De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2010

Slechte verliezers

zaterdag, augustus 28th, 2010

Links Nederland toont zich een slecht verliezer – een aaneensluiting van oneigenlijke argumenten en onderbuik gevoelens worden te pas en te onpas de wereld ingeslingerd om de PVV in de hoek van Bruin 1 te zetten. Sommigen daarvan zijn aantoonbaar onjuist en zelfs stuitend. Bovendien getuigen ze niet van enige kennis van de feiten of historisch besef daaromtrent.

Toegegeven, de term ‘kopvoddentax’ was in zoverre slechts politiek handig, dat iedereen het er nog over heeft. Tegelijkertijd heeft Frankrijk de Burka al verboden en is Vlaanderen daarnaar op weg, me dunkt toch niet echt de meest totalitaire staten. Omgekeerd waar juist Turkije het dragen van religieuze kenmerken in publieke functies al in een ver verleden verboden had, zie je onder de huidige moslim regering een omgekeerde trend. Religieus fanatisme is ook de Turkse regering niet meer vreemd.

Binnen het integratie debat ontkent links politiek Nederland domweg de feiten – en erger – heeft op basis daarvan het knuffel beleid doorgevoerd, waar iedereen nu last van heeft. De jeugdwerkeloosheid onder niet-westerse immigranten is het dubbel zo groot als onder autochtonen (20%). Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan ligt in het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Kleuters betreden al met een taalachterstand het schoolplein en dat blijft zo de rest van hun leven.

Het gemekker onder de CDA pommeranten gaat vooral over de vraag of de Islam een ideologie óf een religie is – dat alles onder de verwijzing naar de vrijheid van godsdienst. Godsdienstvrijheid is een groot goed – en direct gerelateerd aan de scheiding tussen kerk en staat. Het één gaat niet zonder het ander. Dat impliceert dat elk individu zelf mag kiezen óf – en ja bij welke – godsdienst men zich wil aansluiten.

Als moslim wordt je geboren, je mag niet uittreden. De scheiding tussen kerk- en staat is niet aanwezig en iedere moslim wordt geacht de wereldoverheersing na te streven. Daarbij zijn alle middelen geoorloofd – ook geweld. Dat was in de middeleeuwen overigens ook het geval binnen het christelijk geloof. Binnen de moslim cultuur kun je wel toetreden maar omgekeerd niet besluiten om bijvoorbeeld Joods te worden. Aanwezige kerken mogen – bij wet – wel verbouwd worden naar een Moskee, het omgekeerde is uit de boze. Het kerkelijk recht (Sharia) is de waarheid, het wereldse recht – voor zover überhaupt aanwezig – is hoogstens ondergeschikt. Discriminatie naar geaardheid en geslacht is in die Sharia opgelegd.

Je kunt deze constatering minder aangenaam vinden, maar ontkennen is je kop in het zand steken. In de kern wordt het integratiedebat door PVV stemmers vertaald in aanpassend vermogen van nieuwe Nederlanders en door de tegenstanders als aanpassend vermogen aan nieuwe Nederlanders. Dat laatste hebben we de afgelopen decennia gedaan en is nogal kostbaar gebleken. Niet alleen heeft het knuffelbeleid geleid tot een onbedwingbare instroom van economisch vluchtelingen, maar evenzeer tot een uitstroom van talenten. Ook van allochtone talenten. Nederland is zo sinds 1990 circa een kwart van haar belastingmandaat kwijtgeraakt!

De PVV wordt nu afgeschilderd als een wolf in schaapskleren, al morrelend aan de grondbeginselen van de rechtsstaat. Daarmee worden meer dan één miljoen kiezers neergezet als volwassen mensen, die het alleen even niet begrepen hebben. Het zijn juist die grondbeginselen van de rechtsstaat waar verliezend links aan morrelt door haar eigen gelijk tot religie te verheffen.

