De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2011

Bezuinigen … maar wanneer gaan we dan beginnen ?

zondag, juni 12th, 2011

Er moet bezuinigd worden, ook in Leeuwarden, zoveel is wel duidelijk. Door het College wordt ingezet op €12 miljoen te bezuinigen, maar met de tekorten op de WMO, Caparis en Cultuur die er nog aankomen lijkt het dubbele een meer reële inschatting te zijn.

De tot op heden al gerealiseerde bezuinigen laten zich samenvatten met €2000,- voor de beiaardier, die de stoel achter het klokkenspel heeft ingeruild voor een plaatsje in de kaartenbak met wachtgelders en vooral niet te vergeten, het afschaffen van de antidiscriminatie prijs ter hoogte van €750,-. De wel gerealiseerde bezuiniging op de brede scholen is per kerende post ongedaan gemaakt, want bezuinigen op kindertjes klinkt onaangenaam.

Een ingeboekte bezuiniging van €150.000,- op de onkruidbestrijding wordt met tenminste een jaar uitgesteld – het moet slimmer. Alles moet tegenwoordig slimmer, waarbij het er alle schijn van heeft dat hier de Friese vertaling daarvan bedoeld wordt. Hoeveel slimmer gaan we het nog maken – de keuze voor het ‘doe niets’ alternatief viert hoogtij. De beoogde bezuiniging op cultuur is ook al zo’n slimme vondst. Het gaat nog jaren duren voordat die beoogde bezuiniging gaat renderen, als die ooit gaat renderen.

Je kunt ook geld genereren door te investeren, maar het bestuurlijk tempo daarbij is killing. Letterlijk. De Harmonie wil al jaren een theatercafé om het productaanbod verder uit te breiden en wacht nu al meer dan twee jaar op antwoord. Nee is ook antwoord, om de brei heen-peddelen niet. Als je besluit om niet te investeren, moet je aan de kostenkant gaan knijpen – niet leuk, maar ook daarvoor geldt – de boodschap wordt er niet anders van.

Bijgaand een staatje wat is samengesteld aan de hand van de jaarrekening 2010. Het betreft de uitgaven die de gemeente voor eigen rekening en risico doet inzake de bijstandsuitkeringen en armoede bestrijding. Het werkelijke lijstje is nog veel langer – dat is voornamelijk afhankelijk van het kopje waar je de uitgave onder vermeldt. Vallen €75.000 voor gratis PC’s voor de minima wel of niet onder armoede beleid, de voedselbank idem. Matriamarkt etc. etc. Ik heb ze maar niet eens meegenomen.

De aangezuiverde tekorten van Caparis (2010 – €500.000, 2011 (verwacht) > €1.000.000), de WMO tekorten (€3 miljoen+) zouden met enig gevoel voor understatement rustig toegevoegd kunnen worden.

Ik heb hier uitdrukkelijk geen waarde oordeel over, maar constateer slechts de feiten …

 1. Minder rijksuitkering dan initieel begroot op WWB   6.416.000
 2. Vrijval voorziening bijstandsdebiteuren                  1.944.000
 3. Collectieve ziektekostenverzekering                         405.000
 4. Regeling ouderen & chronisch zieken                        370.000
 5. Declaratieregeling                                                   352.000
 6. Zwemregeling                                                           19.000
 7. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen                   1.841.000
 8. Langdurigheidtoeslag                                               807.000
 9. Individuele bijzondere bijstand                               2.211.000
 10. Formulierenbrigade                                                  145.000
 11. Bereken je recht website (1945 bezoekers incl. mijzelf)      PM
 12. Geldkompas Leeuwarden (538 bezoekers)                  PM
 13. Schuldhulpverlening                                               1.183.000
 14. Integrale schuldhulpverlening                                    230.000
 15. Taalcoaches                                                               15.000
 16. Innovatietraject wijkgerichte inburgering                    228.000
 17. Innovatietrajecten inburgering                                   260.000
 18. Van Harte minima restaurant                                       35.000
 19. Instapcursussen Inburgering                                       60.000
 20. Bijdrage aan knelpunten inburgering                           84.000

Grosso modo is de totale opbrengst Onroerende Zaak Belasting nog te weinig om deze uitgaven te dekken.

Maar gelukkig weet de PvdA altijd nog tijd in te ruimen om een subsidie voor de lokale schaakclub ter hoogte van €3.500,- alsnog te agenderen. De in 2011 wél gerealiseerde bezuinigen zijn daarmee dan ook weer ongedaan gemaakt.

Ik vind het knap – nog even en Boarnsterhim kan nog voor de zomer een bod doen op de boedel …