De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2006

Overlicht fietspad

vrijdag, juni 30th, 2006

Het fietspad tussen Hempens en Zuiderburen mag niet verlicht worden. De inwoners van Hempens vinden dat een verlicht fietspad het onderscheid tussen het dorp en de nieuwbouwwijk Zuiderburen teniet doet. Om een veelheid aan procedures te vermijden, heeft de gemeente daaraan in het verleden toegegeven.

Belofte maakt schuld en dus wordt het fietspad niet verlicht. Het is voor het eerst dat de gemeente zich wél aan gemaakte afspraken houdt in Zuiderburen. Dat iets níet doen goedkoper is dan wél verlichten, zal daar ook wel mee te maken hebben. Dat het ‘Politie keurmerk veilig wonen‘ mede wordt afgegeven op basis van sociale veiligheid in de wijk is de gemeente óf ontschoten óf wordt bewust genegeerd.

De gemeente belooft eerst, met als achterliggende gedachte dat wanneer e.e.a. over een paar jaar gaat spelen, de beloftes vergeten zijn óf dat een ander het probleem wel oplost. ‘Ik is een randdebiel en de rest doet gezelli mee.’
Volgens de ‘Kadernota IV (2005-2009) gebiedgerichte aanpak integrale veiligheid’ worden voor het onderdeel ‘veilig’ normen vastgesteld met betrekking tot: a) openbare verlichting, b) overzichtelijkheid van het straatbeeld (groen, verkeer, e.d.) én c) “Enge plekken”

De ronding van het winkelcentrum Zaailand moet worden afgebroken a raison van 8 miljoen euro, want anders zou er een ‘enge plek’ ontstaan, maar naar de Gamma gaan en een tiental ‘Solar Lights’ halen voor een paar ‘Klusknaken’ is teveel moeite.

Nu zijn het de bewoners van de zogenaamde fase III in Zuiderburen, die kennismaken met het gebrek aan creatief vermogen van de gemeente Leeuwarden. ‘U kunt wel omfietsen – bushaltes zijn er niet’ Ja, dat kan. Gaat u dat uitleggen aan een paar Tienerdochters? Er zijn uit het recente verleden nog wel een paar voorbeelden te noemen!

Er is met de bewoners van Hempens/Teerns vast wel tot een vergelijk te komen. Bewegingsmelders, tijdschakelaars of iets dergelijks. Het hoeft geen verlichting te worden van het type ‘ik heb het koud, kan het licht aan’. Ook in Hempens/Teerns hebben ze kinderen, die de ouders het liefst levend – en bijvoorkeur onbeschadigd – na het stappen terug zien. Of wordt dit weer een kalf en put verhaal?

Friesland vaart, Leeuwarden staat stil

donderdag, juni 29th, 2006

In het kader van de manifestatie ‘Friesland vaart’ is in het centrum gedurende donderdag en vrijdag de Vrouwenpoortsbrug afgesloten voor het verkeer. Ook de andere bruggen (Noorderbrug en de Hermesbrug) zullen langdurig openstaan. Kortom, het is feest in Leeuwarden.

Een aantal vakantie vierende bootvluchtelingen krijgt het voor elkaar om het centrum van Leeuwarden af te sluiten. Respect. De gemeente doet haar uiterste best om nu ook eens ’s ochtends bij de verkeersberichten op radio 1 genoemd te worden. Daarna is het gewoon een kwestie van volhouden.

Het kan toch niet zo zijn dat de files zich beperken tot de randstad, Leeuwarden heeft een achterstandssituatie en daar moet wat aan gedaan worden! Het is om die reden dat óók burgemeester Dales lid geworden is van de Admiraliteit in Friesland.

‘Dat betekent dat u wordt opgenomen in het selecte gezelschap dat, samen met het bestuur en de leden van het comité van aanbeveling, een bevoorrechte positie bij de evenementen zal innemen’

Deze ‘bevoorrechte positie’ zal voornamelijk bestaan uit een positie vooraan in de verkeersellende. En dan vinden we het raar dat een aantal mensen halverwege Leeuwarden de auto maar omkeert en boodschappen gaan doen in Akkrum? Volgens mij heeft de gemeente met deze actie de boot gemist!

