De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juli, 2006

Arbor Mortus

maandag, juli 31st, 2006

In Zuiderburen zijn het afgelopen voorjaar een groot aantal bomen geplaatst. Ik heb géén groene vingers en voor mij is een boom dus een boom. Een boom is groen en heeft een stam en sommige bomen groeien tot in de hemel.

Als een boom goed groeit wordt een boom groter. Dat duurt een paar jaar, maar gaat wel komen, als je de boom af en toe water geeft, soms.

De belofte om Zuiderburen een groene- en waterrijke woonwijk te maken, wordt langzamerhand gestalte gedaan. Héél langzaam, maar toch. De wijkwethouder (Dhr. G. Krol) heeft – meermaals -beloofd dat dit voorjaar de bomen allemaal geplaatst zullen worden. Nu is ‘dit voorjaar’ al voor de derde keer ten einde en nog steeds missen er een hoop bomen. Niet één of twee, maar op zijn minst enige honderden.

Langs de Foudering is het nog steeds een kale vlakte en het park weerszijden van de hoogspanningsmasten kan rustig het ‘zoek de boom’ park genoemd worden. Helemaal bont is het aan de Krommezijl. Daar worden zeker de regionale kampioenschappen ‘Paalzitten’ voorbereid.

Een hoveniersbedrijf heeft zeer welwillend alvast een groot aantal boompalen geplaatst. Daarbij is het overduidelijk de bedoeling (geweest) om daartussen bomen te plaatsen. Waarom dat niet gebeurt is, ik weet het niet. De bomen waren op, het geld was op? Of is het de bedoeling dat deze boompalen zelf wortel schieten?

Gaan we nu wachten op het vierde voorjaar of is dit een actie onder de noemer ‘Arbor Mortus’ …

TomTom

vrijdag, juli 28th, 2006

Gisteren is de Friestalige TomTom gelanceerd, te downloaden op de site van de Provincie Fryslân. (www.fryslan.nl). De presentatie daarvan vond plaats tijdens een ritje in de provinciale bobo bus vanaf de tweebaksmarkt (Provinciehuis) richting de Snekertrekweg en vica versa. Daar wordt momenteel gewerkt aan de tijdelijke huisvesting van de provincie.

Ik heb respect gekregen voor de chauffeurs van dit soort bussen. Er zijn blijkbaar een hoop mensen met zelfmoord neigingen. Nog even vlak voor de bus oversteken. Je kind van 5 de bus links laten inhalen op de fiets. Terwijl de bus achteruit rijdt, er nog even achterlangs piepen etc. etc.

Wat ik niet wist, is dat de stoplichten op de busbanen niet reageren op één of ander kastje in de bus, maar op een sensor die onder andere de hoogte meet en op basis daarvan springt het licht op groen. Niet bepalend is dus de letters ‘lijnbus’ op de busbaan, maar of er sprake is van zwaar verkeer.


Dat opent de mogelijkheid om de busbanen zonder inspanning of kosten open te stellen voor het vrachtverkeer. Dat versoepelt de doorstroming, bespaart de chauffeurs een hoop tijd en daarmee geld én is nog goed voor het millieu ook. Zo’n voorstel kan in 5 minuten door de raad geaccodeerd worden.

Momenteel wordt er gewerkt aan de gedempte Keizersgracht. Moet ook gebeuren, maar waarom moet het bouwafval nu precies op de kruising Druifstreek – Keizersgracht geplaatst worden. Nu is de Tweebaksmarkt compleet geblokkeerd. Schuif de steentjes en het bultje zand een meter of twee op en de doorgang is gewoon vrij. Bespaart ook een hoop ergenis.

Uit-gereïntegreerd?

dinsdag, juli 25th, 2006

Wethouder Marco Florijn (PvdA) heeft zo aan het einde van het raadsseizoen een geniale inval gehad.

‘De gemeente Leeuwarden gaat zelf de reïntegratie van werklozen ter hand nemen’.

