De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2007

Kleine lettertjes

dinsdag, mei 29th, 2007

Vanavond is er een ingelaste commissie stadsontwikkeling en (gelukkig) staat er wederom een toelichting van wethouder Waanders op het plan Nieuw Zaailand op het programma. Ik maak mij geen illusies, dat zal wel een besloten deel van de vergadering blijken te zijn. Op 7 mei jongstleden was er ook zo’n besloten toelichtende bijeenkomst en het heeft er alle schijn van dat er sindsdien blijkbaar iets gewijzigd is. Wethouder Waanders staat er nu niet bepaald bekend om, dat zij standaard iedere twee weken een nieuwe visie heeft én die nader wenst toe te lichten.

Een ingelaste vergadering, naar alle waarschijnlijkheid besloten, over hetzelfde onderwerp als 7 mei jongstleden …. Dan wordt ik wat argWaanders … temeer, gezien het volgende;

Een tiental dagen gelden wist Freerk Kalsbeek (SP) al te melden ‘dat het nog steeds niet zeker is of het Fries museum gaat verhuizen’. Hij was deelgenoot van de besloten bijeenkomst en ik heb het vermoeden dat de commissie bijeenkomst van vanavond hier mee samenhangt. Het Fries museum gaat de termijnen niet halen en daarmee valt een gat in de financiële dekking. Ongetwijfeld maakt het Fries Museum bij de – nog te tekenen – samenwerkingsovereenkomst één of ander voorbehoud, verstopt in de kleine lettertjes. Dat zou ik ook doen als ik Fries Museum zou heten.

Al veel vaker heb ik aangegeven dat in het SNN subsidie, die het Fries Museum afgedwongen heeft, samen met de provinciale cofinanciering, een probleem zit. De termijnen die gesteld zijn, zijn domweg niet reëel en daarmee onhaalbaar. Nu het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) er nog zit, met bekende en welwillende ambtenaren, is dit het momentum om daar mee in conclaaf te gaan. Over een jaar of drie – of eerder – zijn die weg en dan heb je direct te maken met formalisten in het Brusselse. Ook op Dhr. Dales – en zijn netwerk – kun je na de zomer geen beroep meer doen.

Stel dat het Fries Museum zich bedenkt en niet verhuizen wil naar het Zaailand – én volgens de SP is dat nog steeds mogelijk – dan hebben we een plan Nieuw Zaailand met een akelig duur financieel gat. Iedereen weet al dat de verhuizing van dat Fries Museum met kunst en vliegwerk en de nodige creativiteit is dichtgemasseerd. Nu een convenant of contract aftekenen met een (waarschijnlijk) voorbehoud van het Fries Museum, zet de deur wagenwijd open voor een toekomstige rekening voor de gemeente Leeuwarden. Het zal mij benieuwen …

Startende ondernemers?

zondag, mei 27th, 2007

Komende week wordt er iets meer dan 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om startende ondernemers te faciliteren. Het grootste deel daarvan gaat naar de stichting Bedrijfsgebouwen Leeuwarden, die 1500m2 bedrijfsverzamelgebouw gaat neerzetten voor kennisintensieve starters op het gebied van water. Verder doet coaching het ook weer goed in de projectomschrijvingen.

Zitten startende ondernemers nu wel te wachten op een bedrijfsverzamelgebouw, al dan niet voorzien van een begeleidende coach? Een vraag daaraan voorafgaand is, moet je als gemeente je wel concentreren op starters en niet veel meer aandacht hebben voor bestaande bedrijven? Waar ligt in de grote boze buitenwereld het werkelijke probleem bij het starten van een onderneming. Het antwoord daarop is even oud als eenvoudig: geld en het liefst een hoop.

Wat is de praktijk. Het starten van een eenmanszaak is binnen een uur te realiseren, de meeste starters beginnen op de spreekwoordelijke zolderkamer én niet op 1500m2 bedrijfsverzamelgebouw. Na een paar dagen doemt bijna altijd het financieringsvraagstuk op, banken lenen geen geld op basis van blauwe ogen, maar uitsluitend op basis van zekerheden. Zekerheden in het leven bestaan niet, al helemaal niet voor startende ondernemers – of ondernemers in een meer brede zin van het woord.

