De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for december, 2006

SKL en feestdagen

zaterdag, december 30th, 2006

SKL Kinderopvang hanteert vaste algemene sluitingsdagen. Dit betekent dat SKL ieder jaar gesloten is op de vrijdag na Hemelvaart en de werkdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Vanwege de geringe belangstelling biedt SKL op deze dagen geen noodopvang.
Het was mij al vaker opgevallen, maar het blijft raar. Een stichting Kinderopvang, die de deuren dicht doet op momenten dat de scholen gesloten zijn. En op normale werkdagen. De vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn gewoon werkdagen, dat zijn dan ook precies die dagen waarop ouders gebruik moeten maken van kinderopvang. Maar nee, de SKL is dicht. Hoezo? Hebben de papa’s en mama’s dan ook allemaal vrij?

Vanwege de geringe belangstelling etc. is er geen noodopvang. Hoezo noodopvang op andere locaties. De nood wordt veroorzaakt doordat de SKL meent dat het feit dat de scholen dicht zijn, aanleiding is om zelf ook dicht te gaan. Verder worden er een tweetal scholingsdagen gepland, de eerste op 25 april 2007. En op wat voor dag valt 25 april, ja hoor … een woensdag. En wat zijn de lagere scholen op woensdagmiddag? Gesloten ….

Het begint er op te lijken, dat de SKL geen klanten wil. Plan de scholingsdag dan bijvoorbeeld op de vrijdag na Hemelvaart! Verder is er nog het jaarlijkse personeelsuitje, de tweede scholingsdag etc. etc.

Vanaf 1 januari aanstaande gaat de ww premie omhoog, om op die manier werkgevers te dwingen een financiële bijdrage te leveren aan de opvang. Of hun werknemers kinderen hebben of niet. De relatie tussen de premie ww en kinderopvang ontgaan mij volstrekt. Als je – onverhoopt – werkloos bent, lijkt mij dat je juist géén kinderopvang nodig hebt, maar dat terzijde.

Als ouder mag je bij de SKL participeren middels een oudercommissie. Waar is de participatie voor werkgevers om aan dit beleid iets te doen? Zij betalen toch ook grosso modo een derde van de rekening. Wanneer je directie van de SKL hier op aan spreekt, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met als slot woord: ‘Ik hoop dat u met warmere gevoelens vertrekt, dan dat u bent binnen gekomen’.

En er veranderde niets.

CWI

donderdag, december 28th, 2006

Vanaf januari 2007 zal het CWI de wet ‘boetes en maatregelen’ de facto gaan uitvoeren. Het CWI zal moeten gaan controleren op de verplichtingen die uitkeringsgerechtigden hebben, zoals de sollicitatie plicht en een eventuele maatregel/boete doorgeven aan het UWV. Het UWV mag dan nog slechts de boze brief op de bus doen.

Juridisch gezien is dat een rare constructie. Het UWV is hét uitvoeringsorgaan voor de sociale verzekeringswetten WW en WAO. De werkgevers én werknemers vormen het hart van dat uitvoeringsorgaan en het CWI staat daar volledig buiten. De premies worden ook opgebracht door diezelfde werkgevers en werknemers! Het CWI wordt als zelfstandig bestuursorgaan direct aangestuurd door de rijksoverheid en staat als zodanig buiten de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving!

Met ingang van januari legt dus het ministerie van Sociale Zaken niet alleen vast wie wanneer een boete moet krijgen (regelgeving), maar legt die – min of meer – ook zelf op! Alsof de politie zelf vaststelt wat vandaag overtredingen zijn en welke boetes daarbij horen.

Het opleggen van een boete kán tot gevolg hebben dat de uitkering (tijdelijk) onder het minimumloon óf erger – het bijstandsminimum daalt. In het eerste geval komt de persoon in kwestie in aanmerking voor het lokale minima beleid én in het tweede geval zelfs voor inkomensaanvulling vanuit de Wet Werk en Bijstand.

