De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for december, 2007

Ondernemersklimaat

zondag, december 30th, 2007

Volgens een recent bericht in de Leeuwarder zijn er in 2007 zo’n 3084 ondernemers bijgekomen in Friesland, waarvan circa 500 in Leeuwarden. Op het eerste gezicht, lijkt dat op zijn minst hoopgevend. Een korte nadere analyse vertelt helaas een heel ander verhaal. Een derde van die 500 nieuwe ondernemingen heeft helemaal geen personeel in dienst, maar zijn uitsluitend financieringsmaatschappijen of zogenaamde holdings.

Het restant betreft voor 99% éénmansbedrijven of zogenaamde Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers). Dat is op zichzelf nog geen ramp, maar is wel tekenend. In de praktijk beginnen mensen namelijk vooral voor zich zelf, wanneer er geen werkgever in de regio voor handen is. Denk hierbij aan de ‘overcompleet’ geworden veertiger met een automatiseringsverleden, die een PC heeft gekocht en een bord ‘Uw partner in IT’ aan de muur heeft gespijkerd. Daarna gaat onze IT’er als consultant projecten doen bij andere ZZP’ers om er achter te komen dat ja van zelfstandig ondernemen best wel moe kan worden, zonder dat de beloning ook maar in de buurt komt, van wat hetgeen de gemeentelijke coach heeft voorgespiegeld. Na één jaar heeft de helft het alweer opgegeven.

De oorzaak daarvan ligt voor een belangrijk deel bij een keur aan regeltjes. Dat begint al met het voeren van een administratie, urenregistratie (formeel mag je als zelfstandig ondernemer niet structureel overwerken, Arbeidstijdenwet), fiscale aangiftes, ARBO wetgeving (het in hoogte verstelbare bureau, wat af fabriek nooit in hoogte versteld wordt), Risicoanalyse en Plan van Aanpak (hoe motiveer je jezelf als ZZP’er de wet Poortwachter door, na een burn-out), controle brandwerende middelen etc. etc.

Maar niemand heeft zich ooit afgevraagd, waarom onze ZZP’er überhaupt ooit overcompleet geworden is. Denk daarbij aan het vertrek van AtoGlas, Tonerfill, DHL, Voskamp, TNT Group, Tebel, de IT-afdeling van de Postbank, fusie(?) Kamer van Koophandel en de uitdunning van het UWV … om er maar een paar te noemen. De migratie naar een zo gewenste kennis economie wordt aan de achterzijde vooral handen en voeten gegeven door het verlies van honderden banen in de regio. De hoogwaardige kennisbanen die daarvoor terug moeten komen, zijn in ieder geval niet in Leeuwarden geland.

Eén van de oorzaken daarvan is evident. Het scholen van mensen kost geld en zeker gezien de korte doorlooptijd van actuele kennis binnen de informatie technologie, véél geld. Het blijven opleiden van medewerkers impliceert het investeren in kennis, maar helaas is kennis onvergelijkbaar met stenen of potten pindakaas. Kennis kun je niet vastpakken en wordt daarom niet door externe partijen (bancair) gefinancierd. Het afschaffen van de zogenaamde scholingsaftrek, was dan ook volstrekt in tegenspraak met de ambitie van een kenniseconomie.

Zo is de geschetste verbetering van het ondernemersklimaat feitelijk een wassen neus. Enige honderden mensen in de regio, zijn tegen wil en dank gedwongen tot dat ondernemersschap. Willen we die resultaten van de kennis economie ook naar Leeuwarden halen, zullen we het echt anders moeten doen. Het in ere herstellen – in één of andere vorm – van de scholingsaftrek, zou een goed begin zijn.

Zoniet, dan promoveert onze IT-Techneut, via de tussenstappen consultant en projectleider vanzelf tot IT-coördinator. Dat wil zeggen, dat hijzelf niets meer kan, maar wellicht nog mensen kent die het kunnen. En vergadercoördinatoren hebben we hier plenty, technici met verstand van zaken daarentegen veel te weinig. En dat blijft echt niet beperkt tot alleen automatiserings-technici.

Essent

donderdag, december 27th, 2007

Essent dreigt op 1 januari aanstaande de gaskraan dicht te draaien van de noodopvang voor asielzoekers in Witmarsum. Er staan nog nota’s open ter hoogte van €200.000,- en daarmee is Essent zo’n beetje de grootste sponsor van de stichting Respons én wat doet de SP …. ? In plaats van een bedankje te sturen naar Essent wordt het College door de SP opgeroepen om een brief te sturen naar de Provincie of liever nog, stuur geen steunbetuiging maar geld.

