De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2008

Leeuwarder meer

vrijdag, augustus 29th, 2008

De VVD fractie in Leeuwarden heeft het College gevraagd eens te onderzoeken of het mogelijk is om een Leeuwarder meer te realiseren. Friesland ligt vol met van die plassen, behalve bij ons in de buurt en watersport is toch een speerpunt van de regio. Bootvluchtelingen geven een hoop geld uit,  maar ontsnappen uit de Ljouwerter jachthaven in het algemeen al na één nachtje. Een zeilplas water in de buurt, die de grootte van de vijver in het Rengerspark overstijgt, zou toegevoegde waarde kunnen hebben. Een onderzoekje waard, me dunkt.

Wanneer je met dat zeilbootje een dergelijk meer wilt kunnen vinden, ligt een locatie aan de ‘staande mast route’ voor de hand en dan kom je uit bij de buurgemeente Tysterkstradiel. En wat doet ons College? ‘We overleggen al met de collegae in Tietjerk en een Leeuwarder meer zou dat overleg alleen maar frustreren’. Er wordt gevraagd naar een onderzoekje, de wethouders hoeven niet zelf een schepje mee te nemen om dat meer vast te gaan uitgraven … Dat meer zou juist onderdeel van dat overleg moeten zijn in plaats van afgeschoten te worden.

In werkelijkheid gaat het hier natuurlijk over een gemeentelijke herindeling. De Tytsjerkers zijn bang opgeslokt te worden door Leeuwarden en de zeggenschap over hun eigen dorp te verliezen, dus gaan die dwars. Dat meer was gewoon onderdeel van het bestuurlijk overleg met de buren, maar op één of andere info avond is de locale wethouder zich kapot geschrokken en hij houdt nu dus de boot af. Letterlijk.

Iedereen die tussen de regels door kan lezen, kan de nieuwe kaart van Friesland nu al gewoon uittekenen en daarbij is Tietjerk niet opeen gepromoveerd tot het centrum van die kaart. Dat gemeentelijke herindelingen gevoelig liggen, heeft het verleden al bewezen. Geert Dales, maar ook de huidige burgemeester Ferd Crone zijn daar vrij recentelijk mee op hun bek gegaan.

Omgekeerd kan het natuurlijk niet zo zijn, om een onderzoekje naar economische versterking van de regio te laten blokkeren door een paar bezoekers aan een info avondje. Deze wijze van opereren van het College getuigt van angst. Angst om het onderwerp ‘gemeentelijke herindeling’ te agenderen, terwijl de rest van Friesland al min of meer verdeeld is. Het zou van bestuurlijke moed getuigen, wanneer een Leeuwarder meer juist wél onderdeel uit zou maken van het overleg én wanneer daarbij een relatie gelegd wordt met de onvermijdelijke gemeentelijke herindeling.

Tweebaksmarkt

woensdag, augustus 27th, 2008

De Tweebaksmarkt verloedert en je hoeft geen visionair te zijn om dat te kunnen voorspellen. Het provinciehuis staat inmiddels alweer jaren leeg en het is maar de vraag of de geplande nieuwbouw er ooit gaat komen. De eerste aanbestedingsprocedure is mislukt en het is nu al voorspelbaar dat de beschikbare budgetten voor de nieuwbouw niet toereikend zullen zijn.

De verhuizing van het Fries Museum naar het nieuwe Zaailand gaat straks alleen maar meer opvanghuizen aan de Tweebaksmarkt opleveren, de gemeente zal ze wel gaan opkopen om de financiering van dat nieuwe Zaailand te dekken en je moet er toch wat mee. De voormalige Soete Suikerbol is al in handen gevallen van een intermediair van het type ‘Blijf van mijn Wijf’ en is nu gevuld met een vijftal jongeren die onbegeleid wonen.