Dan komt – per definitie – een business plan om de hoek kijken en dat plan moet een zekere professionaliteit uitstralen, naast het plasticje voor en het plasticje achter. Alleen het opstellen van een dergelijk plan, maar ook het onderhouden en bijstellen daarvan, kan een hoop geld kosten. Tegelijkertijd wil een ondernemer geen papier produceren, maar ondernemen.

Met de huidige voorstellen worden er 150 arbeidsplaatsen gekocht, zonder dat daar het structurele voortbestaan daarvan, verzekerd is. Het kon wel eens veel rendabeler zijn om die €50.000,- per gewenste arbeidsplaats deels te besteden aan het mede financieren van businessplannen voor bestaande – kleinere – MKB’ers. Deze bestaande middenstanders hebben immers een zekere geschiedenis, wat de helft van het ‘businessplan’ probleem oplost.

Projecten ontwikkelen voor starters is een mooi begin, maar doet bestaande ondernemers tekort. Juist daar zitten de mogelijkheden om potentiële werkgelegenheid versneld naar voren te halen en afbreukrisico te verkleinen. Stedelijke ontwikkeling is het nieuwe speerpunt, waar voorheen dat Agri-Nutri centrum was. Prompt is het hoofdkantoor van dat laatste speerpunt verplaatst naar Meppel.

Wat meer aandacht voor het bestaande – in plaats van het uitsluitend faciliteren van het gewenste nieuwe, zou zeker gewaardeerd worden. Dat een dergelijke wijze van invulling geven aan het speerpunt Stedelijke vernieuwing, weglekken van werkgelegenheid of zelfs uitbreiding van bestaande werkgelegenheid als effect heeft, is dan mooi meegenomen.

Internet Academie

zaterdag, mei 26th, 2007

We hebben in Leeuwarden naast een werkacademie ook een Internet academie. Deze laatste heeft wel raakvlakken met het traditionele begrip academie en is ook nog een slordige 3,3 miljoen euro goedkoper. De komende week wordt er besloten om de de tweede levensfase van de Internet academie met twee ton gemeentelijk geld verder in de vaart der volkeren te doen opstoten.

De Internet Academie beschouwt zichzelf als katalysator van nieuwe Internet georiënteerde ontwikkelingen. Deze inspanningen moeten uiteindelijk resulteren in het van de grond tillen van Internet start-ups … De Internetacademie vormt een plek voor innovatie en kennistransfer tussen NHL en samenleving
De bedoeling is dus om studenten met Internet ideeën zich als ondernemer in deze stad te laten vestigen. Ongetwijfeld heeft de eerste student al een doorstart gemaakt als ondernemer, alleen niet in Leeuwarden maar in Groningen. Of een andere student, alleen doet die niets met Internet. Eigenlijk is deze academie gewoon een speeltje van de NHL in een poging haar imago op te krikken, alleen worden de kosten daarvan deels afgewenteld op de Provincie en de gemeente (samen zo’n drie ton euro). Een leuk initiatief, maar laat de NHL dat financieel zelfstandig dragen.

Het meest recente wapenfeit van de Internetacademie bestaat uit een nog te geven lezing, begin Juni, over virtueel samenwerken. Toen ik de uitnodiging onder ogen kreeg viel mij op dat de term ‘collaboration software’ uitsluitend beperkt bleek tot producten van Microsoft, terwijl juist deze ontwikkelaar als novice zich op deze markt begeeft. Op die manier lijkt de omschrijving collaboratie wel weer juist gekozen.

Verder lezend, bleek de betreffende lezing gegeven te worden door een marketing kanon van Microsoft zelf én dat verklaarde uiteraard de stijl en inhoud van de uitnodiging. Mogelijkheden om met behulp van het Internet te ‘teamen’ zijn er legio, maar waarom een verkoopdemonstratie van Microsoft moet worden gesubsidieerd is mij een raadsel?

Een initiatief om de mogelijkheden van het Internet onder de aandacht te brengen wordt van harte ondersteund. De crux daarbij is gelegen in de uitwisselbaarheid van gegevens en daarmee van open standaarden. Microsoft heeft de onhebbelijkheid die standaard iets aan te passen en daarna hebben we de Microsoft standaard. En nu bieden we een commerciële marktpartij een publiek platform om ongegeneerd haar software te promoten.

