De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for the ‘OZB’ Category

Socialisering groene lasten als demasqué duurzame verliezen

woensdag, februari 10th, 2016

De Friese Milieu Federatie beklaagt zich in de LC van zaterdag 6 februari over de vele hindernissen bij de aanleg van zonneparken. De kosten daarvan zoals leges, net-aansluiting en OZB maken een rendabele business case onmogelijk. De voorzitter van onze milieuraad vindt dat deze kosten moeten worden ‘gesocialiseerd’ – of te wel afgewenteld moeten worden op de samenleving. Een verwijzing naar het betreffende LC artikel vindt u onder.

Milieuclubs zijn buitengewoon bedreven in het socialiseren van kosten – afwentelen van kosten op de samenleving, hun eigen kosten niet uitgezonderd. De Friese Milieu Raad ontvangt jaarlijks zo’n miljoen aan subsidies (en een beetje van uw uw postcode loten). Noch lidmaatschapsbijdragen noch sponsoren door eigen inzet, staan opgenomen in de jaarrekening.

Voorbeelden van het ‘socialiseren’ van de verliezen op duurzame energieprojecten, zijn de energiebelastingen en ODE regeling (Opslag Duurzame Energie). Maar ook een keur aan lokale overheden, die zonneweides subsidiëren. Wanneer u de gaskraan dichtlast en de stoppen weggooit, blijft nog altijd meer dan de helft van uw energie rekening over. Het nu al gesocialiseerde deel.

Iedereen die bouwt moet leges betalen, zonneweides daarop uitzonderen is oneerlijke concurrentie. Bovendien worden die gemiste leges opbrengsten vervolgens ‘zoek’ gesocialiseerd middels het verhogen van de leges voor anderen en/of het verhogen van de lokale OZB. Een lokale belasting voor iedereen, waarbij onze Friese Milieu Raad het nota bene presteert om – jawel – te pleiten voor een vrijstelling daarvan voor zonneweides.

Een serieuze kostenpost voor groene energieprojecten van enige omvang, is de aansluiting op het stroomnet. De zonnestroom moet per slot van rekening wel ergens heen. De kosten van zo’n net-aansluiting zijn logischerwijze voor de eigenaar van de energie centrale. Het is immers geen publieke infrastructuur. Het verbaast dan ook niet, wanneer de Friese Milieu Raad ervoor pleit, ook deze kosten over te hevelen naar de samenleving. Zon (en wind) zijn dan ook alleen maar gratis – voor de exploitant – wanneer alle ‘overhead’ kosten worden overgeheveld naar de blauwe enveloppe.

Overigens is de minister voornemens om als enige uitzondering, de net-aansluiting voor offshore windparken – de stopcontacten op zee, a raison van een slordige €300 miljoen per stuk– wél te subsidiëren. Uw cadeautje aan de exploitanten van windenergie op zee. Cosmetisch worden daarmee deze windparken een stuk goedkoper. Juist op dit punt heeft de Raad van State zwaarwegende kritiek op het voorliggend voorstel. Te meer daar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) buitenspel wordt gezet. De consument moet wél betalen – maar mag vooral niet gehoord worden.

De eerlijkheid gebiedt domweg te constateren dat zonnestroom nog niet rendabel is. De enige stroom die duurzaam is bij wind & zon, is de nimmer aflatende subsidiestroom. De Friese Milieu Raad doet er van alles aan om ideologisch gedreven projecten, cosmetisch economisch rendabel te maken. En daarbij de democratie en consument op een zo groot mogelijke afstand te houden.

Een pleidooi naar meer onderzoek om de energie efficiëntie van zonnepanelen te verbeteren was meer op haar plaats geweest. Door te pleiten voor het ‘socialiseren’ van de kosten, wordt juist elke prikkel weggenomen om zonneparken wel economisch rendabel te maken. Hiermee zet de milieu beweging weer eens een rem op innovatie. Een extra reden om uw postcode loten maar op te zeggen.