In dat centrum zitten momenteel nog een twintigtal illegalen die domweg weigeren mee te werken aan hun eigen terugkeer. Al jaren subsidieert ons bestuur de noodopvang met niet misselijke bedragen (2005 – €50.000,- 2006 €113.000 en 2007 – €100.000,-) en telkenmale was dat uit het zogenaamde ‘eens maar nooit weer’ potje. Daar zijn de openstaande nota’s van Essent in ieder geval niet mee voldaan. Als de SP zo begaan is, met deze laatste 20 illegalen, staat het de SP uiteraard volledig vrij om de rekeningen van Essent uit haar eigen partijkas te voldoen.

Raadsbrief 6 november 2006 Ook moet er op worden toegezien, dat de noodhulp door Respons alleen wordt verstrekt aan de voormelde doelgroep en niet aan mensen die hier illegaal zijn en die niet willen meewerken aan terugkeer. In de rapportage van Respons zal daarom nog strikter moeten worden verantwoord, dat de hulp alléén wordt verleend aan hen, die nog een reële kans maken op een verblijfsvergunning óf, als die kans er niet is, nadrukkelijk willen meewerken aan terugkeer.
Bovenstaande citaat lijkt mij voor slechts één uitleg vatbaar. Het ‘eens maar nooit weer’ potje is leeg, opperdepop, niet weer bedoeld voor degenen die na een generaal pardon zijn blijven zitten waar ze zitten. Hier is door een moraal ridder een probleem gecreëerd en dat probleem ligt in Witmasrum en niet in Leeuwarden en dáár ligt het erg goed. De dames en heren van de SP hebben anders vast nog wel een paar truien over.

Top Drie

zondag, december 23rd, 2007

Zo, aan het eind van het jaar worden we weer onder de lijstjes bedolven. Top 4000, Top 2000, top 100 en ga zo maar door. Ik beperk mij maar gewoon tot een (persoonlijke) top drie op diverse fronten over merendeels 2007.

Meest onzinnige verkeersinfrastructurele aanpassingen
1 – Harmonierampalen van Krol (incl. schade aan voertuigen circa €650.000,-)
2 – Fietsers in de voorrang op minirotondes (circa € 150.000,-)
3 -Hekjes langs fietspad Drachtsterbrug (slechts voor de helft gerealiseerd)

Top drie (nog uit te voeren) meest onzinnige voorstellen
1 – Fietsbrug over het Oostergoplein (€10,- miljoen)
2 – Uitdelen klein chemisch afval aan minima (€450.000 aan spaarlampen, worden gratis en voor niets tevens uitgedeeld door de energiebedrijven)
3 – 10 Jongeren uit onze klachtwijk op uitwisselingsreis naar Marokko (1e kwartaal 2008 )

Top drie meest gebroken gemeentelijke toezeggingen
1 – Multi Cultureel Centrum West Eind. De toezegging ligt er al sinds 1992, maar dat MFC is nog altijd niet gerealiseerd en is in het 4e kwartaal van 2007 wederom uitgesteld. De bouwkosten zouden (in 15 jaar) te veel zijn gestegen.
2 – Bos Zuiderburen. Het bos zou al in 2000 aangelegd zijn, meest recent zou in het 4e kwartaal van 2007 de bomen aangebracht worden Eind 2007 is er nog altijd geen resultaat, terwijl de zogenaamde CO2 winst al lang en breed verkocht is.
3 – Aantal woningen in Zuiderburen. Initieel 1250 stuks, later verhoogd naar 1500,1750, 1900 en in het laatste kwartaal van 2007 nogmaals verhoogt naar 2000. Feitelijk worden het er 2075.

Top drie geslaagde verkapte diefstal pogingen (Totaal top drie: €17,0 miljoen over de schutting gemasseerd)
1 – Door de sociale aanpak van het invorderingsbeleid in zake geconstateerde bijstandsfraude, wordt een bedrag van € 7,4 miljoen nooit meer binnen gehengeld. De fraudeurs zijn even zoek of genieten van een heel lange vakantie in een zonnig buitenland.
2 – € 3,4 miljoen – wederom in Zuiderburen. Door te enthousiast te bezuinigen werd een exploitatie overschot bereikt in plaats van eerdere bezuinigingen ongedaan te maken. Gisteren werd bekend dat de verkoop van de kavels aan Sûderstienplaat nog 1,9 miljoen extra opgebracht heeft, waarmee het totaal van deze gelegaliseerde diefstal komt op 5,3 miljoen euro. De komende jaren zal dat bedrag nog verder oplopen.
3 – Het gemeentelijk aandelen bezit in het WTC Expo werd met verlies (€ 1,0 miljoen) verkocht aan de huidige directie. Die overdracht werd gefinancierd met een achterstelde lening (€ 3,3 miljoen) van de gemeente richting die directie. Dit zal straks een achtergestelde afboeking blijken te zijn. (In totaal €4,3 miljoen)