Het aangeven door het CWI, wie wanneer een boete of een maatregel aan de broek krijgt, heeft binnen dat kader nog een merkwaardig neveneffect. Aangezien de gemeente per saldo kan opdraaien voor een door het CWI opgelegde boete, zal het CWI gemotiveerd kunnen worden om in voorkomende gevallen, af te zien van die boete of maategel. Een zekere vorm van belangenverstrengeling ligt binnen bereik.

De gemeente initieert, in nauwe samenwerking met datzelfde CWI, de wereld aan zogenaamde (re)integratietrajecten. De meest recente plan wordt nota bene de werkacademie genoemd, alsof een dergelijke cursus ook maar iets met een academie te maken heeft. In haar eigen verordening zijn de hoogtes van de boetes op verwijtbaar handelen al beperkt tot maximaal 250,- euro, waarbij de definitie van ‘verwijtbaar’ open staat voor elke gewenste interpretatie.

Sanctioneren is al niet het meest sterke punt van deze gemeente. En nu gaat het CWI zich er ook nog mee bemoeien.

Spookverhalen

woensdag, december 27th, 2006

Wanneer je het woord ‘voedselbank’ gebruikt óf ‘uitgeprocedeerde asielzoeker’ is dat blijkbaar een aan zekerheid grenzende uitnodiging om voor ‘Nationaal Socialist’ uitgemaakt te worden. Voor hen die een aantal lessen moderne geschiedenis gemist hebben – of erger – niet begrepen hebben, hierbij de definitie van Nationaal Socialisme (en Fascisme);

Nationaal Socialisme – maar ook Fascisme – heeft in bredere zin ook de betekenis gekregen van elk regeringssysteem dat de natie boven het individu stelt, dat geweld, moderne propagandatechnieken en censuur gebruikt om politieke tegenstand de kop in te drukken.
Je kunt je – volgens die definitie afvragen – of diegenen die die termen misbruiken, niet zelf daarvan het leidend voorwerp zijn. Bovendien gaan zij volledig voorbij aan de inhoud van het betoog. De kern van mijn constatering is, dat politici van mening lijken te zijn, dat de interpretatie van de wet aan de politiek is. De politiek is er, om zorg te dragen voor wetgeving, De rechterlijke macht om daaraan in individuele gevallen te toetsen.

Lokale uitvoeringsorganen hebben recentelijk de vrijheid genomen de rechterlijke macht te omzeilen en die toetsing te vermijden. Men voert de wet niet uit naar de letter, maar naar de geest daarvan en dát is een fundamentele ondermijning van de democratische rechtsbeginselen. Niet bestaande wetten worden uitgevoerd en bestaande wetten genegeerd.

Ik – in persoon – heb niets tegen anders gekleurde mensen, rood, zwart, paars-groen gestippeld of wat dan ook. Een ieder, die ook maar enigszins bekend is met mijn achtergrond zal dat kunnen beamen. Waar ik wel wat tegen heb, is het gemak waarmee oneigenlijke argumenten worden misbruikt, om de wet niet uit te hoeven voeren.

Onder druk van welwillende lokale politici wordt foutieve informatie de wereld ingeslingerd en op basis van emotie geageerd. Een sprekend voorbeeld daarvan is de Vietnamese mevrouw uit Goutum, die de raad recentelijk kwam vertellen, uitgezet te zullen gaan worden en daarmee gescheiden te gaan worden van haar 11 jarig zoontje. Onzin. Eén (!) e-mailtje naar de minister hielp dit spookverhaal uit de wereld.

Dát zijn ‘moderne propagandatechnieken’ om politieke tegenstand de kop in te drukken.

