De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for the ‘Zuiderburen’ Category

Afvalproef mislukt, bezuiniging geslaagd.

dinsdag, juni 30th, 2015

Sinds begin 2014 is de wijk Zuiderburen lotgenoot van de afvalproef ‘omgekeerd inzamelen’. Deze proef had tot doel meer afval-grondstoffen aan de bron te scheiden, waaronder de zogenaamde ‘drankkartonnen’. De pakken melk etc. moesten in een apart kratje worden aangeboden. De afhaal frequentie van de grijze container kon daarmee omlaag van 26 naar 17 keer per jaar, of te wel naar eens per drie weken.

Uit de evaluatie van de afvalproef bleek dat deze mislukt was. Het gescheiden inzamelen van drankkartonnen is gestopt, het achteraf mechanisch scheiden bleek beter te werken en goedkoper te zijn. Wel is het aangeboden grijze afval iets gedaald – met ongeveer hetzelfde percentage als het groene aanbod is gestegen. Het laat zich raden waar het grijze afval ingaat als die container uitpuilt.

Je zou verwachten dat nu de afvalproef aantoonbaar en erkend mislukt is, de afhaal frequentie van de grijze kliko weer gewoon teruggaat naar eens per twee weken. Maar zo werkt dat niet. De afvalproef is dan wel mislukt, maar de bezuiniging is geslaagd. Effectief is de dienstverlening aan de inwoners van Zuiderburen met 65% gedaald tegen een gelijke rekening afvalstoffenheffing.

Wie op de container afhaaldag een bezoekje brengt aan Zuiderburen, kan per voordeur aanwijzen waar een gezin woont. De container kan niet meer dicht. Voor wie de demografische samenstelling niet kent, er wonen in Zuiderburen voornamelijk gezinnen.

Onze Groenlinks wethouder is daarentegen niet van zins om die gezinnen in Zuiderburen terug te geven waar ze voor betalen. Er staat een nieuw gemeentelijk afvalbeleid op stapel en alles wijst erop dat de afvalproef Zuiderburen slechts een opmaat daarnaar is. ‘Als zelfs in een kinderrijke wijk als Zuiderburen de grijze container maar eens in de drie weken hoeft te worden opgehaald, kan dat bij u ook’.

De ideologie welke hieraan ten grondslag ligt is die, van wat we tegenwoordig ‘circulaire economie’ noemen. Afval als grondstof. Daarvoor is het gescheiden inzamelen niet alleen onnodig, het werkt zelfs contraproductief. Het geautomatiseerd achteraf scheiden van afval in waardevolle grondstoffen is een doorslaand succes (plastics & drankkartonnen bv). Een geautomatiseerde scheidingsstraat rendabel exploiteren, wanneer de waarvolle grondstoffen al uit het aanbod zijn weggehaald is logischerwijze niet eenvoudig. Zo bezien belemmert gescheiden afvalinzameling die circulaire economie vooral.

Dienstverlening aan haar inwoners is door deze wethouder ondergeschikt gemaakt aan het volgen van haar ‘groene’ ideologie. Je kunt kwalijk mislukte proeven maar voor de helft terug draaien, omdat de uitkomst daar niet inpast.

Wij van WC Eend bevelen ‘omgekeerd inzamelen aan’

dinsdag, mei 6th, 2014

De bewoners van Zuiderburen in Leeuwarden (waaronder ondergetekende) zijn de afgelopen maanden lotgenoot geweest van de afvalproef ‘omgekeerd inzamelen’. Het idee hierbij is om van alles op te halen (papier, textiel, drankkartonnen, tuinafval etc.), behalve het grijze restafval. Drankkartonnen moesten gescheiden worden aangeboden en de grijze container wordt nog maar éénmaal per drie weken geleegd.

De proef zou uitgebreid geëvalueerd worden. Nog voordat de proef ten einde is, is daarop middels een stage verslag een voorschot genomen. Leerlingen van de NHL hebben overdag bij 186 lotgenoten (10%) aangebeld en hun bevindingen samengevat. De lessen statistiek om te komen tot een wél representatieve steekproef worden blijkbaar pas in het tweede jaar gegeven.

Op basis van het verslagje wil de wethouder het éénmaal per drie weken legen van de grijze container promoveren naar nieuw beleid voor de gehele gemeente. Let wel, nog voordat de bewoners van Zuiderburen zich hebben kunnen uitspreken over het al dan niet geslaagd zijn van de pilot. Het communicatief onvermogen van de verantwoordelijk wethouder is inmiddels genoegzaam bekend (Tekorten Harmonie, Sluiting Parnas, Straatverlichting, omroep Mercurius) maar deze slaat werkelijk alles.

De wethouder heeft zichzelf eerst benoemd tot bestuurslid van het ‘Kennis Instituut Duurzame Verpakkingen’ en dringt vanuit die positie haar wereld reddende afval ambities op aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Wij van WC eend bevelen WC eend aan.

Uit het verslagje blijkt dat 85% voorstander is van een schone leefomgeving. De vraag of de zondag in het weekend valt, had waarschijnlijk een vergelijkbare positieve respons gekend. De vraag over het nog maar eens per drie weken legen van de grijze container is niet gesteld.