Het lijkt erop dat iedereen vergeten is, dat alles wat de locale overheid zelf aanpakt, uiteindelijk nogal duur en inefficiënt blijkt te zijn. De trend van de laatste jaren is nu juist privatiseren en voor een gemeente impliceert dat het inkopen van arbeidsbemiddeling bij externe partijen.

De wethouder stelt dat de wildgroei aan reïntegratie bureautjes niet het gewenste effect heeft gehad. Wanneer je naar de inhoud van de contractafspraken tussen de gemeente en deze marktpartijen kijkt, is dat niet zo vreemd. Het reïntegratie bureautje krijgt betaald voor elke werkloze die aan een baan geholpen wordt – soms dus meermaals voor dezelfde bemiddeling – in plaats van een beloning voor de duur dat de voormalige werkloze aan het werk blijft. De bedragen die daar in omgaan zijn vervolgens ook nog niet kinderachtig.

De gemeente moet niet zelf nog méér ambtenaren aan werk helpen maar de contracten met de externe reïntegratie bureautjes ‘her-eiken’(!?). Nog niet zolang geleden was de overheid ook zelf verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling. Toendertijd onder de noemer Arbeidsbureau. Het is nou niet zo, dat die Arbeidsbureaus wegens succes zijn opgedoekt! Reïntegreren lijkt wél op registreren, maar is toch echt iets anders.

De titel van het college programma ‘Leeuwarden Werkt!’ krijgt zo wel een heel dubbele betekenis. De wethouder reïntegreert, maar wie krijgt daarvan de rekening?

Verzet is terrorisme

zondag, juli 23rd, 2006

Jan Marijnissen (SP) vergelijkt Hezbollah terroristen met het Nederlands verzet tijdens WOII en die verzetsleden zijn daarmee – op zijn zachtst gezegd – ‘not amused’. Terecht.

Jan Marijnissen heeft in het verleden wellicht een paar geschiedenislessen gemist. Deze voorzitter van het laatste politbureau is duidelijk geen liefhebber van een democratische rechtsstaat als politieke organisatievorm.

De staat Israël is, nog steeds, de enige democratie in het Midden-Oosten. Arabieren hebben daar zowel actief als passief kiesrecht en maken daar ook gebruik van. Er zitten notabene Arabieren in de Israëlische Knesset. In tegenstelling tot Nederland wordt ook de president in Israël door het volk gekozen. De ultieme democratie. Dhr. Marijnissen zou eens moeten proberen toegelaten te worden tot de Iranese- of Syrische democratie(?)

Ik ben benieuwd hoe Jan het zou vinden wanneer zijn woning in Oss regelmatig bezoek krijgt van een melkboer geladen met explosieven of dat één of ander vanuit Duitsland gelanceerd projectiel, door zijn dak de slaapkamer bereikt en ontploft.

Per slot van rekening was Duitsland een bezettingsmacht en terroristen zijn verzetsstrijders. Zo zijn de Nederlande soldaten in Uruzgan ook terroristen en de Taliban blijkbaar de patriotten.

Gisteren werd er in Amsterdam een demonstratie georganiseerd door onder ander de SP van Jan Marijnissen. Volgens eigen zeggen is die demonstratie bijgewoond door circa 5000 mensen. Nu wil het toeval, dat ik daar gisteren bij was en een hoop dingen kan ik niet, maar tellen kan ik wel aardig.

Die 5000 mensen ga je alleen halen als je alle terrassen van het Leidseplein meetelt en alle passagiers van lijn 5. Ik schat in dat er in werkelijkheid zo’n 800 mensen waren, de verbaasde toeristen in de staart meegeteld. Overdrijven is ook een vak.

In die demonstratie waren een hoop rode vlaggen met halve manen te vinden en werd luid gescandeerd: ‘PALASTINA VRIJ. NU’ . Palastina bestaat (nog) niet en, zo zij zou bestaan, heeft zij in ieder geval een andere vlag. Sociaal als ik ben, heb ik de koplopers van de demonstratie er nog wel even op gewezen, dat wanneer zij Palastina wilden bevrijden, zij de verkeerde kant opliepen.