Ik vind het niet breder trekken van de begrippen ‘Teaming,Collaboration en Groupware’ een gemiste kans. De verkoop promo van Microsoft ken ik wel én zal de uitnodiging deze keer dus laten passeren …

Rien ne va plus, het geld is niet meer van U

donderdag, mei 24th, 2007

De OZB opbrengsten binnen ons dorp zijn €769.000,- hoger dan begroot. Ik stel me zo voor dat de wethouder zijn linker bovenlade openschuift en verrék, een gesloten enveloppe. Wat zit daar nou in? Oops, da’s grappig een tonnetje of acht, dat is dan plus. Schichtig om zich heen kijkend vraagt dhr Krol zich af of iemand het gezien heeft. Nee, het zweet van het voorhoofd schuddend, dan hoef ik dat ook niet terug te geven óf te melden bij de afdeling gevonden voorwerpen. Eerst nog maar een bakje.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat onze wethouder van financiën een magic mind heeft. Bij het vaststellen van de begrote OZB opbrengsten kan hij namelijk uitgaan van de gewenste opbrengst en vervolgens op basis daarvan, de daartoe benodigde tarieven vaststellen. Een soort ‘ik heb een factuur, naar welke klant zal ik hem sturen?’.

In beginsel werd voorgesteld om de gewenste opbrengst met niet meer te verhogen dan de verwachte inflatie én gisteren heeft wethouder Krol besloten dat die inflatie 4% bedraagt. Het CBS gaat uit van 1%, maar onze geliefde weethouder weet het beter. Waar hebben wij het CBS voor nodig, wij hebben immers een Krol.

Het college weigert de teveel ontvangen OZB opbrengsten terug te geven aan de belastingbetalers, anders moet er straks ergens anders bezuinigd worden …. Hier staat dus dat een onverwachte meevaller al uitgegeven is aan niet begrote zaken, de Krol-norm – een soort omgekeerde Zalmnorm.

Dit college ript en stript, alsof degenen die de aanslag ontvangen, ook ergens een enveloppe in een bureaula hebben liggen. Deze vorm van gelegaliseerde diefstal – in de zakelijke dienstverlening overbilling genoemd – zou normaliter direct leiden tot een verlies aan klanten.

Waarom heeft dit college er zoveel moeite mee om wat respect op te brengen voor degenen die de rekening betalen. Een bedankbriefje hoeft niet – mag wel – het retourneren, op welke wijze dan ook – van het abusievelijk teveel in rekening gebrachte zou wel zo chique zijn. Het heeft nu veel weg van een kanskaart, die je nooit trekt: foutje van de gemeente in uw voordeel; teveel betaalde OZB – restitutie.

Het zal mij benieuwen, welk inflatiepercentage Dhr. Krol voor volgend jaar weer vaststelt …

Pylkwiersterbos

woensdag, mei 23rd, 2007

De bossage aan de Wiardaplantage en het Pylkwiersterbos zijn door de gemeente voor 50 jaar verhuurd aan de Stichting Groenfonds, iets met CO2 uitstoot. De opbrengst, een respectabel bedrag van zo’n €180.000,- komt ten gunste van de grondexploitatie Zuiderburen in de vorm van een buitengewone bate.

Meer voor de hand zou ik het vinden, om van die opbrengst, een deel van de eerder geschrapte voorzieningen (optimalisatie) alsnog te realiseren. Nu komt de hele opbrengst – via een omweg – ten gunste van de algemene reserve van de gemeente en niet ten gunste van de wijk. Bijvoorbeeld het upgraden van het fietspad langs het van Harinxmakanaal zou daar prima van betaald kunnen worden. Nog meer voor de hand liggen, zou ik het trouwens vinden, om het Pylkwiersterbos zelf te realiseren.

Ik vraag me af of het Nationaal Groenfonds zich realiseert, dat het gehuurde bos helemaal (nog) niet bestaat! De eerste helft van dat bos zou dit voorjaar aangelegd worden, maar dat ging niet door omdat het voorjaar te nat was. Overigens hebben bomen, geplant in het voorjaar, geen rust en daarom veel water nodig.

Dat dit voorjaar volgens de geleerden tot de droogste sinds de meteorologische metingen behoort, is de projectontwikkelaar schijnbaar ontgaan. Nu zal het wezen in het najaar …. De andere helft van het – inmiddels beruchte – bos, kan pas worden aangeplant, wanneer de daar gestorte grond (vanuit nieuwbouw Zuiderburen fase 3) is afgevoerd naar Wirdum en de Vrijheidswijk. Dat zal wel samenhangen met de term gesloten grondbalans?