Top drie masserende uitspraken
1 – We beslissen niet, maar zullen een onderzoek laten uitvoeren
2 – Voortschrijdend inzicht – per definitie later en daardoor duurder
3 – Dat hadden we beter moeten communiceren. Het wordt er niet anders van, maar hadden we U dat tijdig laten weten, was het misschien wel níet doorgegaan.
(op 4 is terecht gekomen ‘We nemen het mee’ , waarbij de verwachting dat je het ook weer terug krijgt een valse, blijkt te zijn)

Top drie (bijna-) geslaagde beleidsplannen
1 – Parkeerkelder Olderhoofster Kerkhof. Het plein wordt weliswaar nog voor een tweede maal opnieuw ingericht, maar het geheel was door de gekozen aanbestedingsconstructie toch €5 miljoen goedkoper dan begroot. Dan kun je ondernemers die omzetschade hebben geleden natuurlijk niet fatsoenlijk schadeloos stellen? Helaas.
2 – Herinrichting en autoluw maken Gouveneursplein. Absoluut mooi geworden, echter wordt er na 19:30 niet meer gecontroleerd door de parkeerwacht. De CAO zal wel niet rond zijn. Verder geldt dat parkeerverbod voor iedereen, behalve voor Hendrik ten Hoeve. Zijn Cherokee heeft inmiddels een gehandicapten parkeerkaart en op het Gouveneursplein is soms plaats.
3 – Introductie mobiel betalen van parkeergeld. Werkt super, alleen ook hier geldt dat de controle nog niet uitgevoerd wordt. De bijbehorende kastjes werken wel, niet, soms wel, meestal niet.

Top drie kleinzielig geneuzel
1 – IJsbaantje Olderhoofster Kerkhof. Of het idee nu wel of niet van Piet van der Wal geweest is, conclusie luidt dat het ijsbaantje er wel is, maar dat iedereen vergeten is, daar water op aan te brengen en er dus niet geschaatst kan worden.
2 – Volkstuintjes voor onze klachtwijk. Dat zou depressies kunnen verhelpen en goed zijn voor de sociale cohesie. De Wiellepolle heeft ook eens vol gestaan met dat soort volkstuintjes, daar was een nogal uitgebreide politieactie – met inzet van een helikopter – voor nodig, om opbrengsten van de illegale kweek af te kunnen romen. Terwijl Wiet juist als effect heeft dat het depressies voorkomt en goed is voor de sociale cohesie. Er werden overduidelijk niet alleen kortingsbonnen gekweekt.
3 – Duurzaamheidsgeneuzel over biobrandstof. Gelukkig wordt langzamerhand bekend dat het produceren van één liter biobrandstof, 1,2 liter traditionele diesel kost. Weest zuinig op het milieu, tankt gewone diesel.

En tot slot, wat heeft de top drie dan niet gehaald?
1 – €769.000 boven begroting ontvangen Onroerende Zaak Belasting, die niet teruggegeven werd aan de burger
2 – €105.000,- belasting die voor de laatste drie burgemeesters werd betaald uit de algemene middelen inzake de bijtelling van de dienstauto. Dát zouden gewone Leeuwraders eens moeten proberen.
3 – €13.500 subsidie voor de kerstverlichting van de Wiellepolle – Hoezo millieu?
4 – Krokusbollen voor de vrijheidswijk – doen we er dan direct bestek bij?
5 – Een reisje naar Auschwitz voor minimale jongeren

Uiteraard is deze top drie niet volledig en niet limitatief, maar toch schetst zij een aardig beeld over het bestuur in generieke zin en de stad Leeuwarden. Al met al, goede kerstdagen gewenst, in het bijzonder aan de meer dan 100.000 lezers, die dit blogje het afgelopen jaar eens of meermaals hebben bezocht. Ook voor degenen, die mijn manier van samenvatten, minder weten te waarderen:)

Gert-Jaap

In Leeuwarden moet alles in twee keer

vrijdag, december 21st, 2007

Gisteravond werd het nieuwe Maxima schooltje in Zuiderburen geopend. De juffen en meesters hadden daartoe een ‘Fancy Fair’ georganiseerd, een knap stukje vuurwerk én de nieuwe burgemeester uitgenodigd. Bij een vuurwerkfeestje in Zuiderburen zijn om één of andere reden geen agenten benodigd en dus kon dat wél gewoon doorgaan. Formeel werd de openingshandeling met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ verricht door Dhr. F. Crone, na het uitspreken van wél twee hele volzinnen. Gebrek aan voorbereidingstijd kan dat niet geweest zijn, maar goed, al met al een heel geslaagde avond. Het kan uiteraard ook zo geweest zijn, dat de burgemeester omwille van de toehoorders zijn toespraak kort hield.