(Zomer) reces

donderdag, juli 20th, 2006

De gemeenteraad had afgelopen dinsdag haar jaarlijks afsluitende barbecue. Blijkbaar is het voor dat evenement niet nodig geweest om een geluidsvergunning aan te vragen – een vergunning die normaliter aan het gastvrijheid biedende etablissement overigens wordt geweigerd. Maar ja, mooi weer, een goede maaltijd en een drankje, daar hoort een beetje muziek bij.

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland voor 25 september, dus over ruim drie maanden. Ondertussen is het college ook al drie maanden bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal bijstandsuitkeringen te beperken.

College programma (punt 38, inkomen)

Onderzocht wordt in welke mate het effectief is en haalbaar is alleen aan mensen die een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zullen wij een besluit nemen over het wel of niet toepassen van dit instrument.

Je kunt natuurlijk ook even met de gemeente Rotterdam kunnen bellen, dat scheelt een hoop tijd en werk (en geld, Geert heeft het 06 van Ivo wel). In dat geval had de afgelopen week een beslissing genomen kunnen worden en niet op zijn vroegst ergens eind september.

Verder loopt er in Groningen, Emmen en Assen een project onder de noemer ‘Workprofiler’ (www.workprofiler.org). Binnen dat project werken gemeenten, werkgevers, CWI en het UWV samen om langdurig werklozen aan een baan te helpen. De werkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld de volgende activiteiten;

• Het opzetten van een integrale gemeentelijke structuur voor het wegnemen van belemmeringen
• Het inventariseren van de mogelijkheden van de deelnemers door het uitvoeren van de digitale profielanalyse

Dit project staat gewoon open voor de gemeente Leeuwarden. Eén belletje is ook hier genoeg. Ik weet zeker dat de gemeente een telefoon heeft, waarom ze die dan niet gebruiken is mij een raadsel. Die dingen zijn soms best wel handig!

College en gemeenteraadsleden, een goede vakantie gewenst.

WMO en de aanbesteding daarvan

dinsdag, juli 18th, 2006

Op 1 januari aanstaande wordt de WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning) ingevoerd. Samengevat komt de invoering hiervan, er op neer dat de gemeente (ook financieel) verantwoordelijk wordt voor de vroegere Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en huishoudelijke verzorging (schoonmaak uit de AWBZ).

Het is dus de taak van de gemeente deze diensten zo goedkoop mogelijk in te kopen, bijvoorbeeld bij de Thuiszorg en daarvoor gelden de normale Europese aanbestedingsregels.

Tamara Brok (PvdA Leeuwarden)

De PvdA Leeuwarden wil u erop attent maken om ook bij deze aanbesteding gebruik te maken van de mogelijkheden met de aanbieders overeen te komen om uitkeringsgerechtigden uit Leeuwarden te laten scholen en zo via deze werkgevers werk aan te kunnen bieden.

Overal en altijd is het onder andere de PvdA die denkt, de spelregels naar haar politieke inzichten te kunnen bijschuren en ombuigen. We hebben al heel wat van dit soort ideeën en acties achter de rug. Een paar voorbeelden;

• Bij gelijke geschiktheid heeft een vrouw de voorkeur. In plaats van de beste mens op de beste plaats. Ik zou in een personeelsadvertentie eens moeten durven stellen dat bij gelijke geschiktheid een blanke, goed Nederlads sprekende man, de voorkeur geniet.

• 5% van het werknemersbestand moet uit invaliden bestaan. Nu kom je daar alleen op wanneer je iedereen met een bril, steunzolen en een kunstgebit meetelt, dus wij voldeden daar ruimschoots aan.

• Een bepaald percentage moest uit allochtonen bestaan. Als je maar lang genoeg zocht, had iedereen tenminste wel ergens één voorvader met Indisch bloed.

Nu krijgen we dat bij de (Europese!-) aanbesteding voorwaarden vooraf worden gesteld, die in strijd zijn met – zoniet de wet – dan in ieder geval wel de geest daarvan. Als u Thuiszorg ‘Het Friese Land’ het werk niet gunt, dan is dat niet goed voor de lokale werkgelegenheid én de lokale Thuiszorg moet worden verplicht een aantal mensen uit de kaartenbakken mee te slepen.

