De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for oktober, 2008

Redder des Vaderlands

donderdag, oktober 30th, 2008

Na de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO wordt Wouter Bos neergezet als de redder des Vaderlands. Zelfs door sommige van mijn eigen partij genoten. Op de gratis flatpanel TV’s – met een maximale doorsnede van 55 centimeter – heeft kameraad Wouter overduidelijk een visagiste ingehuurd met een overdadige hoeveelheid grijs in haar koffertje. Aan het begin van dit jaar was Wouter nog blond op de zeepkist en daarna – met stropdas – gedistingeerd grijs. Vóór de krediet crisis alleen grijs bij de slapen en daarna is onze visagist overduidelijk uitgeschoten.

De woordkeuze ‘Nationalisatie’ is in onderhavige casus dé facto onjuist. Onze minister van financiën heeft de beste onderdelen uit het complex van rechtspersonen doorgeschoven naar zijn eigen portefeuille en daarmee de aandeelhouders voor miljarden benadeeld. Zou een willekeurige kruidenier in ons dorp vergelijkbaar handelen, dan wordt dat opeens de BV-plof genoemd en is het strafbaar. Voor het verkopen van bedrijfsonderdelen is wettelijk een meerderheid van de aandeelhouders nodig. Concluderend is hier dus geen sprake van een reddingsactie, maar van ordinaire diefstal. Ergo, Wouter Bos is een ordinaire dief.

Deze muis gaat nog een héél lange staart hebben, de Vereniging van Effecten Bezitters is al met de voorbereidende procedure begonnen. In een vergelijkbaar stramien heeft onze minister even verder in de tijd een zogenaamd noodfonds opgericht ter hoogte van €20 miljard. Financiële organisaties mogen daar ‘vrijwillig’ gebruik van maken tegen aanvullende voorwaarden. 50% bonus te betalen bij aflossing … wie was er ook alweer tegen topbonussen voor topbestuurders?

Een rente percentage van 8,5%, terwijl er ingeleend wordt tegen 4,5% en ziedaar de toekomstige winsten zijn keurig afgeroomd en de koers daalt verder. Wie zijn hiervan wederom de dupe … jawel, de aandeelhouders, waaronder het ABP. Ook het ABP heeft zich inmiddels aangesloten bij de Vereniging van Effectenbezitters. Wouter is niet eens een ordinaire dief, maar een zogenaamde meer-pleger.

De staatsschuld is daarmee met €30 miljard verhoogd tot €260 miljard, de rentelasten bedragen €1,3 miljard jaarlijks of te wel €185,- per gemiddeld gezin extra … jaarlijks. Hoezo historisch lage staatsschuld, zelfs de grootste Sinterklaas van Nederland – zijn illustere voorganger Joop de Uyl – heeft een dergelijke pakjesdag nog nooit gezien. En dan wordt er gesuggereerd dat de renteopbrengsten de kosten ruimschoots dekken. Vergeten te vermelden wordt dat die dekking ten laste van het resultaat komt en daarmee ten laste van de aandeelhouders. Dat zijn dus de pensioenen van verrekte veel mensen. Het gemiddeld gezin gaat niet alleen meer rente betalen, maar ook meer pensioenpremie.

Wouter is daarmee niet eens een meer-pleger maar een veel-pleger en omdat er geen journaal voorbij komt met dit resultaat van de uitgeschoten visagiste in beeld, blijkbaar een draaikontdeur crimineel. In ieder geval heeft zijn communicatie adviseur wél goed werk geleverd. Wanneer je een draaideur crimineel weet neer te zetten als de redder des Vaderlands, moet je toch wel wát kunnen.