De Omrin geeft aan dat het gescheiden aanbieden van drankkartonnen onzin is, het scheiden achteraf levert betere resultaten op. Dat geldt overigens ook voor plastic flacons & flessen, daarbij wordt de doelstelling 2020 (75%) nu al ruimschoots gehaald.

Feit is, dat er ’s winters nauwelijks tuinafval is en groene containers amper worden aangeboden. Behalve in Zuiderburen, daar staan ook ’s winters de groene containers huis aan huis in het gelid opgesteld.

Uit de metingen van Omrin (de containers zijn gewogen) blijkt dat het aangeboden groenafval met 24% is toegenomen en het aangeboden grijze afval met 19% is afgenomen. Daaruit blijkt dan het doorslaggevend succes van de afvalproef. Ieder weldenkend mens zou willen weten hoeveel van die 19% afname van grijs afval in de groene container verdwijnt. Iedereen … behalve onze WC eend.

Teken de petitie en laat de grijze container weer gewoon per twee weken legen http://petities.nl/petitie/stop-de-afvalproef-leeuwarden-zuiderburen

 

 

 

 

 

 

Afvalproef Zuiderburen een doorslaand succes?

maandag, december 23rd, 2013

Afgelopen najaar werden de inwoners van Zuiderburen geconfronteerd met de zogenaamde afvalproef, waarbij drankkartonnen gescheiden moeten worden aangeboden. Waarvoor dat nodig is, weet niemand. Het scheidingspercentage in Friesland bedraagt 70% en is daarmee ruim hoger dan het Nederlands gemiddelde (50%) en ruim hoger dan de doelstelling 2016 (65%).

Een gemiddeld gezin wordt geacht een slordige 80 drankkartonnen per week in een boodschappenkratje gescheiden aan te bieden … Zelfs als de koffie voortaan in een drankkarton komt, ga ik het niet halen. Tegelijkertijd loopt er nog een onderzoek naar zogenaamde ‘nascheiding’ – het geautomatiseerd achteraf van de lopende band afblazen van lege drankkartonnen. Dat is vele malen efficiënter, zoals ook blijkt uit de nascheiding van plastic flacons.

Enfin, voorlichtingsavond, informatiebrief en nog een avond – the lot. Zo werd Zuiderburen het slachtoffer van de groene profileringsdrang van de wethouder met als beloning dat afhaalfrequentie van de grijze container werd teruggebracht naar éénmaal per drie weken. Niet dat de rekening navenant verlaagd zou worden, feitelijk is de rekening per afhaalbeurt met meer dan 50% verhoogd.

Je hoeft geen visionair te zijn om te kunnen voorspellen dat een gemiddeld gezin het met eens per drie weken legen, niet gaat redden. Ik voorzie dat we straks participerende afvalcoaches gaan krijgen die na – zeg – anderhalve week, in de kliko gaan staan om het afval aan te drukken.

Nadat bleek dat het nog maar eens per drie weken legen van de grijze kliko op bezwaren stuitte, werd het de slachtoffers van de afvalproef toegestaan, om het surplus te storten in de centraal geplaatste ondergrondse container. In de week voorafgaand aan het legen van de grijze kliko zouden gezinnen in Zuiderburen massaal de vuilniszak op de pakjedrager vervoeren richting de container bij de Jumbo … niet dus.

De kliko’s puilen uit. Huisdieren en ongedierte – waaronder ratten – vinden Zuiderburen inmiddels een paradijs op aarde. De hoeveelheid zwerfafval neem toe, het is op de afhaaldagen een puinhoop. Te volle containers worden niet eens geleegd. Het zwerfafval landt uiteraard in de grijze kliko en het feest kan opnieuw beginnen.

In het verkiezingsprogramma van Groenlinks staat het volgende opgenomen: Om het hergebruik te verbeteren wil PGL het gescheiden inzamelen van afval stimuleren. In de wijk Zuiderburen wordt op dit moment een pilot gedaan met het omgekeerd scheiden van afval; papier en glas wordt daarbij opgehaald en de bewoners moeten het restafval zelf weggooien. Bij een succes kan deze manier van afvalscheiding worden uitgebreid naar de rest van de gemeente

Met enige regelmaat wordt geventileerd dat de afvalproef een doorslaand succes is, de opmaat om deze proef breed over de stad uit te rollen. U bent gewaarschuwd, de werkelijkheid ziet er anders uit. De afvalproef in Zuiderburen kunt gevoeglijk als een fiasco beschouwen, zeker daar waar het de afhaal frequentie betreft van de grijze container.

Binnenkort dus maar eens een petitie openen. Om te voorkomen dat de héél Leeuwarden wordt lastig gevallen met deze proef en de afhaalfrequentie in Zuiderburen weer gewoon terug te brengen naar eens per twee weken.