Idem bij de aanbesteding van de plannen op en rond het Nieuwe Zaailand. 15% van de werknemers van de aannemer moet uit de kaartenbakken van de gemeente komen. Dat zijn dan een hoop mensen met een bezem.

De gemeente eist efficiency maar dwingt de aanbieder tot het creëren van overhead en inefficiëntie. In het recente verleden zijn nu juist een aantal van die onzinnige regels en voorstellen daartoe opgedoekt, maar men is duidelijk wat kort van memorie. Er zijn zeker weer een aantal mensen aan het cementeren.

Digitaal Loket gemeente On Line ?

vrijdag, juli 14th, 2006

Erik Prins (PvdA) is gestopt met zijn weblog. Erik gaat vanaf nu alleen nog maar;
‘proberen op inhoud te discussiëren. De onderwerpen waar je als raadslid aan werkt hebben veel kanten en vragen om een genuanceerde behandeling.’
Nou, Erik, als je je nu eens wat minder met de inhoud bezig houdt en wat meer met de praktijk, gaan we vast weer snel van je horen. Citaat uit jullie college programma – Dienstverlening;

Verdere verbetering van de dienstverlening is geen wens maar een absolute noodzaak. Burgers, bedrijven en instellingen mogen van ons goede service en efficiënte dienstverlening verwachten. Snel, betrouwbaar, in de juiste maatvoering(?) en op de persoonlijke situatie toegesneden. Onze services moeten in toenemende mate ook via elektronische weg beschikbaar zijn. Daarvoor zijn nieuwe ict-voorzieningen onontbeerlijk. Daarvoor hebben wij geld gereserveerd.

Nu digitaal een afspraak maken voor paspoort, rijbewijs etc. etc. Zo luidt de slogan op de site van de gemeente (www.Leeuwarden.nl). Nu is enig cynisme mij volledig vreemd én ik moest toch een tweede paspoort hebben, dus voilà, de avonturen van een digitale paspoort aanvraag …

Click, Clckerdeclick, wat is uw DigiD? Hier aanvragen> Zo gezegd zo gedaan en een kleine week later kwam per post(!) de zogenaamde activeringscode. Deze heb ik per ommegaande geactiveerd en een uurtje later wederom Click, Clckerdeclick en maak een afspraak. So far so good.

Volledig geautomatiseerd kwam enige minuten later de bevestigingsmail met daarin vermeld, welke stukken overhandigd dienden te worden;

1. Een nationaal paspoort
2. Een pasfoto
3. Stukken(?) waaruit blijkt dat ik een zakelijk paspoort nodig heb
4. Een kopie van de door de gemeente verstuurde e-mail

Zojuist heb ik mij met de bedoelde bescheiden – op tijd – gemeld bij het gemeentehuis. Gezegd moet worden – ondanks het onderstaande – dat ik op een uitermate correcte wijze, te woord werd gestaan.

Bij de informatiebalie kreeg ik een nummertje onder verwijzing naar de afdeling ‘rijbewijzen’. Dat bleek een misverstand. Aan het loket ‘paspoorten’ wist men mij nu te vertellen dat de resterende geldigheidsduur van mijn eerste paspoort niet lang genoeg meer was.

Je paspoort moet nog zes maanden geldig zijn. De geldigheidsdatum staat nota bene in de e-mail van de gemeente vermeld. Hoe moeilijk kan het zijn om dat terug te koppelen, voordat ik voor ‘Jan met de korte naam’ naar het gemeentehuis kachel. Tijdige informatie vertrekking is zeker ‘optioneel’.

De volgorde der zaken bestaat er nu uit, dat ik (1) pasfoto’s van mijn kinderen moet laten maken, (2) mij met kindertjes en vrouw moet melden op het gemeentehuis en (3) dat een week later mag herhalen om mijn paspoort op te halen. De aanvraag van een tweede paspoort kan nog wel tegelijkertijd in behandeling worden genomen. Wat een mazzel.