Er wordt gedeald om het leven en het vrouwelijk deel van de daar inwonende pubers wordt geacht ’s avonds gestrekt bij de Blokhuispoort er nog wat bij te verdienen. Gelukkig dat de politie nog wel het fietsen in de Oosterstraat bekeurt … in de hoop dat de betreffende dames op hun kinderfiets naar het werk gaan. De begeleider van de betreffende jongeren beperkt zich voornamelijk tot het begeleiden van de meegeleverde Persoons Gebonden Budgetten.

Je zult als ondernemer je brood daar maar moeten verdienen. Niemand is verantwoordelijk en wanneer je er wat van zegt moet je blij zijn wanneer de begroeting Middei niet voor Mietje versleten wordt. Waarom moet de opvang van dit soort re-integratie jongeren – of opvang in generieke zin – nou altijd in monumentale panden in de binnenstad plaatsvinden? In ieder geval hebben deze dames en heren voor een interne verbouwing geen geduld om te wachten op een monumentenvergunning.

De ondernemers daar hebben bijna een dagtaak aan het invullen van papier en aanvragen van vergunningen. Lichte bouwvergunning, zware bouwvergunning, horeca vergunning, monumentenpapier om over het Bibob gebeuren nog maar te zwijgen. Je moet eens een poging wagen om je voordeur groen in plaats van wit te kwispelen, dan staan er in no time een aantal ambtenaren bij die voordeur klaar … om het kleurnummer te verifiëren.

Tegelijkertijd kan het commercieel bemiddelen bij het opvang- en re-integratie gebeuren straffeloos leiden tot overlast, waarbij de radio om drie uur ’s nachts nog maar een randverschijnsel is. Waar je dan wel heen moet met deze sociale activiteiten is een probleem van de gemeente en dat moet niet het probleem van de Tweebaksmarkt maken. Iets verderop staat nog een best wel grappige oude gevangenis leeg, volledig geoutilleerd en daar hoef je ’s avonds alleen maar het deurtje op slot te doen. Doe er wat mee!

WW premies

maandag, augustus 25th, 2008

In Den Haag heeft broeder Bos een koppeling gelegd tussen het niet verhogen van de BTW van 19% naar 20% en het verlagen van de WW premies voor werknemers en iedereen vindt dat normaal. Ik niet, ik vind het niet normaal dat de minister van financiën geld verdeeld uit een pot waarover hij niets te zeggen heeft. Hij kan wellicht wel politieke invloed uitoefenen op de hoogte van de WW premies, maar de rijksoverheid heeft nog nooit ook maar één euro in die WW pot gestopt. De sociale verzekeringswetgeving is (nog steeds) niet gefiscaliseerd, de WW is een sociale verzekering en geen belasting!

Het is een spaarpot die door werkgevers én werknemers bijeen is gespaard gedurende de afgelopen jaren en die pot zit vol, bommetje vol. Er is veel meer aan premies afgedragen dan wat er nodig is om WW uitkeringen te verstrekken. Om te beginnen zijn er in economisch betere tijden domweg minder WW aanvragen, maar ook de maximale duur van de uitkering is – al dan niet terecht – aan alle kanten beknot. Wanneer de WW premie op nihil gesteld zou worden, kunnen het komend decennium de WW uitkeringen nog steeds gewoon worden gefinancierd.

Vroeger werden de af te dragen premies WW nog gelijkelijk door werknemers en werknemers gedeeld, ieder voor 50%. Die gelijke verdeling is onderweg ergens losgelaten, gevolgd door een nog te verdedigen werkgeverspremie differentiatie per bedrijfstak. Blijkbaar is in de ambulante horeca het WW risico hoger en wordt het totale premie percentage verhoogd, waarbij de werknemer nog slechts een kwart daarvan voor zijn/haar rekening neemt.

Helemaal een rare frats was de verhoging van het WW premie-percentage voor werkgevers met 0,30% om de kosten van de kinderopvang te dekken. De enig denkbare relatie tussen kinderopvang en WW is dat iemand met een WW uitkering juist géén gebruik hoeft te maken van die kinderopvang. Over 2008 is het kinderopvangdeel nog even grappig verhoogd met meer dan 13%! Je zult maar geen gebruik maken van kinderopvang – al was het maar omdat je geen kinderen hebt – je kunt moeilijk als alternatief de rekening van het hondenpension tijdens de vakantie declareren bij minister Bos. Anderzijds … wat niet kan?