Diftar

woensdag, juni 28th, 2006

De GroenLinks wethouder Bleize zal op verzoek van de FNP een onderzoeksopdracht uitzetten naar de invoering van gedifferentieerde tarifering (Diftar) van de huisvuil inzameling. Diegenen, die het meeste afval aan de kant van de weg zetten, moeten meer betalen. De vervuiler betaalt en daar is – voor de verandering – in beginsel niets mis mee.

Nu is het ‘uitzetten van een onderzoeksopdracht’ onzinnig, de gemeente is de invoering van de Diftar al jaren aan het voorbereiden. Elke huisvuil container is inmiddels uitgerust met een sticker, waaruit het adres en huisnummer van de eigenaar blijkt. Het is nu al zo, dat wanneer deze sticker beschadigd is, de Omrin weigert de betreffende container te legen. ik vraag mij af, wat er gebeurt, wanneer één of andere onverlaat die stickers voor een hele straat eens collectief beschadigd?

 • Nu heeft invoering van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in deze een paar nadelen. In de eerste plaats gaat het huisvuil verplaatst worden naar anderen. Dat kan de container van de buurman zijn, waarschijnlijker de container van de werkgever of in het slechtste geval, de Dokkumer Ee. Afvaltoerisme dus, wellicht oplosbaar, maar tegen welke kosten?

  Een tweede, voorspelbaar, nadeel zijn de kosten voor de individuele burger. Grote gezinnen produceren meer huishoudelijk afval. Denk alleen maar aan de aantallen wegwerpluiers. Politiek onvermijdelijk zullen er dan weer stemmen opgaan om de minima te ontzien (Leek, Marum, Zutphen etc. etc.), waarmee de rekening weer bij dezelfde groep neergelegd wordt als altijd.

  ‘De vervuiler betaalt’ kan in dat geval weer eens worden gelezen als ‘iedereen is gelijk’, maar de minima zijn ‘gelijker’. Inkomensverschillen moeten altijd weer verkleind worden onder het mom ‘Zijn jullie niet gelijk, dan maken we jullie gelijk’. Iemand die met zijn kop boven het maaiveld uit wil komen, kan in Nederland alleen nog maar beticht worden van zelfmoordneigingen.

  Mocht mijn vrees bewaarheid worden – en ga daar maar rustig van uit – dan kan Leeuwarden maar beter een stedenband aangaan met Madurodam, dáár is iedereen al miniem.

 • Rioolbelasting

  dinsdag, juni 27th, 2006

  Nu het belastingbereik van gemeentelijke overheden is ingeperkt door het afschaffen van de OZB, probeert de gemeente Leeuwarden wanhopig om andere inkomstenbronnen te vinden. Leuke beleidsdingetjes dongetjes moeten wél betaald worden. Eén daarvan is de rioolbelasting.

  De rioolbelasting moet kostendekkend zijn en er mag geen ‘winst’ mee gemaakt worden. Verder is de rioolbelasting bedoeld om het onderhoud van het (en niet de aanleg van het -) riool te betalen. De heffingsgrondslag is, net zoals bij de OZB, de waarde van het huis en níet het gebruik van het riool(?)

  De shit van iemand met een hoge hypotheek is duurder dan de shit van iemand met een minder dure woning. Letterlijk! Wanneer iemand met een tophypotheek hierna vaker kotsend boven de pot hangt, kan ik me er nog iets bij voorstellen.

  Wanneer het geld op is, zet de gemeente de kraan open en voilà, het geld vloeit weer letterlijk door het riool. De motivatie om de rioolbelasting te verhogen – zij moet immers kostendekkend zijn – is het verhogen van de aan die belasting toe te rekenen kosten.

  Hoe worden de ‘kosten’ verhoogd?

  – De ondernemers van het industrieterrein Leeuwarden-West weigeren 1,7 miljoen bij te dragen aan de ‘revitalisering’ daarvan. Achterstallig onderhoud moet je niet verhalen op de ondernemers, die hebben de afgelopen 30 jaar wél aan hun OZB verplichtingen voldaan. Het tekort van circa 1,2 miljoen wordt nu onttrokken aan de rioolbelasting. ‘We doen immers ook wat aan het riool’.