De geest en de letter

zondag, december 24th, 2006

Het lokale politiek bestuur redeneert steeds vaker naar de geest van de wet in plaats van naar de letter van de wet. Daar waar zij als incasserende partij optreedt, hebben degenen die de acceptgiro ontvangen juridische mogelijkheden om in te grijpen. Kijk naar de WOZ/OZB affaire van een paar jaar geleden, maar ook – meer recent – naar de baatbelasting. De betreffende middenstanders zijn in bezwaar gegaan en uiteindelijk moet gemeente overstag.

Als uitdelende partij stelt de gemeente zich op een vergelijkbare wijze op. (Overigens geldt dat ook voor het UWV). Uitkeringen worden verstrekt in de geest van de wet en niet naar de letter. Dat is praktisch en ook nog wel begrijpelijk. De wetgeving dienaangaande is dermate complex geworden, dat een normaal mens deze niet meer kan uitvoeren. Bovendien geldt dat ook een uitkeringsgerechtigde in bezwaar kan gaan, en dan alsnog gewoon gelijk krijgt.

Het handelen naar de geest, in plaats van naar de letter van de wet, begint echter onaangename proporties aan te nemen. Dat handelen gaat vervolgens ook nog eens gepaard met een ‘eens maar nooit weer’ dogma’ in combinatie met gedoogbeleid. Een paar voorbeelden;

Het gebruik van harddrugs is verboden. Tegelijkertijd wordt heroïne gratis vertrekt onder het mom van opvang en medische begeleiding. Structureel voor een aantal jaren, zonder dat de financiering daarvan gedekt is. We zijn wel sociaal, maar weten niet hoe we dat gaan betalen. Het opsluiten van verslaafden in een leegstaande vleugel van de Marwei ligt meer voor de hand. Als dat deurtje dan ook nog eens een paar weken dichtblijft, is de verslaafde ook nog eens afgekickt.

We geven een – kleine – subsidie aan de voedselbank. Eens maar nooit weer. Die subsidie is nu al een jaarlijks terugkerend fenomeen. Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, idem. Eens maar nooit weer …. En daar ging weer een half miljoen. (Stichting respons en Witmarsum).

Bestemmingsplannen worden achteraf aangepast aan de werkelijkheid (Zuiderburen, Hempens, Tweebaksmarkt). Het saneren van vervuilde grond wordt aan de ondernemer opgelegd, voor het deel van de gemeentelijke grond is geen geld en geen prioriteit. (Snekertrekweg).

De boevenbusjes van justitie hoeven op de Willemskade geen parkeergeld te betalen. De politie mag gebruik maken van de busbanen … en wacht dan aan het eind keurig op een groen stoplicht. (Drachtsterweg, Oostergoweg).

Wanneer de interpretatie van de wet wordt overgelaten aan de kleur van het college is het einde zoek. Het is niet aan de politiek, om niet handelen naar de letter van de wet. Zij heeft, indien gewenst, de mogelijkheid om de wet aan te passen. Zoniet, dan krijgt het begrip ‘voor de wet is iedereen gelijk’ voor ieder individu een nieuwe lading. Het leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid.

500 banenplan

donderdag, december 21st, 2006

De gemeente wil/moet op termijn het aantal bijstandsgerechtigden terug brengen van 4100 naar 1200 mensen. Een loffelijk streven. De eerste aanzet is gemaakt in de vorm van een 500 banenplan. Bij het begrip ‘banenplan’ lopen de rillingen mij alweer over de rug, die term – samen met Melkertbanen – hebben we eerder gehoord. Die banenplannen zijn nu niet bepaald gesmoord in hun eigen succes.

We gaan cursussen organiseren bij het CWI? We gaan een onderzoekje doen naar een vestigingsvergunning (iedereen wacht al 9 maanden op de uitkomst daarvan!). Bij de gemeente moeten we het goede voorbeeld geven, dus gaan we stageplaatsen aanbieden. Tegelijkertijd moet er binnen het apparaat een efficiency slag gemaakt worden, lees: er moeten mensen uit. De ondernemingsraad maakt zich – terecht – bezorgd over verdringing. ‘De projectleider vindt dit een uitdagende opdracht’.