Zou het Nationaal Groenfonds ook te verleiden zijn om het groen rond het wijkcentrum, de bomen langs de Foudering, of het – zoek de boom – park onder de hoogspanningsmasten te huren? Die zijn er immers ook nog niet. Ook het onkruid zou voor grootschalige verhuur in aanmerking kunnen komen, dat is er aantoonbaar wel. Met de opbrengsten daarvan zou het fietspad vanuit de Langesan tot aan de Wite Mar kunnen worden doorgetrokken – zoals altijd op de tekeningen heeft gestaan.

Enfin, wij blijven hopen dat ook dit jaar het ergens najaar wordt en er een mooi bos wordt aangeplant. Verhuurd is het in ieder geval al wel en hoop doet leven ….

Coalitie onderhandelingen

dinsdag, mei 22nd, 2007

Gisteravond was het afscheid van Arno Brok als voorzitter van de VVD Fryslân. Wellicht keert hij in een andere hoedanigheid terug naar Leeuwarden? Tijdens deze bijeenkomst deed Ton Baas een boekje open over de wijze waarop de meest recente provinciale coalitie onderhandelingen zijn verlopen. Zonder wrok en met het nodige relativeringsvermogen én zonder (ex-)collegae te beschadigen, werd subtiel vermeld dat die onderhandelingen wel aan enige kritiek zouden mogen blootstaan.

Ton Baas was enigszins ‘teleurgesteld’ over het feit dat chemie binnen de die onderhandelingen bovenaan stond én niet hoe Fryslân bestuurlijk sterker gemaakt kon worden. Hij memoreerde dan ook terecht dat onze VVD gedeputeerde nog nooit een vergadering kwaad was uitgelopen, dit in tegenstelling tot een aantal van zijn mede gedeputeerden.

In het inmiddels beroemde koersdocument wordt gesteld, dat de Friese taal breed gepromoot dient te worden. In aanvulling daarop is tijdens de onderhandelingen voorgesteld om dan te beginnen met gebruik van het Fries door (aanstaande) gedeputeerden. Dat Dhr. Baas als enige van het gezelschap het Fries machtig is, werd door de andere disgenoten niet gewaardeerd. Uit dat gebrek aan waardering, spreekt in ieder geval ook een gebrek aan gevoel voor humor.

De aanstaande coalitie partner, de CristenUnie, gaat helemaal fraai met haar eigen partijgenoten – en kiezers – om. Voor de verkiezingen werd Dhr. Sicco Boorsma (nummer drie op de lijst) unaniem aangewezen als beoogd gedeputeerde voor de ChristenUnie. Nummer één op die lijst (Dhr. Piet Adema) voerde de onderhandelingen en jawel hoor, wie schrijft die blijft. Sicco Boorsma werd afgevoerd en Piet Adema zakt weg in het pluche. Hoezo chemie?

Gekscherend werd gisteravond ter vergadering dan ook gesteld dat onder de Liberalen de – blijkbaar foutieve – gedachte overheerste, dat de leden van de ChristenUnie maar één Heer konden dienen. Mocht binnen die fractie de chemie alsnog blijken te ontbreken, dan was Dhr. Ton Baas uiteraard altijd bereid om zijnde de verlosser alsnog terug te keren.

Ik wens de leden van de nieuwe VVD fractie veel succes bij haar ondankbare taak in de oppositie. Voor Arno geldt – zo hoorde ik vanmorgen – dat ook hij gratis en voor niets een professionele sollicitatiebrief kan halen bij het CWI ter waarde van €70,-. Als het aan mij ligt, mag hij die fase overslaan en per 15 juli aanstaande het Leeuwardense in de vaart der volkeren verder omhoog helpen. Hoewel ze daar in Sneek niet gelukkig van zullen worden.

Convenant

zaterdag, mei 19th, 2007

Ergens komende juni wordt het convenant getekend tussen de gemeente Leeuwarden en een aantal marktpartijen, aangaande de contractuele afspraken omtrent het plan Nieuw Zaailand. Na ondertekening wordt dat contract bekend gemaakt aan de Raad én niet daarvoor zoals door een aantal raadsleden was gevraagd.

Het argument wat voor deze gang van zaken wordt aangedragen luidt: Dan gaan raadsleden zich ermee bemoeien en lopen we nog meer vertraging op. Verdere vertraging impliceert het overschrijden van een aantal deadlines, waardoor het subsidie in gevaar komt. Bovendien zijn wij door de raad in eerder stadium gemandateerd om één en ander te regelen.