LC bericht Friese Milieu Raad – Hindernissen aanleg zonneparken

Wind is geen oplossing, maar het probleem!

donderdag, juni 19th, 2014

 

Er zijn vele redenen om te willen migreren naar een moderne vorm van hernieuwbare energie. De vermeende klimaat opwarming of dhr. Poetin behoren daar overigens niet toe. Die beide argumenten doen vooral een beroep op valse sentimenten. In zoverre heeft de ratio het verloren van de groene marketing en religieuze werkelijkheden. Ook de perceptie dat ‘fossiele energie’ opraakt is niet gestoeld op feiten, op een schromelijke onderschatting van het menselijk innovatief vermogen des te meer.

Er bestaat onmiskenbaar een correlatie tussen gewijzigde klimaat omstandigheden en de toenemende CO2 uitstoot. Zo bestaat er ook onmiskenbaar een correlatie tussen de toename van mijn gewicht en diezelfde vermeende opwarming. Helaas, hoezeer ik ook op dieet ga, de temperatuur zal er niet van dalen. Er bestaat wel een directe relatie tussen de beschikbaarheid van voldoende goedkope energie en welvaart. Half Afrika loopt niet voor niets verder voor een stopcontact, dan voor drinkwater.

Energie bestaat er in vele vormen; Stroom & warmte zijn de bekendste, maar ook zwaartekracht, wrijving of kinetische energie zijn bekende energievormen. Stroom heeft het voordeel dat het met marginaal verlies getransporteerd kan worden – vandaar de elektrificering van Nederland.

Warmte transporteren is by far de meest kostbare wijze om energie van A naar B te krijgen. Daarbij geniet met name dan de lokale zwaluw van de plaatselijk opgewekte thermiek. Circa 80% van de (industrieel) opgewekte warmte – thermische energie – vliegt via de schoorsteen naar buiten. Omgekeerd uw bofkip willen pasteuriseren door deze in het stopcontact te steken is nogal onhandig of in ieder geval weinig effectief.

Dé reden waarom je op een andere manier met energie wenst om te gaan, is domweg geld. Wanneer je – als maatschappij – geld wilt verdienen met energie, is het economisch onzinnig om te beginnen met de 4% stroomverbruik door gezinnen. Dan begint elk weldenkend mens met die 80% die door de industriële schoorsteen (en transport) wegvliegt – over opwarming gesproken.

Windenergie is dus geen deel van de oplossing – maar deel van het probleem. Niet alleen omdat windturbines lelijk zijn, lawaai geven, beschermde vleermuizen doen exploderen & Grutto’s choppen. Dat zijn helaas slechts bijzaken. Windenergie is onbetaalbaar – een welvaarts-shredder pur sang. De wind adepten financieren hun groene hobby middels de door u gevoede klimaatruif.

Er zit domweg niet genoeg energie in wind – een natuurkundige wetmatigheid. Daarover klagen kunt u enkel bij de lieve Heer.

 

 

 

Meer inkomenspolitiek door de gemeente? Nou, nee bedankt.

woensdag, juni 4th, 2014

In de LC van maandag 2 juni pleit Jan-Atze Nicolai (PALGroenLinks) voor het bedrijven van lokale inkomenspolitiek bovenop de Haagse nivelleringsdrang, De gemeente moet zichzelf een mandaat toe-eigenen om ook lokaal aan inkomensherverdeling te gaan doen. Als de wereld niet gered kan worden, dan tenminste de inwoners van de eigen gemeente.

Wat ons GroenLinkse Raadslid er niet bij vertelt, is dat de gemeente Leeuwarden onder leiding van de combinatie PvdA & GroenLinks al jaren de grenzen in deze opzoekt en soms overschrijdt. Zo werd bijvoorbeeld de verboden ‘buitenwettelijke’ (!) uitkering via de achterdeur teruggeploegd naar deelnemers aan de collectieve ziektekosten faciliteit AV Friso (gratis meer verzekering).