Met wél 26 parkeerplaatsen bij dat schooltje is het een dagelijks gevecht om de kindertjes te kunnen droppen. Bovendien worden die paar parkeerplaatsen voor een materieel deel in beslag genomen door diezelfde juffen en meesters en de daar werkzame bouwvakkers. Bij het ontwerp van de keerlus heb ik al eens opgemerkt, dat deze uitsluitend geschikt zou zijn om skelter te laten keren. Dat was toentertijd allemaal onzin en niet waar en dus is vorige week de betreffende keerlus vergroot. Ook hier geldt weer ‘In Leeuwarden moet alles in twee keer’.

Zo wordt er in Zuiderburen aan de Wiarda plantage momenteel een kantoor gebouw neergezet voor een honderdtal medewerkers. Volgens de gemeente gaan die allemaal met de fiets komen, want parkeerplaatsen zijn niet ingetekend. Je kunt nu al niet de Wiarda plantage passeren en dan gaat het nog niet eens over die dag van de week, dat de containers in het midden van de weg staan gestationeerd. Er zijn zelfs bewoners, die met enig fatsoen hun eigen opritje niet meer kunnen verlaten. Elke vierkante meter die je verkoopt is er één en dat is dan weer goed voor de gemeentelijke stroppenpot. Er is echt geen landbouwbeurs voor nodig om te constateren dat je geen 100 auto’s op twee parkeerplaatsen kunt neerzetten. Dat gaat gewoon echt niet passen.

En dan de hekjes op de Drachtsterbrug. Het heeft er alle schijn van, dat de heren bouwvakkers van mening zijn dat het klaar is. Alleen zijn ze de helft vergeten. Die hekjes moesten er komen om de veiligheid van de fietsertjes te vergroten, maar een halve veiligheid is zeker groot genoeg. Noch op de zuidzijde noch op de noordzijde zijn er op het talud hekjes neergezet, alleen bovenop de brug. Alsof fietsers eerst nog even doorploegen totdat ze bovenop de brug zijn, alvorens te besluiten dat het tijd wordt om om te vallen. Dat wordt later uiteraard hersteld, immers in Leeuwarden moet alles in twee keer.

Ons College is watching you

woensdag, december 19th, 2007

Het College heeft gisteren besloten om een offerte aangaande een armoede monitor te accepteren. Een externe partij (KWIZ) gaat de wereld aan bestanden koppelen om achter de naam, toenaam, adres en wat al dies meer te komen van onze minima. Eerst actief jagen en dan de formulierenbrigade er op los laten en dan nog beweren dat drukjacht in Nederland niet is toegestaan.

Om die gegevens op het kleed te krijgen worden de bestanden van de Dienst Welzijn (Bijstand) gekoppeld aan de bestanden van de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en het GKB. Verder worden bestanden gekoppeld van de Sociale Verzekeringsbank (AOW gerechtigden), de belastingdienst, het CWI en het UWV én uiteraard het register ten behoeve van de inning hondenbelasting. Big Brother is awake, be aware. Op toestemming van het College Bescherming Persoonsgegevens wordt niet gewacht, in ieder geval heb ik die toestemming niet kunnen vinden.

Maar nu die bestanden dan toch gekoppeld gaan worden, kan ik er nog wel een paar bedenken die daarvoor in aanmerking komen. Te denken valt aan water- en energieverbruik en die van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Immers, iemand met een te dure auto heeft geen recht op de vrijstellingen die de formulierenbrigade zo graag door de brievenbus wenst te duwen. Verder zijn er nog de bestanden van gevangenissen, scholen (digitaal kind dossier, ivm kinderen van illegalen) en ziekenhuizen (digitaal patiënten dossier). Op basis van Sofi (óf BSN) nummer valt er nog een wereld te koppelen.

Als we dan toch alles uit de kast halen om onze minima één van de meer dan 100 regelingen te kunnen toeschuiven, zou je op zijn minst kunnen overwegen om de resultaten daarvan ook te benutten om bijstandsfraude te bestrijden. De sociale recherche zou heel wat over hebben voor die bestanden, maar dan is de wereld in absolute zin, weer eens te klein..
De bronbestanden worden vervolgens aangetekend en met ontvangstbevestiging verstuurd. Op deze wijze wordt de privacy rondom de informatiebewerking gegarandeerd.Dat het DVD’tje tijdens het ritje met de postbode niet gedupliceerd wordt, wil ik nog wel aannemen. Wellicht heeft de organisator dezes onderweg gemist wat er tegenwoordig met data-piraterij gebeurt op het grote boze Internet? Al met al, zal het mij benieuwen, wanneer de formulieren brigade bij mij op de stoep staat?