Leeuwarder onderwijskartel en CITO scores

dinsdag, augustus 17th, 2010

Over twee weken gaan de scholen weer beginnen en grote groepen brugpiepers gaan onderweg naar hun nieuwe school. De schoolkeuze voor deze nieuwe lichting wordt de facto alleen nog maar bepaald door de uitkomsten van de CITO toetsen van het afgelopen voorjaar. De mening van ouders en de juffen/meesters van de lagere schooltjes op die schoolkeuze is in Leeuwarden weggemarginaliseerd en niet meer ter zake doende.

Het voortgezet onderwijs wordt gefinancierd op basis van het aantal leerlingen wat met een diploma de school verlaat. Hoe hoger derhalve de kwaliteit van de nieuwe lichting is, hoe groter de kans dat deze nieuwe lichting uiteindelijk de school verlaat met een papier. Dat een gebrek aan toegevoegde waarde door onderwijzend Leeuwarden (in generieke zin) in het verleden te vaak heeft geleid tot de kwalificatie ‘zwakke school’ is grosso modo op een tweetal manieren op te lossen.

De eerste mogelijke oplossing is uiteraard gewoon beter les gaan geven. De tweede mogelijkheid is – logischer wijze – zorgen voor een instroom met hoger potentieel én is een stuk eenvoudiger te realiseren. Vanuit dat oogpunt is de kartelvorming tussen Piter Jelles en Comenius wel te begrijpen. ‘Wanneer ik de leerling wegens een te lage CITO score weiger, moet jij hem/haar ook niet aannemen. Anders schieten wij onszelf in de voeten.’

Zo is de eis van het Leeuwarder Voortgezet Onderwijs dat iemand met een VMBO-T (Theoretische leerrichting) tenminste gemiddeld een 7 moet hebben om te mogen doorstromen net zo dwaas. Het ondermijnt de waarde van het VMBO-T diploma, wat juist bedoeld is om te mogen doorstromen naar de HAVO. Wanneer de kwaliteit van dat diploma ondermaats blijkt, moet je de opleiding VMBO-T verbeteren en niet de leerlingen met een dergelijk diploma laten doorstromen naar de figuurlijke HEMA.

Al met al wordt de uitkomst van de CITO score in groep 8 van het primair onderwijs – zeker in Leeuwarden eo – door het Voortgezet Onderwijs misbruikt als nulmeting ten behoeve van de financiering van datzelfde Voortgezet Onderwijs. Sevenwolde in Grou vaart er wel bij, maar kan zich ook zomaar aansluiten bij dit lokale onderwijskartel.

Voor de oorzaak hiervan moet je ver terug in de tijd, naar het middenschool dogma van de toenmalige minister van onderwijs Jos van Kemenade (PvdA, 1973). De middenschool werd uiteindelijk weliswaar afgeschoten, maar in Leeuwarden op de toenmalige Stedelijke Scholen Gemeenschap (SSG) verkapt ingevoerd in de vorm van een driejarige brugklas. Na een zogenaamde bestuurlijke fusie tussen de SSG en RSG – die nooit zou leiden tot een keuze beperking voor de ouders – werden deze scholen een paar jaar later alsnog volledig gefuseerd tot de Piter Jelles (1994 oid). Onder de onvolprezen leiding van de toenmalige wethouder Janny Vlietstra (PvdA) werd ook en passent het Stedelijk Gymnasium toegevoegd aan dat gelijke kansen dogma. (Uiteraard pas nadat haar eigen kinderen daar wel een diploma hadden behaald).

De papa’s en mama’s kunnen eigenlijk niets anders meer doen, dan samen met de juffen en de meesters, de CITO testen beschouwen als een Centraal examen voor het Primair Onderwijs. In plaats van de verdere schoolloopbaan op latere leeftijd te kunnen vormgeven, wordt de leeftijd juist vervroegd naar 12 jaar. Waarbij maatschappelijk al dan niet slagen wordt beperkt door de geestelijke- en lichamelijke gesteldheid van de kindertjes, gedurende één week. Het is maar wat je wenselijk vindt.