Iedereen zijn eigen Mondriaan in Zuiderburen … op de oprit

zaterdag, maart 16th, 2013

Dat communiceren met de individuele inwoners niet de sterkste eigenschap is van de gemeente Leeuwarden is een eufemisme. Natuurlijk zijn er de publicaties via de huis aan huis bladen en op de gemeentelijke internetsite. Maar ook die blinken niet uit in bovenmatige duidelijkheid. Bovendien worden een hoop kritieke publicaties – al dan niet opzettelijk – geplaatst op precies die momenten dat iedereen net op vakanties is.

Opvallend is, dat het daarbij vrijwel altijd de zogenaamde ‘groene agenda’ betreft. Bomen op begraafplaatsen, bomen langs het spoor en recentelijk het verwijderen van lantaarnpalen zonder dat ook maar iemand snapt wat daar de reden voor is. Het lantaarnpalen-gebeuren wordt verkocht als een bezuiniging enerzijds (van wél drie kwartjes per inwoner per jaar) en ‘lichtvervuiling’ anderzijds. (alleen is de dwergvleermuis stekeblind, of het lampje nou aan of uit is, gaat onze dwergvleermuis echt niet opmerken).

De meest recente loot aan de groene opvoedkundige stam betreft een gewenste pilot inzake de gescheiden huisafval inzameling in Zuiderburen. Van boven naar beneden moeten de inwoners wel goed opgevoed worden, de grijze container wordt voortaan nog maar één keer per drie weken geleegd. Die inwoners staan nu al met enige regelmaat na anderhalve week in die container om nog wat ruimte te creëren.

Van de besparing wordt een container-gluurder betaald, die checkt of u het nietje van het theezakje wel bij het oud ijzer heeft gelegd. De groene kerk weet wat goed voor u is. Of dat goed is – en zo ja waarom dat goed is – gaat u niets aan. Het is een mededeling vanaf de kansel. De bedenker dezes valt gevoeglijk binnen de categorie IWAB – Ik Weet Alles Beter.

Tekenend is de reactie van het wijkpanel: ‘Door de gemeente is samen met Omrin gekozen voor een proef in Zuiderburen. Die krijgen wij ook maar door de strot geduwd. We doen maar mee, want anders hebben we er helemaal niets meer over te zeggen’. ‘Tegen dat besluit ingaan is zinloos’. Dit wijkpanel heeft het meedoen met de pilot overigens uit de krant mogen vernemen, over communicatie van de groene agenda gesproken.

De inwoners van Zuiderburen hebben straks één grijze container, een tweetal groene containers, een rode KCA container (bij mij in gebruik als handige kattenbak met hengsel) en een container voor drankkartonnen. Op elke gemiddelde oprit valt straks een grappige 3D Mondriaan te construeren.

Bedenk daarbij dat de ondergrondse containers – waarvan bij de bouw van de wijk nog sprake was – allemaal in 2006 zijn weg-geoptimaliseerd. Sterker nog – inmiddels worden die ondergrondse containers breed uitgerold in de zes aandachtswijken. Om te krijgen wat er beloofd is – en betaald is – zul je in Leeuwarden eerst aandachtswijk moeten worden. Welkom.

Feitelijk is afval scheiden aan de bron een achterhaald concept. Je kunt veel efficiënter en goedkoper afval geautomatiseerd achteraf scheiden. Met plastic flacons gebeurt dat ook al door de Omrin, anders had iedereen ook nog een gele container ter complementering van de 3D Mondriaan erbij gehad. De enige reden waarom dat niet gebeurt, is dat het groene geloof nu al 35 jaar geïnvesteerd heeft in de opvoeding van haar kerkgangers.

In de duurzaamheidscyclus is afval dan ook geen afval, maar zijn het grondstoffen. Grondstoffen zijn geld waard en de meest waardevolle grondstoffen als eerste uit het proces halen, maakt rendabele scheiding achteraf logischerwijze niet eenvoudiger. De beste plaats voor een groene container is dan ook met recht in de grijze …

Als het stadsbestuur dan toch een pilot wil houden in Zuiderburen, ligt het alsnog plaatsen van – al betaalde – ondergrondse containers meer voor de hand. En dáár met het wijkpanel en de inwoners van Zuiderburen ordentelijk over communiceren evenzeer.

Dit College creëert haar eigen inflatie

maandag, maart 5th, 2012

Het was deze week weer de Dik voor mekaar show, ja hoor … dáááááááááár is die weer … de blauwe gemeentelijke enveloppe. Jaarlijks één van de grotere ergernissen voor de ontvangers daarvan, niet omdat het geld kost – en elk jaar steeds meer geld – maar omdat het voor de distributeur in deze een loterij zonder nietten betreft. Bezwaar maken is nog slechts een formele exercitie, gelijk krijgen is feitelijke onmogelijkheid. De adviezen van de adviescommissie worden dé facto slechts gevolgd voor zover zij in het nadeel zijn van de bezwaarmakers

In Zuiderburen is recentelijk bij de ingang van de wijk, het bord ‘inrijden op eigen risico verwijderd’ en formeel is Zuiderburen daarmee de status van bouwput ontnomen. Het zou mijns inziens toch van enige compassie tonen, wanneer het verwijderen van dat bord tezamen was gegaan met één van de meer eloquente toespraken van onze burgemeester, eventueel gelardeerd met het uitdelen van de broodnodige zwemvesten aan de genodigden. Wellicht is de bedoelde toespraak er wel degelijk geweest, maar was deze ook weer dermate kort, dat ik hem in het toch nog tijdens het groene stoplicht, heb weten te missen.