  – Straatvegers ontzien het riool. Door de blaadjes bovengronds bij elkaar te harken, komen ze niet in het riool terecht. De kosten van de straatvegers kun je toerekenen aan de kosten van het onderhoud van riool.

  – Het riool bij de blokhuisbrug en het ruiterskwartier moet vervangen worden. Dat moet je niet doen, als de straat toch al openligt, dan zou het onder het bouwbudget vallen. Nu kan het toegerekend worden aan de rioolbelasting.

  – Het oppakken van wildplassers, voorkomt het aantasten van het riool door azijnpissers. De kosten van die lokale politie-inzet kun je toerekenen aan aan het riool. Zo kun je ook nog wel een paar stadswachten financieren.

  – Wat krijgen we straks? Het riool op de Nieuwestad is aan onderhoud toe en dan kunnen we het herstraten met goudgerand chinees marmer ook betalen uit de rioolbelasting?

  De verspillingstand van de gemeente komt daarmee op Euro 16.139.000,- sinds het aantreden van het nieuwe college. In Leeuwarden zijn OZB en rioolbelasting blijkbaar communicerende vaten, de één omlaag en de ander automatisch omhoog. Is er toch nog iets wat communiceert.

  Wijkgebouw Zuiderburen

  zondag, juni 25th, 2006

  Wethouder Krol vraagt aan de raad om een voorbereidingskrediet van 75.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van een wijkgebouw in Zuiderburen. Let wel, dat is niet bedoeld om een wijkgebouw te bouwen, maar om de bouw voor te bereiden.

  Initieel zou Zuiderburen eind 2005 klaar zijn, dus inclusief een ‘Multifunctioneel Wijkcentrum’. Eerder probeerde de wethouder het gymzaaltje bij de school al als wijkgebouw te betitelen, maar daar dachten de bewoners van Zuiderburen toch iets genuanceerder over. Een gymzaaltje is een gymzaaltje en géén wijkgebouw. Oók niet als je een bordje ‘wijkgebouw’ tegen de gevel aanplakt.

  Voorjaar 2007 gaat gemeente de bouw voorbereiden? Intekenen waar het wijkgebouw moet komen, of de seniorenwoningen boven óf onder de kinderdisco moet komen(!?). Waar de Jopla komt (Jongeren ontmoetingsplaats) en waar de Hopla (Homo ontmoetingsplaats). Bij leven en welzijn is het wijkcentrum dan najaar 2008 af. Drie jaar na dato … hopen we.

  Wellicht is het verstandig om – gezien het moordende tempo wat de wethouder aan de dag legt – ook vast voor de toekomstige gebruikers van het wijk- en jongerencentrum, de overige voorzieningen in te plannen. Een scootmobiel-oplaadpunt, Tafeltje Dekje retour containers en waar de begraafplaats moet komen. Met recht ‘Multifunctioneel’.

  Beweegbare fietsbrug

  vrijdag, juni 23rd, 2006

  In het aangepaste Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, komen een paar fraaie zinsneden voor;

  ‘Aan de zuidzijde van Zuiderburen – ter hoogte van het toekomstige aquaduct in de Waldwei – dient de fietsverbinding doorgetrokken te worden over de nieuwe Nauwe Greuns in de vorm van een beweegbare fietsbrug’.

  én

  ‘Het uitwerkingsplan is richtinggevend en het uitgangspunt is dat het uitvoeringstempo zal worden bepaald op basis van de beschikbaar komende middelen’

  Hier staat dus, dat er een fietspad is, wat bij de Nauwe Greuns ophoudt en aan de andere kant van het water verder gaat richting Wartena. Daar moet eigenlijk een bruggetje overheen (of, zo u wenst, een scheepslift), maar het geld is op.

  In plaats van de wielertocht ‘Noord-Nederland Tour’ kunnen we volgend jaar een veldrijders wedstrijd organiseren: ‘Leeuwarden- Wartena – Leeuwarden’, compleet met natte pakken en modder. De hindernissen – een sloot en noodbestrating – liggen er per slot van rekening al. Of een wedstrijd ‘fietswerpen’. Mischien kan het beloofde ‘van Harinxmakanaal pontje’ ingezet worden?