Overigens kunnen de uitkomsten van die CITO testen met behulp van bv audio techniek positief worden beïnvloed en leiden tot een 20% hogere CITO scores. Me dunkt, laaghangend fruit. Dat is ook vrij logisch, maar naast licht en lucht, lijkt geluid op de schooltjes een vergeten fenomeen. Het inzetten van versterkte audio op de schooltjes is een innovatie met direct meetbare resultaten voor een grapprijs. In Amerika en Australië gebeurt dat dan ook op brede schaal.

Het verbreken van het Leeuwarder scholen kartel, is een Mozes en berg verhaal geworden. Het doorbreken van dat kartel kon wel eens een formele onmogelijkheid blijken evenals het ongedaan maken van de fusies uit het verleden. Laat de lokale politiek dan maar inzetten op het verhogen van de CITO scores met een maximale inzet van techniek. Via Den Haag kan dan geprobeerd worden om mettertijd dit kartel te ontmantelen.

Wil de laatste wethouder het licht weer aan doen?

zaterdag, augustus 14th, 2010

De wereld staat in brand en het College gaat een breed maatschappelijke discussie voeren over … jawel … straatverlichting in Leeuwarden. In de bezuinigingsplannen van dit voorjaar staat een bedrag opgenomen van €75.000,- te besparen door 1000 lantaarnpalen (circa 5%) voortaan niet meer te laten branden. Dat is op zichzelf al een hilarische insteek, want het heeft al enige maanden en een – inmiddels overspannen – franse engineer gekost, om overdag het licht uit te doen en ’s avonds juist weer aan. Wanneer je eerst een cursus nodig hebt om de bestuurlijke lichtschakelaar te vinden, heb je – me dunkt – toch echt een ander probleem.

Inmiddels zijn er een aantal locaties ingetekend, waar er testjes uitgevoerd gaan worden met de introductie van LED verlichting en het diervriendelijk bestrijden van de horizonvervuiling. Daar is uiteraard het nodige ambtelijk overleg aan voorafgegaan en laten we ook de komende media campagne, daarmee annex vooral niet vergeten. Uiteraard moet straks de Raad er ook nog overheen en daarmee is beoogde bezuiniging voor de eerste twee jaar alvast teniet gedaan. Er zal over €75.000,- – zoals te doen gebruikelijk – nog maanden worden gesteggeld, terwijl aan de achterkant de miljoenen bij hamerslag worden weggetikt.

De kloof tussen burger en politiek moet linksom worden gedicht en wat is er mooier dan het onderwerp straatverlichting. Niemand heeft er immers last van en we kunnen het ook nog grappig onder de noemer CO2 innovatief duurzaam eerlijke cradle to cradle sustain-bla bla schuiven. Het bedrag is niet groot genoeg om last te hebben van de uitkomst en zolang iedereen hier mee bezig is, laten ze de rest met rust. Daar is trouwens wel wat voor te zeggen, dan hebben inwoners omgekeerd ook geen last van dit bestuur.

Welke locaties voor deze flauwekul zijn er dan zo al ingetekend – en vooral … welke niet? De speerpunten voor de gewenste duisternis liggen uiteraard in Zuiderburen, Goutum en Caminghaburen. In de zelf benoemde zwakke wijken (Heechterp, Schieringen etc.) moet het licht vooral wel blijven branden. Per slot van rekening is daar in 2007 eerst voor €400.000 aan klein chemisch afval (spaarlampjes) door de brievenbus heen geduwd. Wanneer je die nu weer inneemt, houd je weliswaar de re-integratie broeders van de straat, maar je haalt ook de voorpagina van de Telegraaf.