Feestje …

dinsdag, oktober 28th, 2008

Gisteravond was de maandelijkse Raadsvergadering met als hoofdmoot cultuur en het armoedebeleid. Daaraan toegevoegd werd op het laatste moment een puntje feestverlichting binnenstad. Aangezien ik een erkend cultuur barbaar ben – en daar nog trots op ben ook – was er dan ook weinig aan de hand toen ik halverwege de zitting weer wakker schrok. Snel een kopje eikeltjeblaadje Max Havelaar eerlijke koffie erbij en geduldig blijven wachten op de hoofdact … de armoede. Ondertussen mijzelf warm houdend aan een cultuur vuurtje of te wel mijn open haard met FSC goedgekeurd brandhout.

De burgemeester schoof later aan, die moest eerst even een inspirerende Bijbellezing bijwonen. De leden van de Raad vonden het cultuurgebeuren van een dermate zwaar belang – er werden een tiental moties ingediend – dat voorspelbaar het armoede gebeuren gezien het tijdstip werd doorgeschoven naar een volgende vergadering. Resteerde nog even het toegevoegde puntje feestverlichting en op dat moment werd het een uiterst merkwaardig gebeuren.

In de binnenstad weigert het groot winkelbedrijf structureel haar financiële bijdrage te leveren aan de feestverlichting en het Sinterklaasgebeuren. De kleine lokale ondernemers mogen voor die kosten opdraaien terwijl toch ook het groot winkelbedrijf daarvan meeprofiteert. Om deze rechtsongelijkheid recht te zetten ligt er de zogenaamde evenementen tax in de week, waarbij iedere ondernemer naar rato een bijdrage moet leveren.

Alleen die tax is er nog niet, zodat de feestverlichting voor bijvoorbeeld de Nieuwestad er dit jaar niet zou komen. Het College greep in en neemt de nu kosten van de feestverlichting voor haar rekening. Zij doet dat echter alleen voor die straten waar het groot winkelbedrijf weigert te betalen. Per saldo impliceert dat juist de lokale ondernemers die de rekening wel gewoon voldoen, niet gesubsidieerd worden en zij die hun snor drukken, geen rekening krijgen. Zo mogen bijvoorbeeld de winkeliers aan de Schrans het zelf regelen.

Om deze omissie recht te zetten werd door de VVD een motie ingediend en daar was de burgemeester niet van gediend. In plaats van te opereren als technisch voorzitter, vond Dhr. Crone het blijkbaar nodig om inhoudelijk aan de discussie deel te nemen. ‘Wanneer het college een probleem oplost, moet je dat niet breed trekken voor de hele binnenstad. Dan kan het College nooit weer een probleem oplossen’. Vervolgens werd de voorstanders het woord ontnomen met de vermelding dat de burgemeester zijn standpunt niet weer zou herhalen, zijn standpunt was nu wel duidelijk.

Zijn standpunt is inderdaad wel duidelijk, maar volstrekt niet ter zake doende. Om te beginnen heeft het College geen probleem opgelost, maar er juist één gecreëerd, namelijk rechtsongelijkheid tussen de ondernemers in de binnenstad. Verder dient de voorzitter per definitie een vergadering voor te zitten en zich verre te houden van ongevraagd inhoudelijk commentaar. Daar is de portefeuillehouder voor ingehuurd en dat is de burgemeester in casu niet, niet geweest en zal het niet worden ook.

De motie werd overigens verworpen met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen, waarbij door de PvdA verdeeld werd gestemd. Kerstverlichting mag volgens deze tegenstemmers blijkbaar alleen worden gesubsidieerd in de Wielepolle, hoewel juist dat onderwerp naar de volgende vergadering gaat. Burgemeester gefeliciteerd … zeker zeer bijzondere inspiratie opgedaan tijdens het bijbel lezen?