Jaarlijks wordt er middels inkomensvoorzieningen in Leeuwarden een slordige €10 miljoen overgeheveld naar minima. Tevens zijn deze minima vrijgesteld van vrijwel alle lokale belastingen (inkomenspolitiek middels de rioolaansluiting & huisvuil) en daarnaast bestaan er nog tientallen nationale en lokale inkomens-aanvullende regelingen. Nog even en zonder loonstrookje bent u niet meer welkom bij de groenteboer.

Het gevolg hiervan is bekend. Jan Modaal, gescheiden, 2 kinderen en een Labrador houdt jaarlijks beduidend minder over dan Mien Minima. Beiden hebben het druk. Jan Modaal met het elke ochtend om acht uur naar de baas fietsen, Mien Minima vooral met coördineren en cumuleren van de voor haar bedoelde aanvullende inkomenscomponenten.

In zoverre is het lokaal armoedebeleid van de voorbije decennia in Leeuwarden een doorslaand succes gebleken, de armoede is alleen maar verder toegenomen. Je zou toch mogen verwachten dat politieke partijen die vooral bezig zijn, de taart opnieuw te verdelen, inmiddels geleerd hebben dat die taart daarvan niet groter wordt. Blijkbaar niet.

De meest recente loot aan de stam is het afromen van het inkomen middels de energierekening. De grote voorstanders van ‘duurzaam’ realiseren zich blijkbaar niet dat inmiddels jaarlijks 500.000 Duitsers hun energierekening niet meer kunnen betalen en worden afgesloten. De inkomensafhankelijke energietoeslag ligt in het verschiet.

Het pleit voor een lokaal inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de zorg is al begonnen. Had u maar geen pensioen moeten opbouwen voordat u (mantel)zorg of een traplift nodig had. Lokale politici die hun persoonlijke perceptie van ‘eerlijk’, betalen middels een graai in uw beurs.

De cumulatie van inkomens-aanvullende regelingen houdt de slachtoffers daarvan gevangen en daar is niets sociaals aan. Integendeel. Lokale inkomenspolitiek – en als afgeleide daarvan – een lokaal belastingmandaat gebaseerd op inkomen, leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid. Dát is het eerlijke verhaal.

Afvalproef Zuiderburen heeft een hoog Camping gehalte

zaterdag, april 5th, 2014

Onderstaand verscheen recentelijk op het blog van Jurjen Straver

‘Ik heb met al die bakken een nieuw Mondriaan op de oprit, terwijl ik al heb betaald voor een ondergrondse container. Maar die ik nooit heb gekregen.’ Het mag duidelijk zijn dat Gert-Jaap van Ulzen niet blij is met de afvalproef in Zuiderburen. Als VVD-raadslid was hij ten tijde van de besluitvorming rond de afvalproef al tegenstander. Omdat hij zelf in de woonwijk woonde, mocht hij er in de Leeuwarder gemeenteraad niet te veel over zeggen. De keuze voor Zuiderburen lag volgens hem voor de hand, ‘GroenLinks-wethouder Isabelle Diks gelooft in opvoeding van de burgers. Ze heeft voor Zuiderburen als pilotwijk gekozen, omdat het een nieuwbouwwijk is’

Zijn vooraf geuite bezwaren zijn tijdens de proef bevestigd. Zo blijkt de capaciteit van de grijze restcontainer te klein te zijn. Deze wordt nu na drie weken geleegd, maar blijkt na twee weken al vol te zijn. ‘Gooi er maar eens een lege fles wasmiddel in.’ Ook heeft hij er bezwaar tegen dat bewoners op centrale punten hun overtollige restafval moeten inleveren. ‘Als je container vol is, dan moet je ook nog met je volle vuilniszak achterop de fiets naar de Jumbo rijden. Mensen doen dat niet. Dat heeft een te hoog campinggehalte’, schetst Van Ulzen de situatie. Bewoners zoeken volgens hem andere oplossingen. Ze gooien hun vuilniszakken in de container bij hun werkgever, die daarvoor extra betaalt. Of het afval wordt in de papiercontainer of in de groene container gedumpt. ‘Het was opvallend dat in de wijk afgelopen winter veel groene containers werden aangeboden en in Goutum bijna niets’, merkt Van Ulzen daarover op.

