De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juli, 2011

Windhandel en de sprookjes van Grimm

zaterdag, juli 9th, 2011

De windhandel maffia in Leeuwarden wil dat het College nu eindelijk vaart maakt met het plaatsen van windmolens op het lokaal grondgebied. Anders komt de ambitie om Leeuwarden in 2020 energie neutraal te maken in gevaar, zo valt er te lezen. Met knikkende knieën lees ik verder … Leeuwarden in 2020 niet energie-neutraal, het armageddon lijkt onafwendbaar.

Er is een hoop voor te zeggen om nieuwe energiebronnen aan te boren, al was het alleen maar omdat het energieverbruik binnen de komende 20 jaar gaat verdubbelen. Alleen windenergie is daar niet één van. Iedereen die zich ook maar globaal in het onderwerp verdiept, kan op de achterkant van een sigarendoos uitrekenen dat windenergie geen oplossing biedt voor het energie probleem. Windenergie biedt voor de gelovigen onder ons niet eens een oplossing voor het (niet bestaande) klimaat probleem. Sterker nog, windenergie draagt daar zelfs aan bij.

De eerste houtskool schetsontwerpen van windmolens stammen nog uit de tijd van Michelangelo. Windmolens zijn uitontwikkeld en zelfs het rendement van de grootste innovaties valt niet meer uit te drukken in een cijfer voor de komma. De enige rendementsverbeteringen die nog uit windhandel energie te verwachten is, ligt in het opschalen daarvan. Zie daar de reden waarom iedereen opeens windparken begint in te tekenen en dan nog het liefst op zee. Daarmee wordt elke economische rendementsverbetering van windenergie trouwens direct weer om zeep geholpen.

Om één of andere duistere reden willen de windhandel dogmatici niet tellen – of ze kunnen het niet. Dat laatste wil ik zeker niet bij voorbaat uitsluiten. Windenergie (op zee) kost €0,15 cent/kWh – ter vergelijk olie €0,05/kWh en kernenergie €0,03/kWh. In die €0,15cent/kWh voor windenergie zitten dan nog niet de kosten verdisconteerd voor backup voorzieningen en opslag. Dan zouden de kosten snel richting de €0,25 /kWh stijgen. Gezien het feit dat windmolens uitontwikkeld zijn én mechanische toepassingen het in zich bergen economisch in de tijd alleen maar duurder te worden, gaat de prijs van windenergie in de toekomst ook niet dalen. De adepten zullen de boodschap niet lief vinden, maar hij wordt er niet anders van.

Het megalomane windmolen park wat bij Urk in de Noord-Oost polder moet verschijnen (subsidie  €1 miljard !!, circa €900,- per bediend huishouden) draagt bij aan de Nederlandse energievoorziening voor wél 0,07 procent! Het is géén tikfout – het staat er echt – nul komma nul zeven procent. Om over de opbrengst van de furby molentjes die de PvdA en GroenLinks hier in de buurt willen hebben maar te zwijgen.

Willen we de Nederlandse gezinnen van windenergie voorzien, dan hebben we 1425+ van dit soort mesjogge windparken nodig. Dat wil overigens niet zeggen dat de bestaande energiecentrales dan kunnen worden gesloten. Er zijn namelijk dagen dat het niet waait en zelfs dagen dat het te hard waait. Het ‘on the fly’ bij schakelen van traditionele centrales doet elke CO2 uitstoot winst stante pede teniet. Windmolens dragen bij aan het (betwiste) CO2 probleem.

De tenminste €0,10 die windenergie te duur is – en blijft – wordt weggesubsidieerd. Die subsidie wordt opgebracht uit de zogenaamde ecotaxen op de huidige energienota, want de hobby van windhandel adepten moet natuurlijk wel betaald worden. Het bijplaatsen van windmolens draagt direct bij aan het steeds hoger worden van de energienota – en niet aan het verlagen daarvan. De energienota gaat grofweg met een factor drie omhoog om deze onrendabele milieu hobby’s te bekostigen. Het letterlijk verbranden van de bankbiljetten hiermee annex levert al meer kilojoules energie op.

Het College doet er dus uitermate verstandig aan de windhandel motie van de PvdA en Groenlinks zo diep mogelijk te verstoppen of vooral niet op te halen bij het loket ‘gevonden voorwerpen’.