Wel, Mw. Waanders, de schoonheidprijs verdient deze gang van zaken niet, dat had beter gecommuniceerd moeten worden, het is een moeilijk proces. Raadsleden worden door de lokale bevolking juist ingehuurd om het college te controleren en daar waar mogelijk te behoeden voor fouten met verstrekkende – financiële gevolgen. Een plan van meer dan 110 miljoen euro is – me dunkt – materieel genoeg, om contracten openbaar te maken, vóórdat deze worden ondertekend.

Verdere vertraging of niet, ik herinner mij nog de zogenaamde ‘second opnion’ bij de Kennis Campus. Dat rapport over het concept contract tussen de NHL/CHN én de gemeente was – op zijn charmantst gesteld – redelijk onthutsend. Dat contract was één grote juridische gatenkaas en ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat dát met het Zaailand convenant anders zal zijn. Ook was recentelijk een grondverkoop zonder het gebruikelijke voorbehoud – onder voorbehoud van goedkeuring van de raad. Een actie van dezelfde verantwoordelijk wethouder Waanders.

Nu dreigt de Raad buitenspel gezet te worden voor verreweg het grootste project wat hier de afgelopen jaren gespeeld heeft. De raadsleden mogen straks nog wat roepen over de vorm van de prullenbak en de locatie van de honden uitlaatplaats (honden dienen wel kort aangelijnd te zijn), maar vooral niet over de contractuele verplichtingen die namens hen worden aangegaan.

Rapido intrekken, dat mandaat en vast een ‘second opnion’ vragen met betrekking tot dat contract. Dat kon uiteindelijk wel eens veel goedkoper uitpakken dat het missen van een subsidie …

Semi Permanente Schooltje Zuiderburen

woensdag, mei 16th, 2007

Maandagavond werden in de maximaschool in Zuiderburen de plannen gepresenteerd voor het nieuwe schooltje. Dat wordt een tijdelijke school, maar in hoeverre een gewenste levensduur van 10 jaar nog tijdelijk is laat ik in het midden. Semi-permanente bouw dus. Op hoofdlijnen spreken de plannen mij wel aan, om te beginnen komt er weer een gewoon ouderwets schoolplein – op het zuiden.

Dát, in plaats van de huidige esthetisch verantwoorde architectonische-prietpraat met dooie bomen en levensbedreigende obstakels. Gewoon een zandbak met een platte rand voor de taartjes, in plaats van een kuil met afwijkende zwaartekracht wetten. Alles onder het mom van ‘het kind moet – pedagogisch verantwoord – de wereld ontdekken’. Mijn kinderen willen de wereld niet ontdekken, die willen gewoon spelen.

Wat mij daarentegen blijft verbazen, is de onwil om te erkennen dat – zeker in Zuiderburen – papa’s en mama’s de kinderen met een auto naar school brengen. Waarom diezelfde ouders door de groene maffia gedwongen zouden moeten worden om eerst op de fiets de kids weg te brengen om pas daarna met de auto naar het werk te gaan, blijft mij een raadsel.

De lokale verkeersdeskundigen blijven maar parkeerplaatsen weg tippexen. In het nieuwe plan blijven er uiteindelijk globaal 60 over – voor een schooltje met meer dan 300 leerlingen. Dan heb je de kans om de verkeerschaos daar te repareren en weer zit er ergens een IWAB (Ik weet alles beter) verstopt mee te tekenen.

Aan het einde van de toegangsweg is een verkeerslus ingetekend. Een prima locatie voor een zogenaamde ‘Stop en Drop’. Moet je dat lusje alleen in lengte niet beperken tot vier auto’s, maak dat ding alsjeblieft nou iets groter (bijvoorbeeld 8 auto’s) en probleempje opgelost. Een bakje met een geranium (gratis af te halen bij het Drachtsterplein) in het midden én iedereen komt op tijd op school. En op het werk …

Wet Vazalo

dinsdag, mei 15th, 2007

Ik word zo moe van al die inkomens reparatie bedenksels. Nu staat er weer een wet Vazalo op stapel én ja hoor, in Leeuwarden moeten we weer vooraan staan met het uitdelen van geld aan de minder begrepen groeperingen. De wet Vazalo – uit de hoge hoed getoverd door 2e kamer lid Noorman-Den Uyl, Sinterklaas was dus toch niet androgeen – beoogt bijstandsmoeders te subsidiëren bij het accepteren van een deeltijdbaan. Who’s next? Jongeren met een slechte jeugd óf oudere jongeren die geen borstvoeding genoten hebben?