Wie gaat het betalen … jij of ik ..?

zondag, oktober 26th, 2008

Gijs Jacobse heeft gelijk, de krediet crisis gaat als excuus Truus dienen voor het huidige – en waarschijnlijk het volgende – College. Alleen de wijze waarop zal een heel andere blijken dan Jacobse vermoedt en zich helemaal niet manifesteren bij de uitvoering van het plan Nieuw Zaailand. Dat plan gaat gewoon door, hoogstens zullen de leuke extraatjes worden weggeoptimaliseerd. In dat zogenaamde wegoptimaliseren – in normaal Nederlands gewoon bezuinigen gedurende de uitvoering – zijn Leeuwarder bestuurders over het algemeen genomen, nogal goed. Daar ligt dan ook de oorzaak van het gegeven dat in Leeuwarden altijd alles in twee keer – of zelfs vaker – moet, voordat het eindelijk af komt.

De krediet crisis gaat straks als een duveltje uit de sigarendoos van Gerrit Krol komen om de tarieven van de gemeentelijke belastingen te verhogen. De gemeente stelt dat de (OZB) Onroerend Zaak belasting en de Rioolbelasting slechts met het inflatiepercentage zal worden verhoogd. Wat zij feitelijk daarmee bedoeld te zeggen, is dat de opbrengsten van die belastingen met het inflatiepercentage zal worden verhoogd. Daarbij zijn de tarieven slechts een afgeleide van de gewenste opbrengst. Alsof een normale burger ook aan het eind van zijn inkomen kan bepalen of het een lange of korte maand gaat worden.

Wanneer de totale opbrengst moet stijgen en de grondslag (waarde van de woningen) daalt, laat het zich raden wat er met die tarieven moet gaan gebeuren. Daarvoor hoef je niet toegelaten te zijn tot de tweede jaargang van de Pabo. Ook in de zeventiger jaren – bij de toenmalige daling van de woningwaarde – werden de belastingafdrachten echt niet navenant verlaagd, sterker nog: De totale OZB opbrengsten bleken de enige constante factor in een woelige tijd. De enige alternatieven voor onze bestuurders bestaan dan nog uit bezuinigen al dan niet gecombineerd met het vergroten van het aantal woningeigenaren wat deze belastingen mag gaan betalen.

Bezuinigen aankondigen in 2009 voorafgaand aan een verkiezingsjaar, is politieke zelfmoord. Resteert de mogelijkheid om de totale grondslag te verhogen, domweg door meer woningen te bouwen, het liefst op hetzelfde stukje grond. Ambtelijk noemen we dan verdichten, in plaats het belazeren van de kopers van het eerste uur. Dat heeft als neveneffect dat het grondbedrijf nog een paar centen kan verdienen en dat dan na eventuele verkoop, het belastingmandaat ook nog wordt vergroot, noemen we de bonus. Zo moeten er in Wiarda (Zuidlanden) 150 woningen extra komen en worden de vijvers bevaarbare sloten. Dat je er niet met een bootje kunt komen of aan kunt ontsnappen is slechts bijzaak. Wie er trouwens in moeten gaan wonen, volgens mij ook, maar dat terzijde. In ambtelijke prietpraat wordt dat dan weer detemporiseren genoemd.

Samengevat geldt dat bij structurele verhoging van de uitgaven, terwijl het belastingmandaat/inkomen niet gelijkelijk meegroeit, ik thuis een probleem heb. De te voorspellen gemeentelijke oplossing – verhoging van de tarieven – maakt mijn probleem thuis nou niet bepaald kleiner. Maar wie het geld van anderen mag uitgeven, zet in de regel, de tering niet naar de nering. ‘Things left to themselves tend to go from bad to worse’. De lezer dezes is gewaarschuwd.

Op tijd naar huis

woensdag, oktober 15th, 2008

Gisteravond was onze burgervader Ferd Crone aan het woord in de Bres. Deze bestuurder zal nooit de spreekkoren ‘wat een sprekert is die man’ tot zich horen komen, daarvoor is onze burgemeester te weinig flamboyant en te weinig entertainer. Enerzijds wordt hij ook geacht te besturen en niet als cabarettier op het toneel te staan, anderzijds opereert hij nu cosmetisch soms als het andere uiterste, als de toneelknecht. Zolang Leeuwarden dan nog binnen de rede bestuurd wordt, valt daar nog wel mee te leven ook.