Klachtwijk

zondag, december 16th, 2007

Met een heel scala aan maatregelen probeert dit college van de klachtwijk Heechterp-Schieringen een prachtwijk te maken. Onder de noemer Pechtold gelden en Vogelaarwijken moeten deze woonwijken sociaal heroverd worden. Eén van de belangrijkste criteria om tot prachtwijk gepromoveerd te worden, bestond uit het gemiddelde gezinsinkomen, wat dan bijvoorkeur tot het laagst denkbare niveau gezonken moest zijn. Wanneer je maar genoeg studenten meetelt, haal je dat criterium vanzelf en mag je dus prachtwijk worden.

Inhoudelijk lopen de plannen uiteen van het organiseren van een sportdag, het planten van krokusbollen, achterstallig groenonderhoud, de financiering van een tweetal wijkagenten, een cursus website onderhoud of het organiseren van een reisje naar Auschwitz etc. De inhoud is van een zodanige ontroerende droefheid, dat zij op zich zelf, als een Witz nach (dr)aussen getypeerd kan worden. Al met al wordt – via een omweg – €25 miljoen uit de eigen doos verspijkert om een probleem op te lossen wat er wellicht niet is.

In Rotterdam hebben ze dat een paar jaar geleden al geconstateerd. Wanneer een woonwijk dreigt te verloederen, is er blijkbaar een oorzakelijk verband met het gemiddelde gezinsinkomen binnen die wijk. Uiteraard kun je dan dat gemiddelde inkomen opkrikken, door een keur aan inkomensvoorzieningen uit te delen, je kunt ook aan de andere kant beginnen. In Rotterdam is dat geëffectueerd middels een vestigingsvergunning. Je mag er niet gaan wonen zonder een inkomen boven een bepaalde grens. Aan een dergelijke vestigingsvergunning willen ze hier niet aan, dat is asociaal. Waarom dat asociaal is, weet niemand, maar het bekt wel lekker.

Goed, dat zo zijnde, kun je ook beginnen om die inwoners van onze klachtwijk, die wel een adequaat inkomen hebben, trachten binnen die wijk te houden. Nu is het zo, dat iedereen die zich het kan permitteren, zo snel mogelijk vertrekt. Dan kun je als bestuur Vogelaren wat je wilt, maar uiteindelijk resteert er niets anders dan sloop. Uithuilen en opnieuw beginnen én dat hebben we hier ook al een aantal keren meegemaakt. Waarom bewoners met een modaal inkomen niet belonen voor het blijven zitten, waar je zit?

Je zou bijvoorbeeld aan die bewoners maandelijks €500,- bruto ‘langdurigheidsbonus’ kunnen uitkeren om het daarmee aantrekkelijker te maken, onderdeel te blijven uitmaken van onze klachtwijk. Geheid, dat er weer iemand gaat roepen dat de rijker zo rijker worden en de armen armer, maar de facto is er niets nieuws aan de hand. We subsidiëren in onze gemeente nu ook al de armoedeval weg met vergelijkbare (cumulerende) toeslagen. Met een blijf-subsidie, doen we dat alleen maar op een iets hoger niveau.

In de jaren 90 zijn er in Heechterp een aantal huurflats gesloopt en vervangen door ééngezins vrijstaande koopwoningen. De ex-huurders hadden bij de aankoop daarvan een voorkeursrecht, echter met een zogenaamd kettingbeding. De woningen mochten niet binnen een jaar verkocht worden, dus waren alle woningen na een jaar en één dag verkocht. Uiteraard met een riante winst en zo vluchtte dat inkomen ook weer in no time Heechterp uit.

Tegen verloedering van woonwijken helpen slechts bewoners, die daar verantwoordelijkheid voor voelen. Daarbij is het voelen daarvan in de eigen beurs een nogal effectief instrument gebleken en dat hoeft niet per definitie in negatieve zin inhoud gegeven te worden. Mocht de voorgestelde subsidie toch op politiek onvermijdbare bezwaren stuiten, ligt ook nog altijd een middenweg open.

Waarom bijvoorbeeld vrijstellingen voor de OZB, Rioolheffing, Hondenbelasting en Waterschapsheffingen per definitie gekoppeld aan inkomen? Geef iedereen – ongeacht de hoogte van het inkomen – die in onze klachtwijk woont de bedoelde vrijstellingen. Het inkomensonafhankelijk maken van een keur aan subsidies en voorzieningen (en deze afhankelijk te maken van enkel het wonen in die klachtwijk) kon voor onze klachtwijk op termijn wel eens veel effectiever blijken, dan het planten van krokusbollen of het organiseren van een sportdag.