De armoedeval maakt het voor onze bijstandsmoeder niet aantrekkelijk om aan het werk te gaan We hebben er in Leeuwarden bijna duizend van, deels geadopteerd uit de naburige dorpen en steden. In plaats van het aanpakken van die armoedeval bij de wortel, gaan we de financiële gevolgen daarvan wegmasseren. Dat het in Nederland langzamerhand loont om te scheiden – of bijvoorkeur – niet eens te gaan trouwen, is iets wat en passant, nog even niet meetelt.

Voor de goede orde, niemand is Nederland verplicht om te huwen of kinderen te krijgen. Het krijgen van kinderen is een keuze – voor sommigen onder ons tenminste én het is niet meer zo, dat met de afwaskwast nog in de hand, moeders opeens uitroept: Plop, verrek, is er alweer één! Voor bijstandsmoeders met jonge kinderen geldt niet eens een sollicitatieplicht, maar wel – uiteindelijk – een langdurigheidstoeslag.

PvdA-raadslid Mohammed Benmhammed wil de regeling op experimentele basis ook in Leeuwarden invoeren.Mohammed is Case manager Sociale Zaken in de gemeente Sneek, en beschouwd zichzelf als een product van zijn opvoeding, waar sociaal idealisme met de paplepel werd ingegoten. Daarmee gaan we deze oorlog dus niet winnen.

Het wordt tijd, dat onze geachte afgevaardigde eens weer met beide beentjes op onze aardkloot terecht komt. De term idealisme in de vorige alinea mag wel weer eens vervangen worden door realisme. Zoals de wethouder Florijn aangaf, heeft de gemeente nú nog geen geld om de regeling experimenteel uit voeren. Laten we bidden, dat dát zo blijft. Ik ben niet gelovig, maar wil het best even worden.

Interim management

maandag, mei 14th, 2007

De provincie had een externe deskundige ingehuurd (interim manager) voor €30.000,- per maand. Een vriendje van de directeur. Niet handig maar ook niet – per definitie – vriendjespolitiek. Nu wordt er door de provincie te pas en te onpas gebruik gemaakt van externen, dat is namelijk de logische consequentie van de zo gewenste personele inkrimping. Dat €30.000,- per maand veel geld is, is ook wel duidelijk, maar wat de PvdA daar nu weer voor onzinnige vragen over stelt, slaat bijna alles.

Om te beginnen is het altijd dezelfde kift … de interim manager heeft het wel én wij niet. Dat wordt dan aan de massa verkocht onder het mom van ‘met publiek geld moet je voorzichtig omgaan’. Waar was dat uitgangspunt ten tijde van besluiten omtrent de nieuwbouw van het provinciehuis en daaraan voorafgaand de verhuizing naar een tijdelijke locatie (13 miljoen om in een bouwkeet te gaan zitten!).

Dat ook bestuurders níet moeten kijken naar wat het kost, maar naar wat het oplevert is niet sexy genoeg. Nu wil de Statenfracte van de PvdA weten wat deze interimmer (netto!) verdient heeft tot twee cijfers achter de komma om een vergelijk te kunnen maken met de eigen gedeputeerden. Dat is een vergelijk wat domweg niet te maken valt. De management vergoeding is iets heel anders, dan het salaris van de betreffende manager én met een afbreuk risico component heeft een gedeputeerde allemaal niets van doen.

Het maken van een bruto-netto berekening is nu niet bepaald de taak van het college van gedeputeerde staten. Bovendien zitten daar zaken tussen als fiscale bijtellingen, aftrek hypotheek en andere toeslagen. Netto – vrij besteedbaar inkomen is domweg niet gedefinieerd. Hadden we voor anderhalfjaar niet beter iemand een goedkoper dienstverband kunnen aanbieden? Waarom denken de leden van die fractie dat een manager zijn baan opzegd om voor 18 maanden gezelli in het provinciehuis te gaan werken? Is het de statenleden dan niet bekend dat dit soort managers géén terugkeer garantie hebben …

Kortom – met dit soort prietpraat – is het gemakkelijk scoren. In werkelijkheid zijn dit gewoon krokodillentranen en vragen naar de bekende weg. Ga wat doen, bijvoorkeur iets waar statenleden wel voor zijn ingehuurd …