Het enige wat verder altijd op tijd komt en schijnbaar elk jaar méér op tijd, is die blauwe enveloppe. Ik kan mij nog herinneren dat deze bizarre nota vroeger na de zomer werd ontvangen en wanneer het huidig tempo nog een paar jaartjes aanhoudt kunnen we hem wéér na de zomer tegemoet zien. Alleen dan in het jaar voorafgaand aan het bedoelde belastingjaar. Pak je toch éénmalig een compleet rondje extra mee … of zou dat al eens het geval geweest zijn ..?

De gemeentelijk berekeningsmethodiek getuigt al helemaal van een vermeend utopische omgeving. De gemeente calculeert namelijk niet met tarieven en tariefsverhogingen, maar met gewenste verhoogde opbrengsten. Zou ons college ook modern rekenkundig onderwijs hebben genoten en als uitvloeisel daarvan geen kranten meer lezen. De opbrengsten worden slechts verhoogd met het inflatiepercentage en mochten die opbrengsten te hoog zijn, dan corrigeren we dat in een volgend boekjaar. Het surplus aan opbrengsten over vorig jaar was €700.000,- en dat bedrag is nog nooit teruggegeven!

Voor de OZB impliceert deze – reken naar mij toe – calculatiemethode een effectieve verhoging van 6,81% voor de woning bezitter. Je kunt discussiëren over de verwachtte inflatie over 2009, maar een discussie over een percentage van 6,81% lijkt mij ietwat over-enthousiast. Voor de rioolrechten van eigenaren geldt hetzelfde, een stijging van 8,57%. Niet alleen is deze wijze van calculeren de omgekeerde wereld, het College creëert haar eigen inflatie! Overigens worden ook de kosten van de rioolrechten gerelateerd aan de waarde van de woning. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de shit waarin een villabewoner zit, duurder is dan die van onze bewoners van een sociale huurwoning. Blijkbaar wordt er door eigen woning bezitters beduidend meer stront geproduceerd .. ??

Door op deze manier te blijven tellen, hoeft ons bestuur nooit de tering naar de nering te zetten. Alle leuke plannen en over de schutting-duw acties van echt geld, kunnen integraal worden afgewenteld op de arme betalers van OZB. Dat dát toevalligerwijze uitsluitend woning-eigenaren en ondernemers zijn, is een gelukkig samengaan van omstandigheden. Dat de grondslag (WOZ waarde) nu nog op peildatum 1 januari 2008 valt, verdoezelt de hoogte van de werkelijk ongeremde behoefte aan geld. De gemeente kent geen crisis, zij kent alleen maar een kraan waaraan gedraaid wordt om er geld als water uit te laten komen. Wanneer die kraan maar lang genoeg openstaat, verzuipen we uiteindelijk allemaal.

Kafka en de Klant Contact Centra

donderdag, november 4th, 2010

De Leeuwarder ambtenaar Omer Kaya verhaalt op het grote boze Internet over de superieure dienstverlening van het lokale ambtelijk apparaat aan de Leeuwarder burger.( http://bit.ly/bfIdZe) Eerlijk is eerlijk, de relativering dat ook ambtenaren fouten kunnen maken wordt niet onvermeld gelaten. En zeer vermakelijk verhaalt Omar over een aha Erlebnis met de firma Ziggo. Als klap op de vuurpijl wordt het centrale telefoonnummer van het gemeentelijk Klant Contact Centrum vermeld – voor Leeuwarden is dat +14-058.

Die Klant Contact Centra (KCC), maar ook een keur aan helpdesken – zijn in het leven geroepen omdat die efficiënt zouden zijn. Dat klopt, maar de vraag is efficiënt voor wie? In de regel juist niet voor de klant. Daarin onderscheidt het gemeentelijk apparaat zich in niets van de organisaties die momenteel in de beklaagdenbank zitten zoals Ziggo, UPC, T-Mobile en vele anderen. De voorbeelden zijn legio.

Na het doen van een melding – die overigens keurig wordt verwerkt door het Klant Contact Centrum – blijft het vaak – veel te vaak – oorverdovend stil. De terugkoppeling – of zo u wilt, de communicatie met de burger – laat nogal veel te wensen over. De briefjes met ‘wij hebben uw melding in goede orde ontvangen’ stapelen zich op, maar het probleem wordt zelden opgelost. Je ontvangt die briefjes trouwens ook, wanneer je digitaal melding doet van het één of ander …. Je stuurt een mail en ontvangt papier … logischerwijze.