Tegelijkertijd zijn er ook andere zaken die wel ergens over gaan, maar waarvoor dit College – gelijk kleine kinderen – de handjes voor de ogen vouwt. Zo van, ik zie het niet, dus het is er niet. In de huisvestingsplannen van het UWV staat de verhuizing van het UWV naar Groningen gepland voor 2013/2014. Het huidige kantoor aan de Tesselschadestraat wordt derhalve niet meer aan de nieuwe huisstijl aangepast. Dat is geen geheim, het staat gewoon in het publieke huisvestingsplan, maar ook in het personeelsblaadje.

De vliegbasis zal voorspelbaar vertrekken, alleen de termijn waarop is wat ongewis. Je kunt voor 48 JSF vliegtuigen namelijk geen 2e basis fully operational in leven houden, de helikopters zijn al vertrokken naar Den Helder. De nieuwe JSF assemblage fabriek wordt op 80 kilometer van de vliegbasis Volkel geplaatst, Leeuwarden heeft niet eens gebeld met de betrokkenen om mee te mogen doen. Dit College zal wel gokken op de grootste aviationclub voor modelvliegtuigjes, er is na 2020 een vliegbasis over.

Op termijn zal ook Friesland Campina Leeuwarden voorspelbaar verlaten. Het hoofdkwartier is al via Meppel naar Amersfoort verplaatst. De harde infrastructuur waar de vrachtauto’s nu gebruik van moeten maken om hun melk bij de CCF af te leveren is volstrekt onvoldoende. Terwijl dat aantal vrachtwagens na de fusie met Campina alleen maar zal toenemen. Tel daarbij op dat de bestaande fabrieken eigenlijk plat moeten om vervangen te worden door nieuwbouw en verhuizing naar een meer centrale locatie kun je uittekenen. (In het WIS – wandelgang informatie systeem – wordt over een verhuizing naar Meppel gesproken, wat op zich een logische stap lijkt).

Samengevat dreigt Leeuwarden tegen 2020 zo’n 5000 arbeidsplaatsen kwijt te raken. Maar gelukkig gaan wij het hebben over het uitfaseren van de straatverlichting. Tja, het houd je van de straat en tegen 2020 wel erg letterlijk. Wellicht is het verstandiger om lieve linkse verlichte idealen even aan de kant te zetten en de tijd te gebruiken om die 5000 gezinnen (plus de rest) straks wel van werk te voorzien? Mag het licht aan?

Wel praten over Mercurius, maar nooit mét ..

zondag, augustus 8th, 2010

In de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag weet Pieter de Groot zijn column de titel ‘Saneer Mercurius’ mee te geven. Samengevat stelt Pieter daarin dat de Leeuwarder Culturele instellingen maar samengevoegd moeten worden in de – o zo door wethouder Diks gewenste Cultuur BV. Want samen kun je meer met minder. Dat is aantoonbare prietpraat, maar dat terzijde. De conclusie luidt, dat bestuur en directie van Mercurius maar beter kunnen vertrekken om Mercurius te kunnen saneren.

Om te beginnen zou de titel van het epistel van Pieter dan ‘Saneert Mercurius’ moeten luiden – gebiedende wijs meervoud. Vervolgens blijkt overduidelijk dat Piet de Groot niet geremd wordt, door welke kennis dan ook. Opvallend bovenal is dat iedereen wel over Mercurius praat, maar nooit met Mercurius. Zo wist de wethouder een afspraak – te elfder ure – af te zeggen met de voorzitter, terwijl deze voorzitter juist speciaal daarvoor van zijn Zuid-Franse vakantie adres was teruggekeerd. Nu is omroep Mercurius een amateur omroep, maar blijkbaar hebben we in Leeuwarden wethouders van een nog hoger hobby-macrameeënd niveau.