En nu gaan vakbonden en ministerie van financiën overleggen over het afschaffen van de WW premie … voor werknemers, want dat is goed voor de beurs. Tante Jongerius begint nu al te miepen over oneerlijk, want mensen met een laag loon betalen al nauwelijks WW premie. Op pay day moeten de premies inkomensafhankelijk zijn – iets met een fossiel dogma over sterke schouders – en als iemand mag ontvangen doet het omgekeerde opeens geen opgeld meer. Me dunkt, selectief winkelen uit het eigen PvdA partij programma.

Maar hoe heeft dit kabinet het lef, dit aan de haag haarer tanden te laten ontsnappen. Het zijn de laatste jaren juist de werkgevers die verplicht de inhoud van de WW pot over de rand van het betamelijke hebben geduwd. Wanneer dan eindelijk iemand wakker wordt van de zilverlingen, die niet meer in het emmertje passen, moet je ophouden met premie heffen. Bij werkgevers én werknemers, naar rato. En niet éénzijdig de werkgever incassobureautje laten spelen en het kabinet Sinterklaas. Dát kunnen de werkgevers dan zelf ook nog wel.

Groen Water

donderdag, augustus 21st, 2008

In Zuiderburen zijn de asfalteringswerkzaamheden nog altijd niet gereed. Hér en der moeten nog een aantal oversteekplaatsen, in- en uitritten worden gedaan. Momenteel wordt nog steeds ‘iets’ gedaan met bijvoorbeeld de uitrit van de C1000. Dat moet je natuurlijk niet in de zomervakantiedoen, want dan levert het niet genoeg overlast op voor het winkelend publiek. Activiteiten aldaar werden gedurende de vakantie voornamelijk uitgevoerd door petten met een lasergun.

Het opruimen van de enorme hoeveelheid bordjes bij de eerste minirotonde is er ook zo één. Er zijn er in de afgelopen weken alleen maar meer bordjes bijgekomen. Zo is het bord ‘Verkeersoverlast gedurende Mei, Juni, Juli’ nog steeds prominent aanwezig. De maanden Augustus. September, Oktober etc. paste er zeker niet meer op. Overstekende fietsers staan verdekt opgesteld achter de borden ‘pas op, situatie gewijzigd, fietsers hebben voorrang’ en dus zijn die voorrang hebbende fietsers als zodanig niet detecteerbaar.

De blikvanger van Krol is niet het enige wat er geknakt bijstaat, dat geldt ook voor diverse lantaarnpalen en langzamerhand ook voor het vertrouwen in het tempo waarin Zuiderburen wordt afgemaakt. Fietsenstallingen bij de bushaltes zijn er niet – niet meer, of liggen los op een hoop in de hoek opgestapeld. De tijdelijke aangelegde wegomleggingen liggen er nog steeds … te liggen … afgesloten door … jawel bordjes, betonblokken, van die rode paaltjes en afval.

Het belijnen van het wel nieuw aangelegde asfalt is (nog) niet gebeurt óf gaat niet gebeuren. Waarschijnlijk hoort Zuiderburen bij de ecologische hoofdstructuur, tenminste wanneer ecologisch groenbeheer met die hoofdstructuur dient te worden geassocieerd. Er wordt voornamelijk onkruid gemaaid. Het bos in Zuiderburen bestaat nog steeds alleen op de tekentafel. De enige zichtbare activiteit blijft beperkt tot een oranje vestje wat het verbruik aan trottoirbanden telt.