Ook de manier waarop de resultaten van de proef worden gemeten klopt volgens Van Ulzen niet. ‘Men meet het aantal aangeboden grijze containers, maar men kijkt niet naar de inhoud van de andere containers’, zegt hij daarover. De proef moet een vermindering van 23% restafval opleveren. Dat is 33 kilo per persoon. ‘Dat zijn dus 1100 drankkartonnen per persoon per jaar’, berekent Van Ulzen. ‘Dat is onmogelijk!’ Ook is er volgens hem nog geen partij die de drankkartonnen wil opkopen. De proef is bedoeld om de burger vertrouwd te maken met afvalscheiding, maar geautomatiseerd scheiden achteraf is veel effectiever en goedkoper’, volgens Van Ulzen.

Toch staat volgens hem nu vast dat deze proef een doorslaand succes zal zijn. Iedereen in het land kijkt mee. ‘Wethouder Diks zit namelijk in commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG)’, licht Van Ulzen toe. Hij heeft weinig vertrouwen in de evaluatie van de proef en de kwaliteit van de daaraan gekoppelde enquête, die studenten van de NHL uitvoeren. ‘Als de proef wordt doorgezet zijn hierna Aldlân en Cammingaburen aan de beurt. Andere wijken krijgen ondergrondse containers.’ Ook voor Zuiderburen waren eerst ondergrondse containers gepland. In 2006 is besloten om dit niet door te laten gaan. Van Ulzen vindt het niet terecht dat hij als inwoner van Zuiderburen net zoveel afvalheffing betaalt als bewoners van andere wijken, waar de grijze container wel gewoon elke twee weken wordt opgehaald.

Daarnaast begeeft de gemeente zich ook op een aantal andere terreinen op glad ijs. Het één keer per drie weken ophalen van restafval was volgens Van Ulzen in strijd met de gemeentelijke afvalverordening. In de oude verordening stond dat het afval een keer per twee weken wordt opgehaald. ‘Na de gemeentelijke herindeling is sinds januari de afvalverordening gewijzigd. Nu staat erin dat het afval in de regel een keer per twee weken wordt opgehaald’, licht hij toe. Nascheiding van afval in de scheidingsstraat bij Omrin zou beter zijn voor het milieu en levert volgens Van Ulzen een hogere scheidingsgraad op. ‘In veel andere gemeenten worden bijvoorbeeld petflessen in een aparte container verzameld. Men haalt een scheidingsgraad is daar 60%. Omrin haalt 75% op basis van nascheiding.’

Tot slot wil benadrukken dat hij absoluut voor een schoon milieu is. Maar maatregelen moeten volgens hem wel rendabel en uitvoerbaar zijn. ‘Het maar eens per drie weken legen van de grijze container valt daar niet onder.’

Het eerlijke verhaal – OZB versus ‘ingezeten belasting’

zondag, januari 19th, 2014

Gemeentes begroten de opbrengst OZB, tarieven zijn slechts een afgeleide daarvan.

Er is wat bijzonders aan de hand in gemeenteland en het valt niet op omdat er zoveel discussie over is, maar omdat er zo weinig discussie over is. Het belasting mandaat van de lokale overheden, de gemeentes willen dat uitbreiden.

De gemeente heeft als grootste belastingmandaat ten gunste van de algemene middelen de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Vrijwel alle andere belastingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. Met dat laatste wordt met enige regelmaat de hand gelicht, door eerst zoveel kosten toe te rekenen aan bijvoorbeeld de rioolheffing en daarna die belasting te verhogen. Dat terzijde.