Pieter, de omroep Mercurius is namelijk al gesaneerd, tot op het bot zogezegd. En ja, dat is de facto gemeentelijk wanbeleid. Dat jij – en de uwen – Mercurius altijd hebt willen beschouwen als een veredelde sociale werkplaats – is niet in het belang van Mercurius. De verantwoordelijkheid van bestuur (en directie) ligt niet bij de score die de wethouder Florijn behaalt bij het re-integreren van kaartenbakfiguren fase 11 en hoger, maar bij de continuïteit van de omroep Mercurius. En die continuïteit is momenteel in gevaar.

Meermaals heeft Mercurius de afgelopen jaren aangegeven, dat zij best bereid is, op gemeentelijk verzoek, als veredelde sociale werkplaats te willen fungeren. De voorwaarde daarmee annex is dan logischerwijze wél, dat de te plaatsen personen over de gewenste competenties beschikken, dan wel bereid zijn die zich eigen te maken. Dat zou impliceren dat Mercurius zelf een keuze zou kunnen maken uit het beschikbaar potentieel en niet de gemeente maar wat laat aanmodderen. Tot nog toe wordt – nog steeds – onder gemeentelijke verantwoordelijkheid te vaak juist het ontbreken van welke competentie dan ook, verstopt in het pand van Mercurius.

Binnen het bedrijfsleven zou dat reden zijn voor bestuurlijk ontslag wegens wanbeleid. En dat is precies wat de voorzitter van Mercurius heeft geconstateerd, gemeentelijk wanbeleid in deze. De reactie van de wethouder Cultuur, beperkte zich tot het ontkennen van de conclusie – overigens evenmin gebaseerd op argumenten noch inhoudelijke kennis van zaken. Feitelijk wordt een verdere professionalisering van Mercurius in de weg gestaan door het amateurisme van de lokale linkse kerk. Groenlinks en haar wethouder, maar ook de PvdA met wethouder Florijn, beschouwen omroep Mercurius nog altijd als een speeltuin. Helaas, het speelkwartier is voorbij, de bel voor de laatste ronde is gegaan.

De vraag, wat de gemeente nou uiteindelijk wel wil met de lokale omroep is een vraag die niet beantwoord wordt, tenminste niet publiekelijk. Het vermoeden bestaat dat het lokaal bestuur Mercurius het liefst zou willen aanwenden voor lokale propaganda, gelijk zoals dat ten tijde van de verkiezingen gebeurde met de publicatie-ruimte (de grote klok) in de Huis aan Huis. Pagina groot werd de loftrompet gestoken over de behaalde grootse werken van het zittend College – op kosten van de belastingbetaler!

Wanneer de gemeente blijft weigeren om constructief mee te denken over de continuïteit van de omroep Mercurius, dan resteren er maar een paar andere opties. De eerste is het meer commercieel uitnutten van de beschikbare (TV-)zendtijd. ’s Avonds na tien uur de Tiroler softporno, na 12.00 het meer serieuze werk en bijvoorbeeld een 0800 betaalnummer voor het bijbehorende geluid. ’s Zondagmiddag dan nog de homo erotische soap met dubbele aflevering voor de liefhebbers … dergelijke constellaties worden door de erotische industrie prefab aangeboden.

Dan is er nog optie twee. het liquideren van omroep Mercurius. De opbrengst van het pand zal net wel – of net niet – genoeg zijn, om het sociaal plan te bekostigen. Wegens bestuurdersaansprakelijkheid – zal er op korte termijn een beslissing genomen moeten worden. Zo niet, Pieter, dan is het bestuur weg, de directie weg … de omroep weg. Het opnieuw opbouwen van een lokale omroep kost een veelvoud van wat Mercurius aan de gemeente vraagt. Mercurius wil niet meer geld (en ook absoluut niet minder), maar zelf bepalen welke mensen zij voor dat beschikbare budget uit de kaartenbakken aantrekt! Dat de gemeente Mercurius met een afrondingsverschil subsidieert, wil nog niet zeggen dat zij volledige zeggenschap heeft over wat er wanneer door wie wordt uitgezonden. Dat is nou net de kracht van het publieke omroep bestel en laten we dat vooral zo houden!