En Leeuwarden energie neutraal in 2020 … als ik sprookjes wil lezen, koop ik wel een boek van de gebroeders Grimm. Het hebben van ambities moet vooral niet verwart worden met het bedenken van een eigen realiteit.

www.Leeuwarden.nl – het gaat goed komen

zondag, juli 3rd, 2011

Met het nodige gevoel voor humor werd ik eergisteren door de site Liwwadders.nl er fijntjes aan herinnerd dat de site van Leeuwarden per 1 juli op orde zou zijn. Tenminste volgens de toezegging van de wethouder. Er wordt hard aan gewerkt, mede naar aanleiding van een aantal constructieve opmerkingen van de Raad en de VVD in het bijzonder.

Immers raadsbreed is er een stortvloed aan klachten, vragen en verbetersuggesties over dit dossier uitgestort om nou eindelijk eens te komen tot een volwassen Internetsite waar iedereen kan vinden wat hij/zij zoekt. Onder andere de VVD heeft dienaangaande schriftelijke vragen gesteld om dit dossier ook eindelijk eens te kunnen sluiten. De antwoorden daarop waren hoopgevend.

Zowel de potentiële bezoeker, ondernemer als de inwoners van Leeuwarden zouden middels verdere digitale dienstverlening met reuze sprongen vooruit geholpen worden. De laatste maanden heb ik in spanning afgewacht …

Tot op heden kan iedereen constateren dat de site in haar huidige vorm, het in zich bergt om vooral overlast te veroorzaken. Eens kijken of het een zinvolle aangelegenheid is, om daar digitaal melding van te maken;

De rode panic button ‘meldpunt overlast’ is op de landingspage inmiddels weer afgevoerd, dus maar eens graven waar die dan nu gebleven is ….

www.Leeuwarden.nl > vraaggestuurd ‘overlast melden’ en voilá bovenaan staat het artikeltje ‘Geweld, Overlast en mishandeling’. Dat lijkt mij een passende omschrijving voor de status van mijn huidig sentiment. De eerste link verwijst naar het ‘meldpunt overlast’, dus dat moet hem zijn … ‘klik’ … “www.leeuwarden.nlnode/98 kan niet gevonden worden’’.

De kort door de bocht conclusie na vier keer klikken is dat de datum van 1 juli niet gehaald is. De politieke vertaling zal overigens vast luiden dat het aantal overlast meldingen drastisch is afgenomen en Leeuwarden derhalve een stuk veiliger is geworden.

Het meldpunt telefonisch benaderen onder de naam ‘Cnossen’ valt trouwens niet onder deze niet-representatieve test. U wordt nu doorverbonden – de gemeente Leeuwarden is bereikbaar tijdens werkdagen etc. Of overlastplegers er wel even rekening mee willen houden dat overlast niet in het weekend gepleegd mag worden. Dat terzijde.

Tot zover de stand van zaken anno nu. Gebeurt er dan helemaal niets? Integendeel, dat valt ook wel weer wat mee, er gebeurt van alles, alleen het tempo waarin – kan de vergelijking met die van de postduif glansrijk doorstaan. Zoals met meer zaken is de doorlooptijd fenomenaal … of ook wel ‘ingekaderd in het proces’.

Zo is er door een externe partij begin Maart een Quickscan uitgevoerd naar de functionele werking. De conclusie luidt dat de Leeuwarder website  gevoelig is voor – kleine verbeterpunten, enige aanscherping, actief beheer, nog een slag maken en focus verleggen naar totale on-line aanwezigheid.

Zo wordt er momenteel druk gewerkt aan het terugbrengen van de portal, waarbij de bezoeker doorverwezen wordt naar de gewenste informatie. Gelukkig. Het zogenaamde ‘vraaggestuurde’ dogma wordt verlaten en de vormgeving wordt herzien naar een meer in gebruik zijnde standaard, zodat het oeverloze klikkerdeklik gebeuren wordt verlaten. Nieuwe sociale media worden daarbij geïntegreerd. Het klinkt in ieder geval hoopgevend en afgaande op wat ik gezien heb, ben ik uitermate positief.

Resteert nog het voldoen aan de zogenaamde webrichtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid én die richtlijnen zijn er niet voor niets. De realisatie van de laatste 20% daarvan, vergt 80% van de inspanning én dus kosten. Toch zal deze – mettertijd juridische – verplichting ook moet doordringen tot het DNA van de gemeentelijke website. Of zo wilt, ‘eveneens worden ingekaderd in het proces’.

We zijn er nog niet, maar gaan er uiteindelijk wel komen. De vraag is nog even wanneer – maar lang zal het niet meer duren. Dus allen, nog even geduld alstublieft.