Verder wil het bestuur dat er 1500 bijstandsdossiers opnieuw bekeken worden. Het zou kunnen zijn dat een deel van wat nu door de gemeente betaald wordt, afgewenteld kan worden op sociale verzekeringswetten (Ziektewet, Wajong etc.). Dat impliceert weinig vertrouwen in de eigen ambtenaren die die dossiers in een eerder stadium hebben vastgesteld. Het begint te lijken op de beroemde kat in het nauw.

Tegelijkertijd loopt men om de werkelijke hete brei heen. Het bestuur weigert domweg om bijstandsfraude keihard aan te pakken. Het aantal sociale rechercheurs is beperkt tot een drietal, die buitengewoon zorgvuldig moet zijn bij het afleggen van huisbezoeken. Volgens sommigen is het afleggen van huisbezoekjes in strijd met de wet op de privacy!

Het aantal uitzendbureaus in Polen is nog nooit zo groot geweest (520) evenals het aantal vacatures in Leeuwarden. In plaats van mensen met een (willekeurige) uitkering financieel te prikkelen de éne voet voor de andere te zetten, vinden sommigen het lage inkomen zielig. Dat moeten we compenseren … ? Wie een uitkering nodig heeft, kan hem krijgen. Maar niet voor de eeuwigheid. Er zijn hier in de stad mensen die met een bijstandsuitkering met pensioen gaan, zonder ooit iets anders dan een uitkering gehad te hebben.

Het is sociaal niet acceptabel …. Dat kan wel zijn, maar het is financieel niet te betalen. Alleen dat al dwingt de gemeente al tot ingrijpen. Kom dan niet aan met banenplannen, cursussen en het vervangen van ambtenaren door stagiaires en meer van die ongein. Maak nu ook eens eindelijk werk van een review op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen. Daar is zo het eerste miljoen op te halen.

Windmolentjes en (nogmaals) de Second Opinion

maandag, december 18th, 2006

Vanavond wordt in de raad het plan besproken om het gemeentelijke windmolenbeleid te wijzigen. Er wordt (juridische-) ruimte gecreëerd om een vijftal windmolens op het industrie terrein de Hemrik bij te plaatsen. Allemaal in het kader van het milieu vriendelijke sausje waarmee dit college overgoten is. Het is genoegzaam bekend dat het maken van zo’n windmolen meer energie koste, dat dat ding ooit zal opleveren. Echt milieu vriendelijk zou het zijn, deze ondingen integraal te verbieden. Maar dat staat niet sexy, dus …

Toen er een aantal jaren geleden voorgesteld werd, om een groot Windmolenpark in de Noordzee te plaatsen, is dat afgeschoten. Een windmolenpark in de Noordzee zou het landschap bederven. Nu heb je in de Noordzee vast een hoop milieu waarden, maar landschap is daar – per definitie – níet één van. Landschap heb je op het land en blijkbaar doet het landschapsargument op het land opeens geen opgeld meer.

Voor diegenen die zo’n park met windmolens eens van nabij wil gaan bekijken, zou ik het park bij Leer – net over de grens bij Groningen – willen aanraden. Daar staan tientallen molens symmetrisch opgesteld langs de autosnelweg. Ook daar zijn ze niet bijster gelukkig met dat park, maar ja dat is niemand. En daarom plaatsen onze oosterburen dat soort parken dan ook aan de grens. Bijvoorkeur in dunbevolkte gebieden.

En hier ligt er een voorstel om vijf windmolens bínnen de stadsgrenzen te plaatsen. Geluidsoverlast voor Camingaburen is nu al een feit – bij de bestaande windmolens. Horizonvervuiling voor Zuiderburen idem. Overlast van slagschaduw voor een groot aantal mensen wat op de Hemrik werkt, is ook geen publiek geheim. Voor de bewoners van Blitsaert ligt de overlast in de lijn der verwachting. Blijkbaar hebben de gansjes van de Wielen opeens geen last meer van dergelijke ingrepen.