De ‘stukken’ waaruit blijkt dat ik een zakelijk paspoort nodig heb, blijken voornamelijk te bestaan uit een inschrijvingsbewijs van de kamer van Koophandel. Laat dat even weten via de site of de mail en dan neem ik zo’n KvK bewijs mee.

Nu heeft de hele wereld toegang via Internet tot de Kamer van Koophandel, behalve de gemeente Leeuwarden blijkbaar. ‘Weet je wat jullie zouden moeten doen, ….’

Het maken van de digitale pasfoto was binnen één minuut geregeld. Wanneer er een directe relatie bestaat tussen de tijd die de fotograaf nodig heeft en de tijd die de gemeente in deze nodig heeft, vrees ik het ergste.

De toegevoegde waarde van de digitale afspraak is nu nog even zoek. Erik Prins gaat het nog druk krijgen.

Socialistisch raadslid

woensdag, juli 12th, 2006

Door ‘socialistisch raadslid’ op maandag 10 juli, 2006 naar aanleiding van de kinderspeelplaats ‘Monkey Town’

Een verzameling onhandige mensen die zogenaamd leiding moet geven aan Leeuwarden, hebben ervoor gezorgd dat Leeuwarden twee jaar lang geen Monkey Town heeft kunnen krijgen. Het is natuurlijk geestig om nu terug te blikken op rechtse commentatoren, zoals Gert Jaap van Ulzen, nummer 11 op de VVD-lijst, die een tijdje geleden nog moord en brand schreeuwden over de schandalige plaatsing van een speeltuin naast een drukke weg, alsof Anne Frank opnieuw werd gedeporteerd.

Maar in feite is de zaak diep triest, temeer als je bedenkt dat dezelfde partij van zogenaamd ‘liberalen’ Leeuwarden vier jaar lang hebben bestuurd met volledig zinloos beleid, waarvan iedereen zich nu nog steeds afvraagt waar dit nu eigenlijk over ging. En dan is er niemand in de VVD die dat raar vindt.

Wat ik om te beginnen ‘raar’ vind, is dat iemand wél reageert, maar daarbij niet de moed heeft om dat onder zijn/haar eigen naam te doen. Het synoniem ‘socialistisch raadslid’ doet het ergste vermoeden. Een verwijzing naar de deportatie van Anne Frank is al helemaal buiten de orde.

Had iemand maar destijds ‘moord en brand’ geschreeuwd, dan was Anne Frank wellicht nog in leven geweest. Ik betwijfel of Anne Frank in Bergen-Belsen veel gespeeld heeft, maar daar stond – cynisch genoeg – in ieder geval wél een hek omheen.

Naast het gebrek aan historisch besef, heeft dit ‘socialistisch raadslid’ ook nog een gebrek aan kennis van de recente lokale geschiedenis. De VVD heeft de stad samen met de PvdA (socialisten) en het CDA bestuurd en niet eens onverdienstelijk. Dat het twee jaar geduurd heeft voordat Monkey Town een geschikte – en aan de regels voldoende locatie gevonden heeft, kun je hoogstens verwijten aan het bestaan van die regels. Wanneer ons socialistisch raadslid daartegen is, staat een lidmaatschap van de – zo verguisde – VVD uiteraard altijd open. Dat noemen we nu een ‘open mind’.

FNV

dinsdag, juli 11th, 2006

Mijn virtuele inkt van vorige week was nog niet droog of daar was het FNV al;

In het W.I.S. (Wandelgang Informatie Systeem) klinken overigens nu al weer nieuwe geluiden. De werkgever moet de eerste 6 maanden werkeloosheid van de ex-werknemer voor eigen rekening en risico gaan nemen. Voor de ziektewet is dat nu al twee jaar en dat zal verlengd worden naar 4 of 5 jaar. En dan staan we met z’n allen verbaast te kijken, dat er zo weinig mensen een eigen bedrijf beginnen. Nou, ik snap dat wel!

FNV;

Bedrijven moeten zelf de uitkeringen na ontslag gaan betalen. Eerst alleen het eerste halfjaar werkloosheid maar uiteindelijk de hele WW-periode.