Zo heb ik een keurige ontvangstbevestiging liggen inzake de doorstroming van diverse sloten bij ons in de wijk, gedateerd op 7 Mei 2009. We zijn inmiddels twee zomers verder, maar serieuze actie of oplossing heb ik niet kunnen constateren. Ook niet na herhaaldelijk aandringen daarop. De verduisteringsoefening welke geëffectueerd wordt, door het niet repareren van lantaarnpalen, begint langzamerhand een spreekwoordelijke status te krijgen. Afgelopen week nog, tijdens de Vliet avond, wist een mevrouw genoeg ontvangst bevestigingen van overlastmeldingen te tonen, dat alleen oud papier opbrengst daarvan, Cambuur wel eens uit de financiële sores zou kunnen halen.

Het reguliere bedrijfsleven – maar ook een keur aan semi-overheidsinstellingen – hebben inmiddels onderkent dat deze callcentra met belscript – juist averechts werken. Mensen willen een probleem niet melden, maar een probleem opgelost zien. Je moet dan ook geen telefonistes achter het helpdesknummer zetten, die hoogstens de vraag kunnen aanvinken. Je moet de mensen achter de telefoon zetten, die verantwoordelijk zijn voor de oplossing van het geconstateerde probleem. Dat kan ook rustig – steeds vaker kun je de behandelend semi-ambtenaar gewoon met een rechtstreeks nummer en rugnummer combinatie gewoon bereiken. Behalve in Leeuwarden. De belastingdienst is ook zo een instituut wat zich zelf verstopt heeft achter een muur van welwillende bel-stagaires.

Wanneer je als gemeente niet – of onvoldoende – uitlegt aan degene die de melding deed, wat de status van de oplossing is – het liefst met een verwachtte doorlooptijd – dan houden mensen vanzelf op met melden. Kijk naar analogie maar naar de aangifte bereidheid bij de politie. Het gegeven dat geen aangifte van een gestolen fiets meer gedaan wordt, wil niet zeggen dat er minder fietsen gestolen worden. Door de gemeente Leeuwarden wordt dat wel als zodanig vertaald. Er zijn minder klachten, dus de bevolking is gelukkiger. Dan kun je maar beter de telefoon helemaal niet meer opnemen, dan zijn de inwoners van Leeuwarden het aller gelukkigst.

Wat dat betreft doet het mij deugd, dat leden van het ambtelijk apparaat nu ook zelf eens geconfronteerd worden met Kafka achtige situaties. Wellicht levert dat het signaal op, om gelijk de rest van de wereld gewoon op te houden met helpdeskachtige Klant Contact Centra en weer gewoon een direct nummer van de behandelend ambtenaar te melden. Ik bel gewoon met deze mensen en wanneer je een vraag stelt, krijg je over het algemeen een heel normaal antwoord. Dat antwoord kan soms onwelgevallig zijn, maar het is inhoudelijk in ieder geval meerzeggend dan ‘wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen’.

Rien ne va plus …

vrijdag, september 10th, 2010

Een paar jaar geleden (2006) moest er op de nieuwbouwwijk Zuiderburen worden bezuinigd, de artist impressions’ kwamen niet meer overeen met de grote boze financiële werkelijkheid. Onder de verhullende ambtelijke term ‘optimalisatie’ zijn er fietspaden, bruggetjes, ondergrondse afvalcontainers, een veerpontje en wat dies meer zij zoek-geoptimaliseerd. Andere – ongevraagde – zaken zijn er uit het beschikbare budget juist ingeprutst. Voorrang voor fietsers op minirotondes bijvoorbeeld of een beweegbare fietsbrug (a raison van €1,5 miljoen!) die nergens heen gaat.

Helemaal knots-knettergek wordt het, wanneer een o zo gewenst fietspad vanaf de o zo gewenste beweegbare fietsbrug naar de gemeente Grou, betaald moet gaan worden door de bewoners van Zuiderburen. Impliceert de komende gemeentelijke herindeling dat Leeuwarden wordt toegevoegd aan Boarnsterhim in plaats van omgekeerd? Gaat de gemeente Leeuwarden ook het verlengen van de A4 bij Delft betalen of zo? Als Grou een fietspad wil, moeten ze dat vooral doen, maar de rekening daarvan niet bij mij in de brievenbus droppen. Als ik in Grou had willen wonen, was ik niet naar Zuiderburen gegaan.

Daarentegen lijkt het beloofde bos in Zuiderburen nog immer het spreekwoordelijke sprookjesbos uit de Fabeltjeskrant. De geplande aanleg van dat bos loopt nu ongeveer 10(!) jaar achter op de planning en je kunt blind uittekenen dat de eerder – na een ware volksrevolte – uitgegumde woningen in dat bos – er plotseling toch staan. Op een verloren zondagmorgen – en altijd in de zomervakantie. Er is dan weer eens abusievelijk ‘verdicht’ en niet met boompjes maar met kavels.

De doorstroming van diverse sloten is nog steeds dermate slecht, dat bij tijd en wijle ook de nog in leven zijnde volgelingen van de Messias, er zonder moeite overheen kunnen lopen. Van de 1000 lantaarnpalen die duurzaam binnen de gemeente moeten verdwijnen, staat er een aanzienlijk percentage in Zuiderburen. Blijkbaar zijn er stukken in Zuiderburen, die stilzwijgend zijn aangewezen als verduisteringsgebied. Zij zijn stuk en reparatie is – duurzaam CO2 innovatief neutraal – uit den boze.