En dat allemaal voor iets wat géén toegevoegde waarde heeft voor het milieu. Daarmee druipt de hypocrisie van dit soort voorstellen af. Ophouden svp en de tijd besteden aan voorstellen die wel een bijdrage leveren.

En dan nog dit;

Tussen de bijlagen op site van de gemeente, staat ook de zogenaamde ‘second opinion’ met betrekking tot de overeenkomst Kenniscampus met de CHN en NHL. Dit stuk staat, waarschijnlijk abusievelijk, ook bij het onderwerp ‘Windmolentjes’. Ik zou verwacht hebben dat deze ‘Second Opinion’ een vertrouwelijk karakter zou hebben, maar blijkbaar niet.

Nu geeft de gemeente een hoop geld uit om de potentiële overeenkomst aan review te onderwerpen en eventuele zwakke plekken in die overeenkomst te ontdekken, voordat deze van kracht wordt. Tegelijkertijd publiceer je die zwakke plekken. Ik vermoed dat de juristen van de CHN en NHL afgelopen weekend overuren hebben gedraaid. Ik zou het wel weten, wanneer de contractpartner haar eigen juridische positie, ondermijnt.

De Zuidlanden

zaterdag, december 16th, 2006

Afgelopen week diende bij de rechtbank mijn bezwaar tegen de aan mij opgelegde WOZ beschikking. Naast wat frutsels en fratsels is dat bezwaar gestoeld op het ontbreken van voorzieningen in Zuiderburen ten tijde van de peildatum en meer relevant, het feit dat de gevolgen van de ‘optimalisatie’ niet in de WOZ beschikking tot uitdrukking was gebracht.

De verdediging (i.c. de gemeente) wist met stelligheid te beweren dat de gevolgen van die bedoelde optimalisatie wel degelijk in de WOZ waarde tot uitdrukking waren gebracht. Merkwaardig omdat de beschikking afgegeven was, ruim voordat de ‘optimalisatie’ actueel werd. Blijkbaar heeft de gemeente helderziende gaven. Jammer dat die bijzondere gave niet vaker gebruikt wordt, dat zou een hoop onduidelijkheden hebben voorkomen.

Nog merkwaardiger is het volgende. Als argument werd door de gemeente naar voren gebracht, dat iedere koper van een woning in een nieuwbouwwijk, weet – of had kunnen weten – dat er geoptimaliseerd gaat worden. Blijkbaar impliceert de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk – per definitie – dat je niet krijgt, waarvoor je betaald hebt.

Wanneer ik mij dus een maatkostuum laat aanmeten, dan weet ik – of had kunnen weten – dat de pantalon tot kuitbroek wordt geoptimaliseerd. Nee, meneer, het is bij ons usance dat een foutieve calculatie op de klant wordt verhaald. Dat weet u – of had u kunnen weten, aan geld terug doen wij niet, helaas. Goedemiddag en tot ziens. Volgende.

In het kader van de verbeterde communicatie zou het de gemeente sieren, wanneer zij bij de Zuidlanden deze opstelling hardop kenbaar zou maken. Artist Impressions uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Op elke brochure kan in de voettekst iets opgenomen worden als ’Pas op – Optimalisatie behoort tot de mogelijkheden’. Plaats een bord aan het begin van de nieuwbouwwijk met een tekst ‘Kopen in de Zuidlanden brengt U en anderen rondom u ernstige schade toe.’

De website www.zuidlanden.nl hoort te beginnen met een flashy gadget ‘Onze planning is globaal en nog aan verandering onderhevig, uw zuurverdiende spaarcentjes maken wij graag voor u op’. Dát zou nog eens heldere communicatie zijn. Uitspraak over zes weken.