De OZB wordt gebaseerd op de Waarde Onroerende Zaak (WOZ) en geldt voor woningeigenaren en ondernemers. Voor ondernemers wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de pand-eigenaar en de -gebruiker. Voor woningen is dat onderscheid per 2006 door de toenmalige minister Zalm afgeschaft. Sindsdien worden er door de VVD – verwoede edoch tevergeefse – pogingen gedaan om de OZB voor woningeigenaren ook af te schaffen.

Huurders betalen dus geen gebruikersdeel OZB meer. Vaak wordt gesteld dat het eigenarendeel OZB wat de woningbouw vereniging betaalt, wordt verdisconteerd in de huur. Dat is maar ten dele waar. De hoogte van de huren zijn gemaximaliseerd, de woningbouwvereniging kán de OZB stijging nauwelijks doorberekenen. Daar waar dat wel gebeurd, wordt de huurstijging middels de achterdeur (huurtoeslag) vaak gecompenseerd.

De OZB opbrengsten worden door gemeentes aangewend om publieke voorzieningen voor iedereen te financieren, terwijl maar een klein deel van de inwoners daarvoor aangeslagen wordt. In Leeuwarden zijn er 32.240 woningen die niet of nauwelijks (direct noch indirect) worden aangeslagen en een slordige 17.000 die de rekening wél krijgen.

De gemeente begroot jaarlijks de opbrengsten van de totale OZB, afwijkingen worden in het jaar daarop gecorrigeerd. Worden er extra vrijstellingen gegeven aan lage inkomens, gaat het jaar daarop voor de rest het tarief omhoog. Daalt de waarde van de woning (WOZ grondslag) gaat het tarief omhoog. De enige beperking daarop, is dat de OZB opbrengsten voor alle gemeentes tezamen (woningen & bedrijven) niet exorbitant mogen stijgen (voor 2014 – 2,45% – de macronorm). Voor het tarief van de individuele woning eigenaar is dat logischerwijze nietszeggend.

De voorgestelde tariefstijging OZB voor de gemeente Leeuwarden bedraagt dan ook 7% plus. In het komende College programma staan dan ook amper bezuinigingen, maar vooral papieren boekhoudtrucs en belastingverhogingen.

In generieke zin zou het logischerwijze eerlijk zijn om niet enkel de 17.000 woningeigenaren aan te slaan voor de OZB, maar de 49.000 woninggebruikers (huishoudens). Het gebruik van publieke voorzieningen is immers niet beperkt tot woningeigenaren. Ik zou zo zelfs niet één publieke voorziening kunnen bedenken die uitsluitend openstaat voor woningeigenaren. Toegang tot de bibliotheek is niet pas toegestaan na het overleggen van de OZB rekening of iets dergelijks, het zwembad idem.

De ingezetenen belasting

Tegelijkertijd proberen lokale overheden hun vrij besteedbare belastingopbrengsten te maximaliseren. Socialistische lotgenoten omdat zij weliswaar weten wat goed voor u is, maar het geld niet hebben, liberale lotgenoten om het boven beschreven nivellerend effect te neutraliseren. Je ziet dus een groot aantal bestuurders – onafhankelijk van de politieke kleur – pleiten voor een zogenaamde ‘ingezetenen belasting’. Een belasting voor elke inwoner van de stad.

Dat klinkt sympathiek, maar is het niet. Er worden alleen extra knoppen geïnstalleerd waar lokale bestuurders aan kunnen draaien en die bestuurders hebben de onhebbelijke eigenschap nooit naar rechts te draaien en de toevloed van geld af te knijpen. Door het afschaffen van bijvoorbeeld de ‘old timers regeling’ ontvangt de Provincie Friesland abusievelijk €4 miljoen extra belasting, heeft iemand de Provinciale opcenten omlaag zien gaan? Bedoel ik …

Zodra de knoppen voor de ‘ingezetenen belasting’ zijn geïnstalleerd, zal de schuif om deze inkomensafhankelijk te maken besteld worden. Deze belasting zal niet alleen weer terecht komen bij een selecte groep, maar het draaimoment van de knop zal op de uiterst linker positie gezet worden. Elke prikkel voor bestuurders om efficiënt met belastinggeld om te gaan is nu al geminimaliseerd, maar zal met een ingezeten belasting non-existent zijn.