Maar gisteravond versprak de spreker zich klaarblijkelijk en komt de betutteling en vertrutting nu wel erg dichtbij Linéa recta geïmporteerd vanuit het Haagse. Het rookverbod in de horeca is niet bedoeld om werknemers een rookvrije werkplek te bieden, maar roken is slecht voor de gezondheid. Wanneer de rokers dan integraal naar buiten verjaagd worden en zich daar warmen aan een terrasbrander, gaan we die ook verbieden. Van terraswarmte ga je ook dood, tenminste wanneer je in zo’n apparaat kruipt.

Duurzaam CO2 neutraal op een bedje van innovatieve ruccola is tegenwoordig de hype van gelijkgestemde klimatofoben. Er is straks geen Noordpoolijs meer voor de zielige soortgenoten van Knut … er zijn momenteel meer dan 25.000 van die ijsberen en dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Ze smaken ook nog een keer nergens naar, gelijk kangoeroes, veel te taai. Dat zou de explosie aan ijsbeertjes goed kunnen verklaren. Het Noordpool ijs smelt … dat is dan ook niet voor het eerst, rond 1810 zijn er Canadezen met een zeilboot langs gevaren. Die vonden trouwens die ijsberen ook al niet te kouwen.

Zelfs zo het klimaat door zuiver menselijk ingrijpen zou veranderen, is het een idee fixe dat zoiets omkeerbaar zou zijn. Onze burgemeester laat zich binnen dat kader overtuigen door een film met een derderangs acteur als voice over en weigert domweg de aantoonbare onjuistheden in dat verhaal in zijn overwegingen te betrekken. Daarin staat hij zeker niet alleen, maar aan dat heilige vuur kun je je buiten niet warmen.

We mogen dus niet meer roken, niet meer drinken, moeten verplicht sporten, fietsen, afval scheiden, het buiten koud hebben en het liefst binnen ook, geen pinda’s en geen spijkerbroeken (schijnt ook al ongezond te zijn). Open haarden zouden verboden moeten worden, verplicht met minstens één opblaaspop in de auto (hebben we ook al gehad) en op tijd naar bed, enzovoort enzovoort. Alles voor het melu … of eigenlijk voor de perceptie daarvan van onze bestuurders. Mijn perceptie is een andere … relativeringsvermogen is een groot goed.

Greunsbrug

dinsdag, oktober 14th, 2008

Eerder had ik al mijn verbazing uitgesproken over de file die de gemeente zelf creëert op de Greunsbrug, zonder nadere explicatie van de redenen daarvan. Blijkbaar heeft iemand ergens dat signaal toch opgepikt, want sinds vorige week stond er een mooi geel bord met de tekst ‘reparatie brugdek bij goed weer’. Blijkbaar zijn de mannetjes die repareren andere dan de mannetjes die de pionnetjes plaatsen en is het voor de vierde opeenvolgende week op de Greunsbrug even geen mooi weer geweest. Overigens is de wegafzetting gisteren verwijderd, of het brugdek ook gerepareerd is, blijft even gissen.

Logisch zou zijn om die pionnetjes dan niet eerder te plaatsen dan wanneer het wel mooi weer zou zijn. Steeds vaker ontstaat bij mij de indruk dat de mannetjes van die pionnetjes de enige zijn die werken aan de weg. Hoe vaak er wel niet snelheidsbeperkende maatregelen aangekondigd staan, zonder dat er ook in de verste verte maar een wegwerker te vinden is … de verdekt achter een lantaarnpaal opgestelde politiemuis niet meegeteld dan.

Ook zo’n verbazingwekkende verbouwing is hetgeen er momenteel plaatsvindt op het beursplein. Ter plekke worden grote gaten gegraven, op weg om onderliggende bekabeling te verplaatsen in het kader van het plan Nieuw Zaailand. Om te beginnen loopt dat gegraaf uiteraard aan alle kanten uit, we komen kabels tegen die er helemaal niet horen te zijn. Of omgekeerd … blijf graven, die kabel moet ergens zijn … tenminste volgens de tekening.