Al het bouwmateriaal wat vervangen is – of ongebruikt is – (stenen, tegels, trottoirbanden etc.) ligt in de wijk her- en der op een hoop geflikkerd, vergezeld van de nodige bulten zand en klei. Waar de straat wél gereed lijkt, zijn de borden ‘niet inrijden door bouwverkeer’ door datzelfde bouwverkeer platgereden. Op een groot aantal plaatsen is groen en water verworden tot een efficiency combi … groen water. Beloofde bankjes bij de diverse speelgelegenheden zijn gecombineerd met – zo niet beperkt tot – UPC verdeelkastjes. Die zijn in ieder geval wel groen.

Alle beloften te spijt, de werkelijkheid loopt jaren achter op de planning. Wanneer er dan eindelijk doorgepakt zal worden met als consequentie overlast, is dat voor iedereen acceptabel. Alleen moet je dan niet halverwege het gereedschap laten vallen om naar de camping te vertrekken én al helemaal niet daarna vervallen in het tempo, waarmee de bewoners van Zuiderburen nu al jaren worden geconfronteerd. Maak het nu eindelijk eens een keer af aub en begin dan met het verwijderen van het bordje ‘inrijden op eigen risico’.

Post-It

woensdag, augustus 20th, 2008

Op instigatie van Aukje de Vries(VVD) gaat wethouder Waanders een onderzoek doen naar het vertrek van een aantal bedrijven vanuit Leeuwarden naar de periferie. Thea Koster (CDA) klapte ook nog even hard mee en dame Waanders roept dan nog dat je niet bij elk vertrek een onderzoek moet willen. Zij had nog wel begrip voor het vertrek van – in dit geval – de firma MegaHout (plus minus 30 arbeidsplaatsen).

Zoals de wethouder fijntjes opmerkte, was het in huis hebben van kennisinstituten (onder andere Wetsus) voor MegaHout van ondergeschikt belang. Dat we in Leeuwarden alles weten van water is voor dit soort bedrijven niet van ondergeschikt belang, maar zelfs totaal onbelangrijk. Van belang is dat je bij je bedrijf kunt komen en (eventueel) vandaan kunt komen, of te wel bereikbaarheid. En dan geen virtueel toekomstige bereikbaarheid, maar gewoon hier en nu met een vrachtwagen laden, lossen en het hout bij je klanten afleveren.

Daar heb je inderdaad geen onderzoek voor nodig, er is niets nieuws onder de zon. Om aan die bereikbaarheid iets te doen zijn er allerlei plannen onderweg voor de lange termijn, de haak, westelijke invalsweg, fietstunnel Oostergoplein, reconstructie Drachtsterbrug. Dat gaat dus nog jaren duren en andere maatregelen, die morgen klaar kunnen zijn – voor weinig – smoren in de bekende ambtelijke molens.

Een extra rechtsaffer vanuit Zuiderburen – één blikje wegenverf – is opgeschaald naar een extra uitvoegstrook over het talud van de Drachtsterbrug. Een wisselstrook over die Drachtsterbrug is opgeschaald naar een onderzoek als onderdeel van het Drachtstercomplex. Fietsers in de voorrang op minirotondes, alsof MegaHout zijn producten met de fiets huis aan huis aflevert. De paal van Krol bij de Harmonie werkt vooral bevorderlijk voor de doorstroom van de medewerkers van het secretariaat van B&W. En dan nog het te pas en te onpas wippen van de bruggen over het van Harinxmakanaal.

Voor de zomervakantie werd na jaren van soebatten eindelijk besloten om die bruggen in de spits niet meer open te gooien, omdat de schipper zijn satelliet-ontvangertje niet wilde strijken. Wat schetst mijn verbazing, blijkt dit goede, goed uitvoerbare én geld opleverende plan, pas met ingang van 1 september aanstaande uitgevoerd te gaan worden. De komende twee weken overleven de slachtoffers ook nog wel, maar waarom?