KPMG

vrijdag, december 14th, 2007

Deze week was in het nieuws dat KPMG de Europese subsidiestromen gecontroleerd heeft, die naar de diverse projecten – met name in Noord-Nederland gevloeid zijn over de periode 2000 – 2006. De uitkomsten van dat accountants onderzoek was dat honderden miljoenen euro’s onverantwoord uitgegeven zouden zijn. De provincie Friesland krijgt in het kader van wederhoor tot 1 januari aanstaande, de mogelijkheid om die conclusies van KPMG te weerleggen. Ze krijgen het nog druk daar in de komende dagen.

Waar ontbrak het zoal aan volgens KPMG? Facturen zijn afgekeurd omdat er geen datum stempeltje op stond. De stempeltjes die de boekhouders van vóór 1880 gebruikten (ten tijde van het doorschrijfsysteem, nu nog te bewonderen in het Fries Museum) zijn niet altijd gebruikt, dus de factuur bestaat niet, dus de factuur kan niet gesubsidieerd worden. Een overduidelijk geval van fraude … Nu facturen digitaal worden aangeleverd, zal ik voortaan een stempel op mijn monitor zetten.

Nog zo één. De tijdsschrijfformulieren werden afgekeurd, omdat niet iedereen binnen een organisatie hoeft tijd te schrijven. Omdat de secretaresse dus van de baas niet hoeft te turven hoeveel telefoontjes er die dag zijn geweest, is de uren verantwoording van de projectleider niet ter zake doende. Wederom een duidelijk geval van subsidie fraude …. De enige die zich compleet blauw geschreven hebben op het urenbriefje, zijn de accountants van KPMG zelf. Even hopen dat er wel een stempeltje op staat!

Zo heeft ooit een dorpsvereniging het fenomenale bedrag van €2.500,- subsidie aangevraagd en gekregen voor de aanleg van een Jeu de Boule baan. De beleidsambtenaar heeft die aanvraag goedgekeurd na zelf de potentiële locatie te hebben geverifieerd. De volgende ambtenaar heeft de beschikking geschreven en een tweetal voorschotten uitbetaald. De definitieve afrekening – drie jaar later – kon niet eerder plaatsvinden dan na een verklaring van de huisaccountant van de dorpsvereniging en daarna een controle bezoek van de provinciaal accountant.

Ter plekke aangekomen heeft deze accountant aan de spreekwoordelijk oude mannetjes op het bankje gevraagd, waar de gesubsidieerde Jeu de Boule baan gebleven was. Hij bleek zijn auto daarop geparkeerd te hebben, met recht een duo functie. Uiteindelijk heeft de huisaccountant van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) ook nog eens zijn plas gedaan over deze Jeu de Boule baan. Zo heeft dit project een veelvoud aan de heren accountants opgeleverd, dan wat het hele baantje gekost heeft. Nu maar hopen dat de levering aan dorpsbelang niet alsnog wordt afgekeurd, wegens het ontbreken van een pakbon voor de levering van een Jeu de Boule baan.

Ooit heb ik gesteld – door eigen ervaring wijs geworden – dat voor elke euro subsidie er ook een euro naar één of andere accountant ging. Dat moet ik terug nemen, bij deze. Voor elke euro subsidie gaan er inmiddels twee naar één of ander controlerend orgaan. Ik snap best dat een kop in de Leeuwarder Courant waarin vermeld staat – ‘Provincie weigert Europese subsidies’ op het eerste blik, weinig charmant staat. Maar het is in ieder geval wél een stuk goedkoper. Tenzij je accountant bij KPMG bent, uiteraard.

Fiscale bijtelling voor bestuurders

donderdag, december 13th, 2007

De belastingdienst heeft de gemeente een rekening gestuurd van €105.000,- in verband met privé gebruik van de dienstauto’s door burgemeester en wethouders. Tussen het College en de belastingdienst bestaat verschil van mening over wat wél en wat géén privé gebruik is. De fiscus zegt, dat het bezoeken van één of andere netwerkbijeenkomst een privé rit is én de gemeente vindt dat zakelijk. Maar de gemeente heeft niets te vinden en het staat bestuurders volledig vrij om te netwerken na het kopen van een treinkaartje.

De naheffing van €105.000,- wordt betaald uit de algemene reserve én niet door de burgemeester. Ten eerste is het volgens de rechtspositieregeling voor burgemeesters gewoon niet toegestaan om deze fiscale bijtelling te vergoeden. Ten tweede dient de bijtelling bij niet verhalen te worden gebruteerd, of te wel de €105.000,- wordt als salaris gezien en daarover moet op zichzelf wéér belasting worden betaald. Het College vindt dit een acceptabel risico? Dat is geen risico, dat is een zekerheid.