Over een week of vier, staat die man met de mijter klaar, met die rode jurk – in het kader van het gelijkheidsbeginsel vast en zeker met Antilliaans uiterlijk. En dan mag je hopen als lokale middenstander dat de staf die onze goedheiligman bij zich heeft, ook als polsstok kan dienen. Blij ben je. Ooit was er overlast van samenscholende medemensen bij het Mercuriusfontein. De gevonden oplossing bestaat uit het verplaatsen van dat fontein.

Nou staat ons dorp nog veel meer te wachten. Nieuw Zaailand, Provincie huis, Westelijke invalsweg, fietstunnel Oostergoplein, herinrichting Drachtsterplein en zo zal er nog wel meer zijn. Wellicht is het een suggestie om onze lokale radio Mercurius TMS signalen te laten uitzenden, zodat de navigatie systemen de bezoekers van Leeuwarden om deze bouwputten heen kunnen gaan leiden.

Dat gaat in ieder geval een enorme verkeerschaos schelen. Doen we de paal van Krol er ook nog even bij, slachtoffertje 25 is net afgelopen weekend met rugklachten afgevoerd naar het MCL. Met recht een nieuw hoogtepunt én naar straks zal blijken een ook nogal dure egotripperij. De dames en heren politiemedewerkers die dit slachtoffer (letterlijk) voorgingen, voerden geen licht- en geluidssignalen, in welk geval deze geüniformeerde voorganger voorzien van streepjes ook gewoon had moeten omrijden.

Dat er her en der wat gaat, zo niet moet, gebeuren, is evident. Dat de stad Leeuwarden daarbij de komende vijf jaar een heel grote bouwput zal zijn, eveneens. Omgekeerd hoef je inwoners en/of onze lokale kruideniers ook weer niet moedwillig het leven onmogelijk te maken, zeker niet wanneer met relatief eenvoudige technische middelen een deel van de voorziene chaos voorkomen kan worden. Dat er dan ooit in het nieuwe Fries Museum aan het Zaailand een expo gehouden gaat worden met de 25 pollers van Krol, is niet meer dan een welkome bijkomstigheid.

Sport

vrijdag, oktober 10th, 2008

Van onze vrinden van het verzekeringsclubje Ohra, moeten werknemers voortaan prima bewegen. Goed Joh, moet je doen. Alleen staat er dan iemand in mijn beeld te beweren, dat die beweging vooral in de tijd van de baas moet én dat is helemaal niet prima … heel erg niet prima. Wanneer onze broeders van het Ohra gebeuren diezelfde werkgevers even een capaciteitsverlies van 14% vergoeden tegen extern tarief, dan kunnen we het erover hebben. In plaats daarvan krijgen we tante Jongerius in beeld – in mijn geval breedbeeld nota bene en dat is erg breed, helemaal wanneer je FNV Jongerius heet – die het een goed plan vindt … Het wordt tijd dat deze dame zelf op tempo deelgenoot wordt van de ANBO.

Werkgevers hebben zorgplicht. Dat impliceert dat diezelfde werkgevers de godganse dag bezig zijn werknemers te pamperen en op te voeden. ’s Avonds zijn deze broodheren dan zo moe daarvan, dat het opvoeden van de eigen kindertjes valt onder de noemer ‘go with the flow’. Risico analyse, plan van aanpak, steigers (én dalers), veiligheidsschoenen, RSI pauze, koffiepauze, massagepauze en dus sportpauze. Sport is levensbedreigend en niet alleen voor de werknemer. Wanneer je wilt sporten moet de werknemer verplicht worden zich te verzekeren voor de potentiële schade van werkgever. De werkgever mag je hoogstens verplichten de premie daarvan in te houden op het netto salaris. Gokje … einde sportexercitie.