Waarom is het ambtelijk onmogelijk om in het brugwachtershuisje een post-it op te hangen op het mededelingen bordje? Dames, Heren, met ingang van per direct moeten jullie tijdens de spits met de handjes van de knopjes afblijven. Echt, dat pas op een standaard post-it stickertje! Vrij naar Herman Finkers springt het stoplicht op rood en springt het stoplicht op groen, op het Drachtsterplein is altijd wat te doen. In Almelo mag je bij een groen stoplicht in ieder geval nog doorrijden, in Leeuwarden mag je alleen verifiëren of het stoplicht het nog wel doet. Nog twee weekjes doorbijten dus.

Te duur leergeld …. ???

maandag, augustus 18th, 2008

Het UWV heeft recentelijk haar automatiseringsplannen in de ijskast gezet en de projectorganisatie daarmee annex ontmanteld. Van de circa 300 automatiseringsproducten zijn er plus minus 45 opgeleverd en het UWV beraadt zich welke daarvan alsnog ingezet kunnen worden, zo heet dit fiasco eufemistisch ‘partieel geslaagd’. De verantwoordelijken voor deze schadepost van honderden miljoenen euro’s nemen hun verantwoordelijkheid …. en blijven dus zitten. ‘We laten een onderzoek uitvoeren’ heet het dan en we zullen de conclusies ter harte nemen’. Duhhh …

De wereld aan prefab excuses komen over het voetlicht om maar vooral te maskeren dat de verantwoordelijke bestuurders niet alleen duur maar ook nog eens incompetent zijn. Zij zijn bovenal bezig cosmetisch hun eigen prioriteiten op een toilet met marmeren vloerdelen te overpeinzen. Welke prefab smoezen komen we in de eerste verantwoording dan zoal tegen?

1. We hebben intern onvoldoende kennis om grip op het proces te houden. Daarom hebben we externen ingehuurd, maar dat hielp niet. De externen hebben het dus gedaan.

2. We hebben geleerd dat we niet altijd een voorlopers rol moeten willen hebben en niet de technologie van een volgend decennium moeten willen implementeren. Het huidige automatiserings-complex werd in personeelsadvertenties trouwens omschreven als ‘ietwat gedateerd’…of te wel hopeloos verouderd. Onderdelen van het UWV die bijvoorbeeld al wel een gedigitaliseerd archief hadden moesten dat archief converteren naar papier en in hangmapjes onderbrengen om het overall proces te stroomlijnen ….

3. We moeten maatwerk zien te vermijden en overgaan tot het gebruik van zoveel mogelijk standaard oplossingen. Alsof er binnen Nederland nog meerdere UWV’s rond huppelen, waarvan je de gebruikte applicaties klakkeloos kunt kopiëren. Er is maar één UWN, net zoals er maar één belastingdienst is en daarmee verval je per definitie in maatwerk met alle pijnpunten van dien.

4. We hebben te duur leergeld betaald. Nee, dat hebben jullie niet betaald, dat hebben de werkgevers en werknemers betaald.

Moet er dan nu ook bezuinigd worden? Nee, natuurlijk niet … ‘de mislukte automatiseringsplannen worden uit een gescheiden budget betaald’. Wordt dat budget dan gevoed uit de bezoldiging van de verantwoordelijke bestuursleden? Uiteraard niet, bedoeld wordt dat de kraan ergens anders opengezet wordt en ik kan wel raden waar.

De nieuwe automatiseringsystematiek moest logischerwijze het fundament worden van het vernieuwde UWV. Daartoe is er met geld gesmeten om draagvlak te creëren, externe organisatie deskundigen en het betalen van een sociaal plan. Tegelijkertijd is de onrust binnen het UWV toegenomen, waarbij de mensen die weg kunnen, allang vertrokken zijn. Chaos alom dus en wat roept de voorzitter ‘De reorganisatie staat los van de automatisering en gaat dus gewoon door’. Tuurlijk, oude wijn in nieuwe vaten en op nieuwe locaties.

Uiteraard heeft de politiek in deze ook een rol. Zij heeft aangestuurd op een fusie van de onderliggende bedrijfsverenigingen en daarmee op een verdergaande fiscalisering van de sociale verzekeringswetgeving. En wederom is er een orgaan ontstaan wat klakkeloos de kraan kan openzetten, wanneer er een tekort dreigt of wanneer zoals nu – een plan of reorganisatie – mislukt is. En hoe vegen de verantwoordelijken hun straatje schoon … jawel, daar is hij al … een commissie met aanbevelingen met betrekking tot de ‘lessons learned’. En we gaan over tot de orde van de dag.