Heel Nederland, het FNV incluis, is er inmiddels van overtuigd dat het ontslagrecht versoepeld moet worden. Op die manier krijgen – ook kleinere – werkgevers, de mogelijkheid om flexibel en soepel in te springen op veranderende omstandigheden. Dat inspringen, betekent kosten verlagen wanneer dat nodig is en capaciteit bijschakelen wanneer dat wenselijk is.

Met dit voorstel van het FNV weet je tenminste zeker dat je niet meer mag en kunt ondernemen. Wanneer je je – helaas – gedwongen ziet om afscheid te nemen van één of meer collegae, domweg omdat je ze niet meer kunt betalen, krijg je de rekening via de achterdeur alsnog naar binnen.

De bedoeling van het ontslaan van mensen is juist om die kosten te beperken. Het is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever om personeel te doen opstoten in de vaart der volkeren. Wellicht is het zelfs zo, dat personeel zelf een verantwoordelijkheid heeft om geschoold en ervaren te blijven!

Het is om die reden, dat bijvoorbeeld in de bouw momenteel de wereld aan ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) rondlopen. Wanneer het ontslagrecht niet versoepeld wordt of zelfs via een omweg ontslag onmogelijk wordt, zoeken werkgevers zelf wel alternatieven. ZZP’ers, freelancers, uitzendkrachten, illegalen of het verhuizen van de onderneming zelf naar het buitenland. Kortom: Een onzalig plan wat contraproductief werkt.

Breedbanddiensten

maandag, juli 10th, 2006

De gemeente Leeuwarden wil 300.000,- Euro gebruiken om de ICT en breedbanddiensten in de stad te ontwikkelen en te promoten. Dat geld wordt met name beschikbaar gesteld om de volgende drie doelstellingen te behalen;

* Kennis spin-off leidt tot 25 nieuwe bedrijven in Leeuwarden, neem ik aan

 • * Er werken 30 Leeuwarder bedrijven en instellingen volgens netwerkeconomische concepten, gebruikmakend van breedbanddiensten (en bijbehorende faciliteiten)
  * Er zijn 10 nieuwe breedbanddiensten ontwikkeld en vermarkt voor de desbetreffende (boven-)regionale doelgroepen

  Nu is hét kenmerk van breedbanddiensten juist dat de locatie waarvandaan die diensten verleend worden irrelevant is. Met andere woorden: Wanneer iemand in Leeuwarden een film wil bekijken, kan die film best fysiek in Verwegisthan staan. Men hoeft niet meer naar de videotheek om de hoek, Internet is niet gebonden aan plaats of tijd.

  Het vermarkten van breedbanddiensten is dus afhankelijk van de beschikbaarheid daarvan. De term ‘breedbanddiensten’ is so wie so al een abstract begrip, je kunt het niet eten! Het dan ook niet aan het bedrijfsleven of de gemeente Leeuwarden om te bepalen wat de consument leuk vindt, dat maakt die consument zelf wél uit.

  Om gebruik te kunnen maken van die breedbanddiensten (TV, radio, Internet, winkels, telefoon, bewaking en beveiliging etc. etc.) geldt daarentegen wel een eenvoudige andere –fysieke- eis. Je moet een aansluiting hebben!

  Er ligt in hier in de stad al een glasvezelring. Deze ring wordt nu – nog – zeer beperkt gebruikt omdat de aansluiting in de fysieke meterkast van de woningen ontbreekt, de zogenaamde ‘last mile’. Zelf in de nieuwbouwwijk Zuiderburen ligt die ring en ook daar heeft men de aansluiting van de individuele woningen vergeten. Nota bene in de nog te bebouwen Zuidlanden en Bullepolder worden wel de kopertouwtjes voor de KPN en UPC aangelegd in plaats van de benodigde glasvezelaansluiting!

  Het geld wordt dus besteed aan het gesubsidieerd ontwikkelen van iets(?), waarna de exploitatie van buiten Nederland – goedkoper – ter hand wordt genomen. De bewoners van Leeuwarden kunnen er vervolgens bij gebrek aan een aansluiting géén gebruik van maken.

  Dat is geen innovatie, dat is ontwikkelingshulp.