Verstandiger zou het zijn de OZB te heffen bij gebruikers en het eigenarendeel af te schaffen. De stille achterdeur lobby denkt er anders over, u hoort er daarom niets over.

Dit College creëert haar eigen inflatie

maandag, maart 5th, 2012

Het was deze week weer de Dik voor mekaar show, ja hoor … dáááááááááár is die weer … de blauwe gemeentelijke enveloppe. Jaarlijks één van de grotere ergernissen voor de ontvangers daarvan, niet omdat het geld kost – en elk jaar steeds meer geld – maar omdat het voor de distributeur in deze een loterij zonder nietten betreft. Bezwaar maken is nog slechts een formele exercitie, gelijk krijgen is feitelijke onmogelijkheid. De adviezen van de adviescommissie worden dé facto slechts gevolgd voor zover zij in het nadeel zijn van de bezwaarmakers

In Zuiderburen is recentelijk bij de ingang van de wijk, het bord ‘inrijden op eigen risico verwijderd’ en formeel is Zuiderburen daarmee de status van bouwput ontnomen. Het zou mijns inziens toch van enige compassie tonen, wanneer het verwijderen van dat bord tezamen was gegaan met één van de meer eloquente toespraken van onze burgemeester, eventueel gelardeerd met het uitdelen van de broodnodige zwemvesten aan de genodigden. Wellicht is de bedoelde toespraak er wel degelijk geweest, maar was deze ook weer dermate kort, dat ik hem in het toch nog tijdens het groene stoplicht, heb weten te missen.

Het enige wat verder altijd op tijd komt en schijnbaar elk jaar méér op tijd, is die blauwe enveloppe. Ik kan mij nog herinneren dat deze bizarre nota vroeger na de zomer werd ontvangen en wanneer het huidig tempo nog een paar jaartjes aanhoudt kunnen we hem wéér na de zomer tegemoet zien. Alleen dan in het jaar voorafgaand aan het bedoelde belastingjaar. Pak je toch éénmalig een compleet rondje extra mee … of zou dat al eens het geval geweest zijn ..?

De gemeentelijk berekeningsmethodiek getuigt al helemaal van een vermeend utopische omgeving. De gemeente calculeert namelijk niet met tarieven en tariefsverhogingen, maar met gewenste verhoogde opbrengsten. Zou ons college ook modern rekenkundig onderwijs hebben genoten en als uitvloeisel daarvan geen kranten meer lezen. De opbrengsten worden slechts verhoogd met het inflatiepercentage en mochten die opbrengsten te hoog zijn, dan corrigeren we dat in een volgend boekjaar. Het surplus aan opbrengsten over vorig jaar was €700.000,- en dat bedrag is nog nooit teruggegeven!

Voor de OZB impliceert deze – reken naar mij toe – calculatiemethode een effectieve verhoging van 6,81% voor de woning bezitter. Je kunt discussiëren over de verwachtte inflatie over 2009, maar een discussie over een percentage van 6,81% lijkt mij ietwat over-enthousiast. Voor de rioolrechten van eigenaren geldt hetzelfde, een stijging van 8,57%. Niet alleen is deze wijze van calculeren de omgekeerde wereld, het College creëert haar eigen inflatie! Overigens worden ook de kosten van de rioolrechten gerelateerd aan de waarde van de woning. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de shit waarin een villabewoner zit, duurder is dan die van onze bewoners van een sociale huurwoning. Blijkbaar wordt er door eigen woning bezitters beduidend meer stront geproduceerd .. ??