Transferia

woensdag, augustus 13th, 2008

Op de Wiardaplantage in Zuiderburen hebben ze geen stroomstoring nodig om ’s avonds in het donker te zitten. Daar zijn al ruim anderhalf jaar een drietal straatlantaarnpalen disfunctioneel of te wel … gewoon stuk. Ze doen het in ieder geval niet meer. Wanneer je naar de status van de reparatie vraagt, luidt het antwoord steevast: ‘we hebben het doorgegeven’. Doorgeven en repareren wordt zeker beschouwd als zijnde van vergelijkbare orde. Dat gaat dus niet helpen, misschien kan er beter gewoon een timmerman op het stadskantoor achter de telefoon gaan zitten … De communicatie richten het ‘Klant Contact Centrum’ kan een vergelijking met eenrichtingsverkeer in ieder geval glansrijk doorstaan

Verder kwam er een geniaal plan uit de lucht vallen voor een tweetal transferia, één bij Mc Donalds én één bij Zuiderburen. Er moet in de catacomben van de afdeling verkeersdeskundologie ergens een fantasierijk persoon verstopt zitten. Deze ambtenaar is er van overtuigd, dat de nieuwe bewoners van de nog te bouwen woonwijk ‘De Zuidlanden’ daarvandaan met de auto naar McDonalds rijden om bij droog weer daar de vouwfiets uit het vooronder te halen. Misschien dat men eerst met de fiets naar het transferium kruit om vervolgens met de auto de Harinxmabrug te veroveren, maar dat is het dan ook wel.

Een fiets-transferium aanleggen bij Zuiderburen is helemaal om gierend van het lachen van je stoel te flikkeren …. Als het niet zo droef serieus bedoeld was, tenminste. Niet alleen gaan bewoners vanuit Zuiderburen echt niet met de auto naar een transferium om pas daarna nat te worden, maar dat o zo gewenste transferium ligt er allang en breed. Meer dan 100 auto’s breed, om precies te zijn. En we noemen het momenteel de parkeerplaats van de voetbal vereniging Blauw-Wit.

Door de week staan daar vrijwel alle aanwezige parkeerplaatsen te staan … leeg. Alleen in het weekend is dat parkeerterrein goed bezet. Met twee bordjes met een richtinggevende pijl erop ben je klaar. Een invoeg- en uitvoegstrookje aan de Drachtserweg aldaar zou je nog kunnen overwegen, maar om één of andere onduidelijke reden heeft wethouder Waanders daar een veto over uitgesproken. En zoals bekend geacht mag worden gelden ook hier weer de drie W’s. Waanders Wil is Wet. Waarom weet niemand, maar het is niet de eerste keer en zal ook zeker niet de laatste keer zijn.

Onkruid

zaterdag, augustus 9th, 2008

Eén van de grootste ergernissen bij de inwoners van Leeuwarden is de onkruidbestrijding – of juister gesteld het gebrek daaraan. Volgens mij staat het shabby aangezicht van ons dorp zelfs nog boven de hondenstront. Hoewel shabby wellicht niet de juiste omschrijving is, shabby staat ook voor kaal en je kunt veel van de onkruidbestrijding zeggen maar kaal als resultante, is het in ieder geval niet.

Alleen particulieren mogen nog DDT of liever nog Agent Orange gebruiken. Ook het gebruik van RoundUp is door de milieu broeders voor gemeentes uitgesloten. In Leeuwarden komen ze dan met borstelen aanzetten, wat een probleem slechts cosmetisch oplost. Dan is er ooit nog een experiment geweest met warm water wat hier mislukte, maar waarmee in Assen wel goede resultaten bereikt zijn. In Assen hebben ze overduidelijk heel andere soorten onkruid dan hier in Leeuwarden.

