling van de wereldbevolking worden we gemiddeld gezonder & gezond ouder. Per hoofd van de wereldbevolking is de beschikbare hoeveelheid voedsel met 25% toegenomen. Terwijl het landbouw areaal om de wereld te voeden sinds 1960 met 65% is afgenomen.

Dat is mogelijk geworden door technologische vooruitgang en daarmee intensieve landbouw (o.a. kunstmest). Zonder die innovatie zouden we 82% van de aarde moeten inzetten als landbouwgrond (nu 38%). De jaarlijks – rond augustus – terugkerende frase, dat de aarde op is, wordt niet door de feiten gedragen.

Het Amazonewoud kon juist behouden worden door de inzet van fossiele energiebronnen en daarmee de introductie van intensieve landbouw. Daar waar het inkomen per hoofd van de bevolking boven de €3.000,- per jaar uitkomt, zien we een teruggave van landbouwgrond aan de natuur.

Het gaat dan ook uitstekend met de biodiversiteit – het aantal species wat door menselijke inmenging is uitgestorven sinds 1500 bedraagt … negen (eilanden & sub-species niet meegeteld). Het aantal gorilla’s is in de laatste 20 jaar verviervoudigd, absoluut ook mede met dank aan natuurbehoud. Spitsbergen is afgeladen met ijsberen, 30 jaar terug was er niet één. Walvissen idem. Het gegeven dat we geen walvisolie meer gebruiken om de lamp aan te steken, zal daar zeker een bijdrage aan hebben geleverd.

Economische ontwikkeling – welvaart – is dus een deel van de oplossing én niet van het probleem. Met de roep om kleinschalige (stads-) landbouw gaan we de wereld niet voedden. Integendeel.

Afvalproef Zuiderburen een doorslaand succes?

maandag, december 23rd, 2013

Afgelopen najaar werden de inwoners van Zuiderburen geconfronteerd met de zogenaamde afvalproef, waarbij drankkartonnen gescheiden moeten worden aangeboden. Waarvoor dat nodig is, weet niemand. Het scheidingspercentage in Friesland bedraagt 70% en is daarmee ruim hoger dan het Nederlands gemiddelde (50%) en ruim hoger dan de doelstelling 2016 (65%).

Een gemiddeld gezin wordt geacht een slordige 80 drankkartonnen per week in een boodschappenkratje gescheiden aan te bieden … Zelfs als de koffie voortaan in een drankkarton komt, ga ik het niet halen. Tegelijkertijd loopt er nog een onderzoek naar zogenaamde ‘nascheiding’ – het geautomatiseerd achteraf van de lopende band afblazen van lege drankkartonnen. Dat is vele malen efficiënter, zoals ook blijkt uit de nascheiding van plastic flacons.

Enfin, voorlichtingsavond, informatiebrief en nog een avond – the lot. Zo werd Zuiderburen het slachtoffer van de groene profileringsdrang van de wethouder met als beloning dat afhaalfrequentie van de grijze container werd teruggebracht naar éénmaal per drie weken. Niet dat de rekening navenant verlaagd zou worden, feitelijk is de rekening per afhaalbeurt met meer dan 50% verhoogd.

Je hoeft geen visionair te zijn om te kunnen voorspellen dat een gemiddeld gezin het met eens per drie weken legen, niet gaat redden. Ik voorzie dat we straks participerende afvalcoaches gaan krijgen die na – zeg – anderhalve week, in de kliko gaan staan om het afval aan te drukken.

Nadat bleek dat het nog maar eens per drie weken legen van de grijze kliko op bezwaren stuitte, werd het de slachtoffers van de afvalproef toegestaan, om het surplus te storten in de centraal geplaatste ondergrondse container. In de week voorafgaand aan het legen van de grijze kliko zouden gezinnen in Zuiderburen massaal de vuilniszak op de pakjedrager vervoeren richting de container bij de Jumbo … niet dus.

De kliko’s puilen uit. Huisdieren en ongedierte – waaronder ratten – vinden Zuiderburen inmiddels een paradijs op aarde. De hoeveelheid zwerfafval neem toe, het is op de afhaaldagen een puinhoop. Te volle containers worden niet eens geleegd. Het zwerfafval landt uiteraard in de grijze kliko en het feest kan opnieuw beginnen.

In het verkiezingsprogramma van Groenlinks staat het volgende opgenomen: Om het hergebruik te verbeteren wil PGL het gescheiden inzamelen van afval stimuleren. In de wijk Zuiderburen wordt op dit moment een pilot gedaan met het omgekeerd scheiden van afval; papier en glas wordt daarbij opgehaald en de bewoners moeten het restafval zelf weggooien. Bij een succes kan deze manier van afvalscheiding worden uitgebreid naar de rest van de gemeente

Met enige regelmaat wordt geventileerd dat de afvalproef een doorslaand succes is, de opmaat om deze proef breed over de stad uit te rollen. U bent gewaarschuwd, de werkelijkheid ziet er anders uit. De afvalproef in Zuiderburen kunt gevoeglijk als een fiasco beschouwen, zeker daar waar het de afhaal frequentie betreft van de grijze container.

Binnenkort dus maar eens een petitie openen. Om te voorkomen dat de héél Leeuwarden wordt lastig gevallen met deze proef en de afhaalfrequentie in Zuiderburen weer gewoon terug te brengen naar eens per twee weken.