Verder vindt het College de uitwerking van de regeling onredelijk en verwijst daarbij naar directeuren of commissarissen uit het bedrijfsleven, die wél gecompenseerd zouden worden voor de fiscale bijtelling op de auto van de zaak. Klinkklare nonsens, directeuren of commissarissen worden helemaal niet gecompenseerd, maar moeten ook gewoon die bijtelling aftikken. Net zoals alle andere rijders in een auto van de zaak en dus ook burgemeesters en wethouders.

Het is nu eindelijk voor het eerst dat de dames en heren eens worden geconfronteerd met de idioterie, die zij zelf bedacht hebben. Dat zou wel eens vaker mogen gebeuren. Eindelijk ontdekken onze bestuurders dat de fiscale bijtelling als consequentie heeft dat je de auto van de zaak na vier jaar wél betaald hebt, maar er nog steeds geen eigenaar van bent.We constateren dat hier sprake is van een grote frictie tussen de fiscale wetgeving en de bestaande bestuurspraktijk
Het is hoogstens verrassend, dat zij dát nu pas constateren. De rest van Nederland wordt al jaren ‘geconfronteerd’ met een keur aan onzinnige fiscale regeltjes en belachelijke bijtellingen voor vermeend privé gebruik. Zoals daar zijn kerstpakketten, broodmaaltijden, warme maaltijden etc. etc. Zelfs als onze wethouder abusievelijk een ballpoint van het kantoor meeneemt, geldt daarvoor een fiscale bijtelling. Je moet die flauwekul integraal afschaffen én niet voor de bedenkers van deze onzin een uitzondering maken omdat deze met hun eigen falen worden geconfronteerd.

Vestigingsvergunning

woensdag, december 12th, 2007

In het Collegeprogramma van het voorjaar 2006 werd een onderzoekje aangekondigd naar een zogenaamde vestigingvergunning om zo het beslag op het bijstandsbudget van niet-Leeuwarders te beperken. Bijna twee jaar na dato zijn de uitkomsten van dat onderzoek bekend gemaakt en wordt aan die uitkomsten de conclusie verbonden dat een vestigingsvergunning niet wenselijk en wettelijk niet mogelijk zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 25% (596 personen) van de nieuwe instroom in de bijstand bestaat uit nieuwe Leeuwarders die een verhuizing naar Leeuwarden laten samengaan een bezoekje aan het bijstandsloket. Volgens ons College is een dergelijke instroom niet buitensporig – een nogal relatieve typering. Op jaarbasis gaat het dan toch om grofweg €7,7 miljoen, die onze stad niet aan andere zaken kan uitgeven. Het betreft hier – volgens datzelfde onderzoek – voornamelijk bijstandsmoeders, dak- en thuislozen, verslaafden en ex-gevangenen. Blij ben je.

Jaarlijks komen vanuit Friesland (50%) en van buiten Friesland(50%) in totaal zo’n 600 mensen naar Leeuwarden, om hier gebruik te maken van een bijstandsuitkering, sociale woningbouw, opvang en een keur aan andere (inkomens-)faciliteiten. En wat stelt ons bestuur:
Dat is niet erg, dat hoort bij de grote stad. Naast economische bedrijvigheid en een bruisend cultureel klimaat, is er in de stad minder sociale controle en snellere toegang tot opvang- en zorgfaciliteiten alsmede (sociale)huisvesting.Ja hoor, we erkennen de aanzuigende werking, maar dat is niet erg. Dát kost €7,7 miljoen en dát is wel erg. Een derde van de OZB opbrengst wordt verspijkerd omdat wethouder Florijn op perron 1 afscheid staat te nemen van de bijstandsuitstroom om twee minuten later op perron 2 de nieuwe lichting te verwelkomen. Dan zijn alle mooie plannen van diezelfde wethouder, dweilen met de kraan open. Dat is dan ook nog eens ‘niet buitensporig’?

Ons dorp staat als een dolle te piepen dat de gemeente Leeuwarden na de invoering van de Wet Werk en Bijstand, een zogenaamde nadeelgemeente is, maar doet tegelijkertijd haar uiterste best, dat vooral zo te houden. Helemaal bijzonder wordt het, wanneer notie genomen wordt van de argumentatie, waaruit zou blijken, dat een vestigingsvergunning wettelijk niet mogelijk zou zijn.