  In de grondprijs hebben de bewoners van Zuiderburen al betaald voor een (beweegbaar) fietsbruggetje. Er kwam notabene een 2e handsje voorbij – de oude Blokhuisbrug. Het bruggetje staat nu op de gemeentelijke prioriteiten lijst.

  Die dooddoener gebruik ik ook wanneer mijn kindertjes weer eens wat willen: ‘Zet het maar op je prioriteitenlijstje’.

  Minirotondes en voorrang voor fietsers

  donderdag, juni 22nd, 2006

  De PvdA heeft in een recent verleden voorgesteld om de voorrangssituatie voor fietsers op minirotondes te wijzigen (fietsers krijgen voorrang) en het college heeft het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan) als zodanig aangepast.

  Om de afwikkeling van het verkeer te bevorderen worden er dus eerst een veertigtal(!) minirotondes aangelegd en de voorrangssituatie van de bestaande rotondes omgekeerd (bv Europaplein). Het is – en was – per slot van rekening verwarrend om elke minirotonde met zijn eigen voorrangsregels uit te rusten. De regel is verrassend eenvoudig: ‘Indien er voor fietsers gescheiden rijbanen aanwezig zijn, heeft de automobilist voorrang’ en dat lijkt te werken.

  De ayatollah van het noorden (Max van den Berg, ook PvdA) heeft in zijn tijd als wethouder verkeer in Groningen het beruchte ‘verkeerscirculatie plan’ aldaar bedacht. De enige die daar 20 jaar later beter van geworden is, is de firma TomTom. Zonder doortimmerd navigatiesysteem kun je Groningen niet meer in of uit, maar zelfs daar zijn ze niet zo mesjoche geweest om verschillende voorrangsregels voor minirotondes te introduceren.

  In de binnenstad van Leeuwarden gaan we de doorstroom gelukkig weer bemoeilijken. Oma weet het nu ook niet meer en gaat zorgvuldigheidshalve nu bij elke minirotonde gewoon wachten totdat die leeg is. Verschijnt er aan de horizon een stipje met twee wielen, dan wacht oma toch gewoon nog even wat langer ….

  Je zou bijna gaan vermoeden, dan de verantwoordelijke wethouder de aandelen TomTom heeft overgenomen van Max van den Berg.

  van Harinxmakanaal

  maandag, juni 19th, 2006

  Het van Harinxmakanaal wordt geheel opgewaardeerd tot ‘CEMT Klasse Va’.

  Dat is vastgesteld door de Provinciale Staten van Fryslân op 16 maart 2006 en daarmee wordt het van Harinxmakanaal geschikt gemaakt voor grote Rijnschepen en duwvaart. Het kanaal wordt dus verbreed. Er is niets nieuws onder de zon, deze plannen zijn al jaren bekend.

  Een beetje lastig is dat de gemeente Leeuwarden ziende blind en horende doof is hiervoor. In het nieuwbouwproject ‘De Zuidlanden’ zijn er bouwkavels ingetekend aan het kanaal. Dat is een dure hobby, want als die kavels er niet komen – en dat is het geval – moet de gemeente de projectontwikkelaars schadeloosstellen.

  Om het hele plan überhaupt met een positief resultaat te kunnen beëindigden, is er nu al voorgesteld om te gaan ‘verdichten’. We maken dus een plan, waarvan we van te voren al weten dat het realiteitsgehalte – op z’n minst – te wensen overlaat. Nog voordat er een paal de grond in is gegaan, wordt er alweer ‘geoptimaliseerd’.

  Verder komt er – eindelijk – een brug over het van Harinxmakanaal bij. Die brug moet nu een stukje langer worden dan in eerste instantie ingetekend. Weer niets nieuws! Dan moet je niet bij de Provincie aankloppen met het verzoek of het kanaal daar niet een stukje smaller kan of dat de rekening van het meerwerk betaald moet worden door de Provincie. Ook dat zijn wederom uw en mijn centjes.

  Het helpt, wanneer je géén sprookjes op een plattegrond intekend. Schade – geschat – een ton of vijf.