Het enige wat jaarlijks wel op tijd in de bus valt, is de rekening OZB. Uit de gepubliceerde ‘grond exploitatie’ blijkt dat deze voor Zuiderburen inmiddels een positief saldo kent van €3,2 miljoen plus – en nog verder zal toenemen. Dat is natuurlijk uiterst merkwaardig. Wanneer je in eerdere jaren, min of meer in blinde paniek, alle leuke dingen uit een woonwijk zoek-optimaliseert en aan het eind van de rit blijkt dat je geld overhoudt, heb je wellicht wat over-enthousiast zaken weg-geoptimaliseerd?

Je zou dan verwachten, dat een aantal bezuinigingen op de wijk zouden worden teruggedraaid en andere zaken eindelijk zouden worden afgemaakt. Helaas, zo blijkt het niet te werken. Via een omweg, wordt het geld wat nog in het potje zit, uitgedeeld aan participatiebudgetten en jobcoaches. De relatie tussen degenen die het potje bijeengebracht hebben en wat er daarna mee gedaan wordt zijn we gevoegelijk kwijt. Bij tekorten mogen de bewoners van Zuiderburen de rekening betalen en wanneer blijkt dat die rekening te hoog was, is het helaas … pindakaas.

Dit is overigens geen uitzondering, het is de gewoonte. Bij Camminghaburen verdween – wederom na een zogenaamde optimalisatie – eerder al grofweg fl 8 miljoen in de grote smeltpot. Boven de begroting ontvangen Onroerende Zaak Belasting (€700.000) werd niet terugbetaald, etc. etc.

Per saldo heeft elke woningeigenaar in Zuiderburen nu een spaarrekening bij de gemeente waar €2.000,- op staat! Alleen hoort het opheffen en laten uitbetalen van die spaarrekening niet tot de mogelijkheden. Een typisch gevalletje van ‘Rien ne va plus, het geld is niet meer van u’.

Blauwe verf

zaterdag, februari 13th, 2010

Parkeren in Leeuwarden is een drama. Je komt er niet in – of uit – en mag met de meute mee rondjes rijden om een parkeerplekje te vinden. Heb je die eenmaal gevonden, moet je wel de spaarpot van de kindertjes bij je hebben om de automaat voldoende te kunnen afvullen. Voor de plaatsen direct naast het centrum hebben we blijkbaar fulltime schilders met de blauwe kwast in dienst. De blauwe zone als een moderne variant op de zich immer verspreidende houtrot-schimmel.

Parkeren voor je huis is geen recht, zo stelt de anti-auto lobby. Parkeren voor je huis is natuurlijk wel een recht en al helemaal voor die bewoners, die er al woonden voordat de kleur blauw was uitgevonden. Het gegeven dat je de auto voor de deur kon parkeren was namelijk keurig verhaspeld in de koopprijs van de woning. Met een blauwe streep voor je deur, wordt die woning echt niet meer waard. Meer blauw op straat is door dit college wel op een zeer creatieve wijze vorm gegeven.

De gevolgen van de rigiditeit waarmee de anti-auto lobby de afgelopen jaren te keer is gegaan in Leeuwarden laten zich raden. De weinige parkeerplaatsen die resteren zijn onevenredig duur, dus parkeerden de bezoekers direct aan de rand van de binnenstad. Daar hadden de bewoners er last van en dus is langzamerhand de blauwe parkeerzone binnen de ring gemeengoed geworden. Alleen Huizum heeft het tij kunnen keren en laat daar nou net een majeur deel van anti-auto lobby zelf wonen.

De gemeente heeft de parkeer-opbrengsten nodig om de spaarzaam resterende parkeerplaatsen te kunnen onderhouden en het handhavingsbeleid te kunnen bekostigen. Gel.l. De parkeeropbrengsten komen terecht in de – grappig goed gevulde – parkeerreserve en die reserve wordt te pas en te onpas geplunderd om andere dingen te betalen. Het zo religieuze comfort voor de fietsers bijvoorbeeld, of een aantal stadswachten want die mogen ook bekeuren.

Een willekeurige agent moet eerst vier jaar naar de politie academie, maar deze stadswacht heeft aan een cursus op een dinsdag tussen de koffie en de lunch genoeg (?). Terzijde – er zijn verbalisanten die ik er van verdenk dat zij ’s avonds het uniform niet uittrekken, maar juist larderen met aanvullende decoraties.

Enfin. Een verder gevolg van de blauwe parkeerzone schimmel is geweest dat een hele wijk gemigreerd is naar Zuiderburen. Eén van de voordelen daar is, dat je ’s avonds je auto wel gewoon kwijt kunt – op je eigen oprit. Zonder eerst rondjes te moeten rijden in de buurt van je woning. Je kunt er natuurlijk op wachten dat de pro-fiets gelovigen straks willen bepalen wie er op mijn oprit wel of niet mogen parkeren. In Amsterdam is dat al het geval.