Drachtsterbrug

zaterdag, december 16th, 2006

Van de week werd het goede nieuws bekend. Tussen 4 en 6 uur worden de bruggen in Leeuwarden niet meer gewipt, de Harinxma- en Drachtsterbrug incluis. Iemand heeft gebeld met het Provinciehuis en dat vriendelijk gevraagd en wat denk je: Het mocht! (en je wordt thuisgebracht, zeg maar). Je vraagt je wel af, of de gemeente, dan wel het provinciehuis vijf jaar geleden nog geen telefoon had of iets dergelijks.

Hieruit blijkt overigens dat de motivatie om de werkplek te verlaten, nogal wat groter is, dan de motivatie om met de arbeid aan te vangen. Zou iemand dezelfde provinciale ambtenaar willen vragen of een gelijke regeling ook mogelijk is voor de ochtendspits. Tussen acht en negen of zo iets. Dan wil ik de advertentie in de Schuttevaer nog wel betalen. Als je de schipper gewoon laat weten, dat de brug niet open gaat, neemt die dan namelijk gewoon eerst een kopje koffie – net zoals de brugwachter. En net zoals de geluidswalschoon spuitert!

Een controlerende ambtenaar is er achter gekomen dat een diagonaal geplaatste champignonkwekerij op de Drachsterbrug (de geluidswal), niet conform het bestemmingsplan is. (What else is new). De partij voor de plantjes heeft er voor geopteerd om eindelijk de doorzichtige wand weer haar originele functie terug te geven – er doorheen kijken. Hoera!

Maar waarom moet de weg over de Drachtsterbrug dan stipt om 8.00 worden afgezet. Normaliter drinken de wegwerkers dan toch ook eerst een kopje koffie. Wanneer je met de werkzaamheden aanvangt om 9.00, is er niets aan de hand, maar nee. De mannetjes drinken een kopje koffie, de enige die stipt om 8.00 wél wat doet is het mannetje wat de pionnetjes plaatst! As usual.

Second Opinion

donderdag, december 14th, 2006

In het kader van de ontwikkeling van de kenniscampus is er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de CHN en de NHL. In de kern wordt er een PPP (Public Private Partnership) opgericht in de vorm van een CV/BV. Daar is an sich niets op tegen, maar het is wel zaak de onderliggende contracten spijkerhard dicht te timmeren. Zolang het goed gaat is er niets aan de hand, maar zodra het fout gaat, geeft niemand thuis. Op verzoek van de commissie is door de wethouder daarom om een ‘second opinion’ van de voorgenomen overeenkomst gevraagd.

De uitkomst daarvan laat zich raden.
Op uw verzoek zijn we niet ingegaan op;
– details, wij beperken ons op hoofdlijnen
– de eerder aangegeven aandachtspunten
– fiscale aspecten, dat doet een ander
– de grondexploitatie, die is nog niet af

De omvang van de ‘second opinion’ is dus op zijn zachtst gezegd, beperkt. En dán nóg worden er 12 opmerkingen/aandachtspunt opgesomd, verdeeld over een zestal pagina’s. De termen opmerkingen/aandachtspunten lijken nogal een eufemistische omschrijving, potentiële blunders lijkt een vlag, die de lading beter dekt.

De conclusies (globaal)
– U weet niet wat het precies gaat kosten (grond exploitatie)
– U weet niet wie het gaat betalen, helemaal niet wie de risico’s gaat dragen
– Als het af is, weet u niet van wie het is. Zijn de parkeerplaatsen van de CV/BV of van de gemeente
– U weet niet welk document voorrang heeft in geval van discrepanties – ook niet totaal irrelevant!
– U weet niet wie de rekening betaald als de CV geliquideerd wordt, of erger failliet gaat
– Planschade claims worden afgewenteld op de CV – en juridisch kan dat niet, die worden afgedaan (ook financieel) door de gemeente
– Etc. etc.