  Mastje

  zaterdag, juni 17th, 2006

  Elke keer, wanneer het woord ‘Digitaal’ in het lokale nieuws verschijnt, begint er wel iemand vanuit het melu-gebeuren te miepen over straling, asbest, hooikoorts of what ever. Nu mogen we straks geen televisie meer kijken, want je kunt vanuit Camingaburen de zendpaal zien, of je kunt vanuit het Nylân het zendmastje juist weer niet zien.

  Zo’n mastje is een esthetisch verantwoord en markant apparaat, wat je in het centrum van dit dorp moet plaatsen, tussen de oren van Us Mem, zeg maar. Hûs en Hiem (inclusief broeder Ab) is het voor de verandering met mij eens. De raad is nu al meer dan twee jaar aan het (her)overwegen en van wat?

  Daarna hangen we in iedere lantaarnpaal een UMTS zendertje, zodat we wél gaan meedoen met de grote boze buitenwereld. Overdreven? Finland (Helsinki) is er groot mee geworden. En wat doen we hier? Als een soort Momfer de mol kruipen we terug in ons hol. Techniek van ná 1880 snappen we niet, willen we niet en dat willen we vooral zo houden.

  Voor een vermogen leggen we hier een glasvezelring aan, waarmee we héél snel kunnen e-mailen van het éne industrieterrein naar het andere. Een deel van die ring eindigt bij het zorgcentrum in Zuiderburen, alwaar de tandarts er een Internet PC’tje op heeft aangesloten.

  What is next? Gaan we van iedereen de (mobiele-) telefoon afpakken, omdat we anders nog steeds niet het gevoel hebben, dat we als een fossiel over deze aardkloot rondhuppelen?

  Caparis

  vrijdag, juni 16th, 2006

  Sinds een aantal jaren moet de sociale werkplaats ‘marktconform’ werken. Dat is ook mogelijk want per geplaatste medewerker wordt een jaarlijkse subsidie verstrekt van Euro 25.000,-. In hoeverre je dan nog kunt spreken van ‘marktconform’ is natuurlijk de vraag, anderzijds is de sociale werkplaats niet uitgevonden omdat die niet nodig is.

  De gemeentes in Friesland werken samen bij de uitvoering van de WSW, waarbij (onder andere) Caparis voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden zorgdraagt. Caparis is zwaar verliesgevend, waarbij afgesproken is dat de Friese Gemeentes het verlies gezamenlijk zullen aanzuiveren.

  Over de daardoor ontstane schuld van Caparis aan de Friese gemeentes is in een eerder stadium al zorg uitgesproken door onder andere burgemeester Dales. Die constateert daarbij dat eerdere afspraken om de zogenaamde ‘Rekening Courant’ verhouding af te bouwen niet zijn nagekomen en naar verwachting niet zullen worden nagekomen.

  De gemeente Heerenveen heeft al aangegeven te overwegen uit het samenwerkingsverband te stappen. Er moet dus wat gebeuren en wat doe je dan? Je vraagt een ‘visie’ op te stellen, prima, ik vind het goed. Eén van de in die visie gesuggereerde oplossingen is de volgende Dhr. Stoker (CU), Mw. Soepboer (PvdA)

 • ‘Er zal een constructie gevonden moeten worden waardoor de aanbestedingsplicht niet van toepassing is voor opdrachten aan het WSW bedrijf’.

  In normaal Nederlands: Wanneer de gemeente werk heeft, wat ook uitgevoerd kan worden door Caparis, hoef je als ondernemer niet te proberen dat werk ook te krijgen.

  Je zal maar (bijvoorbeeld) een Hoveniersbedrijf hebben! Niet alleen mag je – niet geheel vrijwillig – bijdragen aan de jaarlijkse subsidie per werknemer, je krijgt niet eens de kans die bijdrage terug te verdienen. Volledig in strijd met wet- en regelgeving.

  Blijkbaar kan het alleen in Leeuwarden, dat ondernemers verplicht worden hun eigen concurrenten te laten renderen. Het creatief bedenken van constructies door gemeentes draagt niet bij aan een oplossing. Het is het cosmetisch verhullen van symptomen.

  Iedere ondernemer die wat wil is bijkans verplicht mee te doen aan een (Europese-) aanbesteding. Die moeite kunnen ze zich in Leeuwarden besparen, Leeuwarden heeft straks een constructie. Iedere regionale tuinman noemt zich voortaan C.A. Paris!