1) Een vestigingsvergunning in het kader van de huisvestingswet, is alleen mogelijk om schaarse sociale huur( en koop-)woningen te verdelen. Van schaarste is in Leeuwarden geen sprake, dus kan dat instrument niet worden aangewend. Nu hier wordt vastgesteld dat er geen gebrek is, aan sociale woningbouw, krijgt dit College een politiek probleem van een heel andere orde. De criteria dat bij nieuwbouwprojecten een X% uit sociale woningbouw moet bestaan, kan dus worden losgelaten. Dit wordt een leuke voor de Zuidlanden, maar ook voor de nieuwbouw op het Cambuurterrein.
2) Een vestigingsvergunning in het kader van het ‘grote steden beleid’ (Rotterdamwet) is niet mogelijk. Het stellen van inkomens eisen kan alleen binnen de (vier) grote steden en Leeuwarden is géén ‘grote stad’. Ook goed, maar dan kun je moeilijk volhouden dat een bijstandsinstroom van 600 mensen uit de periferie bij de grote stad hoort. Of je bent wél een grote stad óf je bent géén grote stad. Een beetje grote stad bestaat binnen dit kader niet.

Concluderend kun je gevoeglijk vaststellen, dat dit college liever accepteert dat er jaarlijks 600 mensen van buiten zich hier melden aan het loket. Het zal ons bestuur niet gebeuren, dat het weigeren van deze logees zou kunnen leiden tot het stempel van een asociaal College. Dit getuigt van een politieke correctheid, die nogal duur is en heeft daarmee een hoog gehalte van ‘zie ons eens weer sociaal zijn’. Maar wel voor rekening van reguliere Leeuwarders en dat is dan niet asociaal?

Bellevue

dinsdag, december 11th, 2007

Gisteravond stond akkefietje Bellevue voor de zesde(!) keer op de agenda, nu weer terug bij de commissie. De stadsherberg claimt een schadeloosstelling voor de voormalige bouwput – en even zwembad – parkeergarage Olderhoofster Kerkhof (€40.000,-). Wonderbaarlijk genoeg – weliswaar onder de nodige dwang – was wethouder Krol al ergens halverwege gedraaid en conform het advies van de zoveelste commissie overgegaan tot uitbetaling van een voorschot. Daarna was er een motie van de Raad voor nodig, om deze wethouder te motiveren, de gehanteerde rekenmethodiek ook op 2006 los te laten. 2007 laten we dan nog maar even voor wat het is.

Dan mag je toch een aannemen, dat de wethouder ophoudt met draaien en dralen en gewoon overgaat tot het vergoeden van de schade. Maar nee hoor, Dhr. Krol doet er alles aan om de laatste €15.000,- in kas te houden. Alsof hij zijn eigen hypotheek moet verhogen, om dat bedrag uit eigen zak te betalen. Na de wereld aan openbare vergaderingen, moest gisteren opeens in beslotenheid een herhaling van zetten plaatsvinden. Het zou gaan om de jaarcijfers van een private partij. De flauwekul ten top, want die cijfers waar het over gaat, staan nota bene gewoon integraal op de site van de gemeente Leeuwarden gepubliceerd. Daar hoef je echt geen Internetwizzard klikkert voor te zijn. Dus speelt er wat anders … een situatie schets …

Ik ben er helemaal klaar mee, nou loopt die uitbater van Bellevue weer te sarren. Hebben we een uitzondering gemaakt, is het weer niet goed. We moeten er mee ophouden, want voor je het weet, staan ze allemaal op de stoep. En dan moet de bouwput Zaailand nog beginnen. Laten we dit dossier maar in beslotenheid afhandelen, dan kunnen we dit agendapunt van te voren aftikken. Eerst maar even bilateraal zwaluwstaarten, bel jij Piet en Amerins even …

Piet (van de Wal, PAL/Groenlinks), Amerins (Dikken, PvdA), dank jullie wel dat jullie op zo een korte termijn ontboden konden worden, zo aan mijn bureau. Luistert en huivert. Ik houd er niet van om publiekelijk op mijn bek te gaan, dus dat Bellevue gebeuren doen we even besloten. Daar zijn jullie dus vóór, begrepen. Dat er in die jaarcijfers een bijzondere bate is opgenomen, is grappig, maar daar gaan we dus geen rekening mee houden. Dat ik zelfstandig ook nog even het onafhankelijke accountantsrapport gecorrigeerd heb, gaan we dus ook niet aan de grote klok hangen. Ook begrepen? Kijk, dat mag ik graag horen. Tot maandag.

Dus zes vergaderingen later waar gemiddeld 18 mensen aan hebben deelgenomen en twee advies commissies verder – die ook al niet gratis zijn, hoeft wethouder Krol zijn hypotheek niet te verhogen. Wellicht is het de wethouder even ontschoten dat onderhavige uitbater een rechtsbijstandsverzekering heeft, dus die €15.000,- gaat toch op, nu aan juridische ondersteuning. Een gokje, dit dossier gaan we nog héél véél vaker op de agenda tegen komen, maar dan met bedragen, die een veelvoud zijn van hetgeen nu gevraagd wordt.