Samengevat hangt de bedoelde overeenkomst als los zand aan elkaar en is een opeenstapeling van omissies, dubbelzinnigheden en onuitvoerbare onderdelen.

Toen aan wethouder Waanders gevraagd werd om de overeenkomst inzake het WTC aan een second opninion te onderwerpen, werd dat voorstel weggeblazen. ‘We moeten eens ophouden met al die second opnions, het is duur en het veronderstelt een gebrek aan inhoudelijk juridische kennis binnen het apparaat.’

Gezien de uitkomsten van de second opnion omtrent de kenniscampus lijkt mij dat een gerechtvaardigde conclusie. Blijkbaar is het nodig om externe partijen te vragen om het werk van de wethouder te doen. Het niet doen, is nog veel duurder.

Het WTC-Expo verhaal staat voor komende maandag geagendeerd als hamerstuk. Een promotie naar bespreekpunt, lijkt mij voor de hand te liggen. Wat een chaos

WTC Expo

dinsdag, december 12th, 2006

Zoals al eerder gemeld werd, verkoopt de gemeente haar aandelenbelang – met een miljoen verlies – aan de Prins Bernard Hoeve. De koopprijs wordt vervolgens via een achtergestelde lening tegen 4% jaarlijks gefourneerd aan de Prins Bernard Hoeve met een looptijd van 30 jaar.

Op vragen omtrent de gekozen constructie vanuit de commissie, komt wethouder Waanders met wél heel merkwaardige antwoorden. De koopprijs is beter dan het voorstel van de accountant die betrokken was bij het bepalen van de vraagprijs. Hier wordt dus een verlies van een miljoen geaccepteerd, op het moment dat iedereen stelt dat het vanaf nu weer goed zal gaan met het WTC. Ik zou een andere accountant nemen. Je moet de contante waarde van de toekomstige winst, zijnde de verwachtingswaarde, wel bij de boekwaarde optellen. Meao, eerste les, bedrijfscalculatie, pagina één, linksboven. De termijn waarover kun je nog discussiëren, 10 jaar lijkt redelijk.

Het rente percentage is marktconform en de commissie sliep verder …

Ik ben er van overtuigd dat Mevrouw Waanders een hypotheek heeft – met een huis als onderpand – met een hogere rente. Hier wordt risico dragend kapitaal verstrekt zonder zekerheden. Bij de NOM betaalt de eigenaar van het WTC 10% voor een dergelijke faciliteit. Als deze lening zo marktconform is, waarom gaat de koper dan niet gewoon naar de bank? Waarom speelt de gemeente voor bankier? Daartoe is zij niet toegerust, dat blijkt meermaals. Dit is niet het enige voorbeeld daarvan.

Met deze lening raken we een andere lening kwijt waar we een garantstelling voor hebben afgegeven? O ja én wat heeft dat dan aan borgstellingsvergoeding opgeleverd of was die garantstelling dan ook weer gratis?

Er wordt voor 12 miljoen in het gebied geïnvesteerd? Wat en wanneer, niemand weet het. Wat als de termijnen of bedragen niet gehaald worden, wordt er dan gesanctioneerd? Of als de nieuwe investeringen plaats vinden binnen een andere rechtspersoon. Herstructurering van de acht bv’tjes wordt immers voorbereid. Daar gaat de directie niet over, daar gaat de Raad van Commissarissen over … Snurk, Snurk.

De partijen hebben een inspanningsverplichting …. Als de aflossing van de lening in zicht komt, wordt er vast gesproken over een herfinancieringsvoorstel. Wedden. Het eerste wat sneuvelt is de achtergestelde lening van de gemeente. Herkenbaar, lijkt mij …

Een uitstekend onderhandelingsresultaat. Ja, dat klopt, maar voor wie. Gokje, dat de directeur en andere aandeelhouder van het WTC – samen met de Raad van Commissarissen – als laatste het Oranje Bierhuis hebben verlaten. De barkeeper wilde naar huis …