Bewegen is goed voor de mens. Murphy wist het al te bewijzen dat interchangable parts … ain’t. Waarom moeten werkgevers onder aan de wintersportberg met rode vlaggen zwaaien … ‘pas op einde berg’. Waarom moeten werkgevers betalen omdat de dames en heren op het voetbalveld hun uiterste best doen om een rode kaart te krijgen. Die kleurt zo grappig bij het dekbed? Wanneer de stagiair het nodig vindt om te gaan spookrijden, heb ik het gedaan. Wanneer diezelfde stagiair het grappig vindt om met een stuk elastiek van een brug af te flikkeren heb ik het gedaan. Als ik het nodig vindt om diezelfde stagiair met een dat stuk elastiek van diezelfde brug af te flikkeren, heb ik het ook gedaan. What’s the difference.

Werkgevers mogen nog fiscaal incassobureautje spelen, verzekeringsmaatschappij spelen, pedagogisch verantwoord opvoedert spelen en straks dus ook sportbegeleidert. En wanneer gaat onze werkgever dan nog werken … voortgangsgesprekken voeren … functioneringsgesprekken … de controleur brandwerende middelen ontvangen … het ARBOlief bureautje in hoogte verstellen … de loonbelasting overmaken … de vennootschapsbelasting overmaken … de waterbelasting overmaken … de OZB aftikken …. zijn eigen kindertjes tegenkomen. ’s Avonds op de trap?

Greunsbrug

vrijdag, oktober 3rd, 2008

Iedereen is het er wel over eens, bereikbaarheid is in Leeuwarden een probleem en in gemeente taal dus slechts een issue. Voor een deel is dat probleem echter er ééntje die door de dames en heren zelf wordt gecreëerd. Zo vond vorige week donderdag iemand het nodig om tijdens de spits op de Groeneweg het asfalt opnieuw in te kleuren. De rechter rijstrook op de Aldlânsdyk is er momenteel nog zo ééntje.

Ter hoogte van de Greunsbrug staat een heel grote knipperende pijl ‘pas op, ga naar links’. Links en rechts staan de bordjes ‘maximum snelheid 30’, rechterweghelft afgesloten en veel van die rood witte paaltjes … vooral héél veel paaltjes. Dat is nu al een week of drie zo en ik heb ’s ochtends al een keer een mannetje betrapt die in de regen nogal ingewikkeld naar het brugdek keek. Verder heb ik daar nog niemand kunnen betrappen op één of andere activiteit, van welke aard dan ook. Ja, automobilisten die aansluiten in de rij.

De aannemer die van die rood-witte paaltjes verhuurd, ligt schuimbekkend van het lachen onder zijn bureau. Op de Drachtsterbrug staan al jaren tientallen van die dingen en in Zuiderburen struikel je er ook al over. Wanneer de ambtenaar die aannemer belt met de mededeling dat ze opgehaald kunnen worden, zal de beste man antwoorden dat de gemeente dat zelf maar moet doen. De gemeente heeft ze na al die jaren al drie keer betaald en mag zich nu eigenaar noemen van al die rood witte bordjes.

Tegen de tijd dat de gemeente aan de invalswegen de borden ‘wij doen ook mee met het eerlijke millennium goede doelen gemeente gedoe’ kan het logo millennium rustig als iets anders worden opgevat. Hallo, u nadert Leeuwarden en wij hebben wél duizend rood-witte bordjes, Wolkom.

Het is trekken aan de verkeerde irritatie spier, wanneer je – voor het oog – zelf opstoppingen veroorzaakt. Laat de passant op zijn minst weten wat er gebeurt of gebeuren gaat, wanneer en meest relevant, wanneer het klaar is. Wanneer er toch al een woud aan bordjes opgetuigd wordt, kan een annonce met ‘dit werk is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden’ en morgen is het af, er ook nog wel bij.