Zoals de PvdA gisteren terecht stelde in de Leeuwarder Courant, willen mensen met een auto dicht bij de winkel parkeren en dicht bij huis. Of je dat nu wel of niet leuk vindt, dat is een gegeven. handel daar dan ook eens naar. Wanneer je dat de inwoners onmogelijk maakt, gaan ze weg. Simpel zat. Het teruglopend winkelbezoek verklaren met een recessie is je zelf voor de gek houden. Het winkelbezoek loopt al jaren terug, met de PvdA in het college, heb je daar geen recessie voor nodig. De enige plaats waar het altijd smoor en smoor druk is, is de Centrale. Hoezo recessie? Daar kun je parkeren!

Houdt nu eindelijk eens op met de religieuze benadering van het parkeerbeleid en schaf betaald parkeren ’s avonds af. Maak het eerste uur gratis. Het is toch bezopen dat je tussen de gerechten door, de parkeermeter moet bijvullen. Louter en alleen omdat een aantal fanaten denken uit te moeten maken wat goed is voor de mensheid. Bewoners hebben nou eenmaal een auto – of je het leuk vindt of niet – met recht: Praktische Politiek.

#Mag het licht aan

zaterdag, januari 30th, 2010

15 januari vorig jaar reed een jongeman met zijn auto, op tegen een lantaarnpaal bij de eerste minirotonde te Zuiderburen. Dat is nu toch ruim een jaar geleden en sindsdien heeft die lantaarnpaal het nooit weer gedaan. Je zou toch mogen verwachten dat een heel jaar, afdoende ruimte biedt om die lantaarnpaal te maken, maar nee – helaas. Anderszins, wij betalen met zijn allen een best wel ongrappig bedrag aan OZB en als inwoner zou ik dan graag ook het licht zien branden in ruil daarvoor. Op zich toch geen onredelijk verzoek, lijkt mij.

Op de één of ander – voor mij nog altijd duistere reden – wordt de straatverlichting blijkbaar beschouwd als lichtvervuiling. Steeds meer van die lantaarnpalen gaan stuk en worden niet gerepareerd – dat is blijkbaar beter voor de Noorse woelmuis of Zandhagedissen. Op de Drachtsterbrug zijn er al vier stuks, die langere tijd uitgefaseerd zijn, bij de kruising Zuiderburen – Goutum, nogmaals een vijftal. Uit oogpunt van veiligheid lijkt mij een brandende lantaarnpaal bij een kruispunt toch echt wel voordelen hebben.

Bij de eerder genoemde minirotonde blijft het niet bij één esthetisch vormgegeven – maar niet brandende – lantaarnpaal. Het zijn er tenminste twee, maar er kunnen onderweg rustig nog een paar bijgekomen zijn. Idem de Wiardaplantage bij de kruising met het fietspad en op de Krommezijl – hetzelfde verhaal. Iets verderop – de Langesan – zijn er zelfs een twintigtal, die ’s avonds als brandende lantaarnpaal niet herkenbaar zijn.

Dat het allemaal moeilijk is, om al die lantaarnpalen rechtop te plaatsen, is één ding, dat het schier onmogelijk is om ze ook allemaal te laten branden, is een ander. Elke voorbijganger kan constateren dat er zo een 40(!)-tal lantaarnpalen een andere functie vervullen, dan waar zij voor bedoeld zijn. Ik hoor graag welke.

Dat de gemeente het onderhoud aan de straatverlichting heeft uitbesteed, kan toch moeilijk het probleem van de bewoners gemaakt worden. Ook niet in verkiezingstijd. Ik heb er alle begrip voor dat er een hoop belangrijke problemen spelen en moeten worden opgelost. Omgekeerd zijn er gewoon een aantal doorlopende praktische probleempjes die onder de noemer ‘klein leed’ gewoon getackeld moeten worden. Disfunctionerende straatverlichting is daar slechts ééntje van – en niet alleen in Zuiderburen, maar Leeuwarden breed.

Bijvoorbeeld: Waarom het nieuwe contactnummer van de gemeente (14-058) maar opnemen tot vijf uur? Niet iedereen in Leeuwarden heeft ambtenaren werktijden. Er zijn nog steeds mensen die al naar het werk gaan wanneer het donker is en pas thuiskomen wanneer het weer donker is. In de winter is dat echt na vijven.

Automobilisten die Leeuwarden binnenkomen, rijdend op de voormalige busbaan op de Drachtsterbrug, worden nog steeds geconfronteerd met de tekst op het wegdek ‘Lijnbus’. Als natuurlijke reactie wijken deze mensen in blinde paniek uit naar rechts met de meest merkwaardige strapatsen als gevolg. Is toch eenvoudig oplosbaar, lijkt mij. Zelfs in de winter. De Omrin die bestraffende kaartjes aan groene containers hangt, omdat deze eenzaam en alleen aan de straat staan. De Omrin wil alleen containers getweeën legen – of de buurman de zijne wel of niet laat legen is irrelevant (?). Is mijn Omrin rekening dan ook tussentijds – onopgemerkt – gehalveerd ?