In Zuiderburen wordt het helemaal bont gemaakt. We maaien het onkruid – bedoeld als voortuintjes met gras – en dan ook nog maar voor de helft. De rechterhelft van de voortuintjes valt blijkbaar onder het ecologisch bermbeheer. Waar je het groen verwacht – bijvoorbeeld in de vorm van een bos – zijn de bomen nog altijd non-existent én waar je het niet verwacht – trottoirs en waterpartijen (ergo: gewoon de sloot) des te meer. Misschien kunnen we beter overgaan tot de introductie van het Asser onkruid.

Je kan niet meer aan de indruk ontkomen dat om welke reden dan ook, de onkruidbestrijding geen prioriteit heeft. Politiek wordt dit opgelost door overal waar het metershoog staat, dit tot lokaal beschermd ecologisch natuurgebied te bestempelen. Soms wel erg lokaal, op de vierkante meter zeg maar. Goed voor de biodiversiteit …. op die vierkante meter … dat wel, maar verder geen gezicht.

FNV

vrijdag, augustus 1st, 2008

Het FNV heeft blijkbaar ook last van de recente hitte en de kolder in de kop gekregen, daarmee annex. Het FNV wil dat werkgevers op de salarisstrook de pensioenaanspraken vermelden, vrijstellingen voor gemeentelijke belastingen oprekken voor inkomens tot 130% van het minimumloon (€ 1.763,- bruto per maand excl. VT) én voor de anderhalve belastingbetaler en een paardkop, die dan nog wel die gemeentelijke belastingen mogen betalen, deze inkomensafhankelijk maken.

Het lidmaatschap van het FNV zelf, is ook inkomensafhankelijk en je zou verwachten dat juist deze club, gezien de afname van haar aantal leden, beter zou weten. Wil de laatste het licht uit doen. Helaas, nog steeds geldt voor het FNV ‘ze zijn niet gelijk, dan maken we ze wel gelijk’. Daarbij opgemekt dat het FNV zelf nog nooit een cent belasting heeft betaald, verenigingen zijn vrijgesteld voor de BTW en vennootschapsbelasting. Zelfs zo het FNV wel belastingplichtig geweest zou zijn voor de belasting toegevoegde waarde (BTW) had zij de facto toch nog nooit wat hoeven afdragen.

Eén van de gevolgen van dit beleid is, dat meer verdienen door (harder) werken zinloos is. Het verlies aan voordeeltjes kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. De zogenoemde armoedeval. Die armoedeval neem je niet weg door inkomensgrenzen op te schuiven, daarmee verplaats je het probleem alleen maar hoger in het loongebouw. Je moet de bedoelde inkomensgrenzen juist neerwaarts bijstellen of liever nog al die douceurtjes integraal afschaffen.

De coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging Fryslân u.a. (Uitzendbureau AB Fryslan) heeft momenteel circa 150 vacatures voor mensen met twee rechterhanden die willen werken (kassen Berlikum en Sexbierum). Deze vacatures worden alleen nog maar ingevuld met Poolse EU burgers, zij hebben geen recht op gemeentelijke vrijstellingen en andere inkomensaanvullende voorzieningen. AB Fryslan heeft haar werkgebied inmiddels uitgebreid naar de transportsector, loonbedrijven en bouwbedrijven … Vrijwel alle Nederlandse uitzendbureaus houden inmiddels kantoor in Polen. Roemenië en Bulgarije volgen vanzelf, het FNV uiteindelijk ook. Daar zitten straks haar leden, ik zou de brochures maar vast gaan vertalen.

Inmiddels telt mijn lijstje met inkomensaanvullende flauwekul 112 items en het worden er alleen maar meer, met recht tijd om één één twee te waarschuwen. In Leeuwarden staat in het najaar het armoede beleid weer eens op de agenda. Misschien dat dan eindelijk iemand ook het afschaffen daarvan durft te agenderen, al was het maar op onderdelen.