Tot slot nog een klein verzoekje dezerzijds. Als we de stoplichten Zuiderburen-in vanuit de Drachtsterbrug nou eens iets anders afstellen tijdens de avondspits. Dan is er geen enkele aanleiding meer om vast boven op die brug voor te sorteren en kan ook rechtdoorgaand verkeer naar huis.

Klein leed met kleine oplossingen. Hoe spannend kunnen we nou nog het maken?

Wisselstrook

vrijdag, augustus 28th, 2009

De hoge heren aan het Gouveneursplein hebben in hun onmetelijke wijsheid besloten dat er op de Drachtsterbrug géén wisselstrook komt. De o zo gewenste wisselstrook is te duur, is na 2012 (de aanleg van een aquaduct) niet meer nodig en levert slechts vier minuten tijdswinst op. Onbegrijpelijk en van een welhaast bewonderenswaardig gebrek aan visie. Of – omgekeerd geredeneerd – een overduidelijk gevalletje van ‘we hebben er gewoon geen zin in’.

Een korte samenvatting van de verkeersdoorstroom bevorderende maatregelen van de afgelopen jaren. Fietsers voorrang op de minirotondes, het aanleggen van een bezopen aantal minirotondes, de beruchte paal van Krol bij de Harmonie, het voor de derde keer ombatterijen van het Beursplein, het versmallen van het Europaplein, het verwijderen van de middelste rijbaan op de Heliconweg, het verwijderen van de bushaltes zodat die bussen op de weg moeten laden en lossen, het te pas en onpas wippen van de bruggen tijdens de spits (Vrouwenpoortsbrug, Hermesbrug, Wiebertje vijf keer per uur!), het stupide afstellen van de VerkeersRegelInstallaties (VRI, of te wel stoplichten).  Zo komen we er wel, of beter gesteld, we komen er juist niet.

Het aanleggen van een wisselstrook is dan te duur? Het aanleggen van een beweegbare fietsbrug in Zuiderburen – die nergens heen gaat – a raison van een paar miljoen – dat is gratis. Die brug eindigt straks op een minirotonde met maar één afslag … terug de brug over. Keren indien mogelijk en het is nog mogelijk ook, het is zelfs de enige mogelijkheid. ’s Lands enige minirotonde wat dient als keerpunt, proficiat. Een toeristische trekpleister die gegarandeerd de Kampioen gaat halen. Ljouwert Verbynt.

Hoe bestaat het, dat er €650.000,- gecalculeerd wordt voor het wegschrapen van een betonnen randje en het plaatsen van wel twee matrixborden. Wedden dat bij een aanbesteding blijkt dat er een nulletje teveel is ingeschat. Natuurlijk is het zo, dat de aanleg van het aquaduct aldaar, het probleem oplost. Maar dat aquaduct ligt er nog niet en gaat er in 2012 ook nog niet liggen. De bouw van zo’n ding duurt jaren en dan moet je nog maar hopen dat de veldbioloog geen Noorse Woelmuizen, bonte knaagkevers, zandhagedissen of een verdwaalde Korenwolf tegenkomt.

Die zandhagedis vond in het aangelegde zandtalud voor de Wâldwei een ideale habitat. Pas nadat onze veldbioloog de hagedis naar de andere kant van de sloot had gemotiveerd, bleek het beestje opeens te kunnen zwemmen, terug naar die ideale habitat. Hoe kan dat nou, dat had meneer Darwin er niet bij verteld. Dat kat en muis spel – beter gezegd professor Prikkebeen versus hagedis – heeft 25 jaar (!) geduurd. Hoezo ligt er na 2012 een aquaduct? NFW. Wanneer dat ding in 2015 klaar is, heeft iedereen het goed gedaan en dat is pas over 6 jaar.

De tijdswinst bedraagt maar vier minuten? Hallo daar .. is er ook een wethouder die dat heeft uitgeprobeerd? Van Eindhoven naar Leeuwarden is twee uur rijden, vanaf de Drachtsterbrug naar de Hemrik (in de spits) nog een keer een half uur. Waarom staat dat halve industrieterrein leeg. Omdat je er zo vloeiend kunt komen óf vandaan kunt komen? Waarom zijn de distributiecentra allemaal vertrokken van de Hemrik (DHL, TNT, Voskamp etc.) … omdat je vanaf de Hemrik wellicht alleen nog een pakje in Dokkum kunt bezorgen … wellicht? Kan zo maar, je weet het niet …

Vanaf de Hemrik richting Drachtsterbrug begint de file al bij de Praxis, vanaf de rondweg al bij het Vrijheidsplein. Probeer die hindernisbaan eens binnen vier minuten te nemen. In welke eenheden rekenen ze daar … Jupiter minuten? Jaren over een oplossing denken en daarna tot de conclusie komen dat die oplossing te laat komt, is de omgekeerde wereld. Rap op komende zondag die wisselstrook aanleggen en anders komt het tot een ongehoorzaam burgerinitiatief. Van deze burger wel te verstaan. De Bo-Rent verhuurt prima kango’s – voor weinig – ook op zondag.