Door op deze manier te blijven tellen, hoeft ons bestuur nooit de tering naar de nering te zetten. Alle leuke plannen en over de schutting-duw acties van echt geld, kunnen integraal worden afgewenteld op de arme betalers van OZB. Dat dát toevalligerwijze uitsluitend woning-eigenaren en ondernemers zijn, is een gelukkig samengaan van omstandigheden. Dat de grondslag (WOZ waarde) nu nog op peildatum 1 januari 2008 valt, verdoezelt de hoogte van de werkelijk ongeremde behoefte aan geld. De gemeente kent geen crisis, zij kent alleen maar een kraan waaraan gedraaid wordt om er geld als water uit te laten komen. Wanneer die kraan maar lang genoeg openstaat, verzuipen we uiteindelijk allemaal.

Leeuwarden energieneutraal … tuurlijk in 3520 AD (De realiteit ontkend)

vrijdag, november 25th, 2011

Leeuwarden heeft zich de ambitie gesteld om over 9 jaar fossielvrij te zijn of energieneutraal, dat is dan in 2020. Wat dat is ‘fossielvrij’ of ‘energieneutraal’ – nobodies knows – en waarom dan, weet ook al niemand. Een plausibele definitie die ik terug vond luidt;

Een energieneutrale gemeente houdt zich niet bezig met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar richt zich op een nieuwe, duurzame energievoorziening. Ale energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, moet duurzaam binnen de gemeentegrenzen worden opgewekt. Er mag nog fossiele brandstof zoals aardgas gebruikt worden, mits een zelfde hoeveelheid duurzame energie dit compenseert.

Een grove berekening leert dat de stad Leeuwarden jaarlijks circa 22 Peta Joules aan energie verbruikt én om de ambitie te bereiken moet dus binnen de gemeente Leeuwarden voor die hoeveelheid energie zogenaamde duurzame varianten gevonden worden. Waar hebben we het dan zoal over?

Dat betreft ongeveer 6.100+ miljoen kilowattuur. Zou het geplande windmolenpark in Urk 100% rendement genereren (1,4 miljard Killowatt-uur), dan hebben we – om de doelstelling te bereiken – 4,3 windmolenparken á la Urk nodig binnen de gemeente Leeuwarden. In werkelijkheid een viervoud daarvan, domweg omdat het rendement van dat windmolenpark onder de 25% ligt. Soms waait het niet, soms waait het te hard en soms is de windmolen domweg stuk en soms is er geen behoefte aan al die stroom (’s nachts).

In totaal gaat het dan om de energie van een kleine 1500 windmolentjes – maatje giga-max. De totale oppervlakte van Leeuwarden is circa 12.000 voetbalvelden groot. Ergo op een oppervlakte van elke 8 voetbalvelden staat er dan zo’n windmolen. In het midden, in alle windrichtingen over de gehele oppervlakte van Leeuwarden (80 vierkante kilometer excl. water).

Een investering van vele miljarden – en na aftrek van de opbrengst is er nog altijd 3,9 miljard plus nodig aan subsidie om in de buurt te komen. En dan hebben we het niet over nieuwe Griekse Drachmen. Bij een begrote opbrengst Onroerende Zaak belasting voor 2012 van een slordige €24 miljoen (daarover in december meer) én veronderstellende dat die opbrengst uitsluitend en alleen gebruikt gaat worden om Leeuwarden energieneutraal te maken – moet de belastingbetaler 175 (!) jaar betalen voordat de investering is gedekt. Omgekeerd moet de OZB rekening naar €20.000 jaarlijks om ook maar in de buurt te komen van 2020. Een ieder die géén OZB betaalt moet dan ook €20.000 jaarlijks aan salaris of uitkering inleveren … om deze zelf bedachte ambitie maar even te relativeren.

Concluderend. Wanneer wij de komende 175 jaar de volledige opbrengst van de OZB aanwenden om Leeuwarden energieneutraal te maken met windhandel én die windmolens het 175 jaar blijven doen én die windmolens 175 jaar compleet onderhoudsvrij zijn én de technologie 175 jaar stil blijft staan, is Leeuwarden in het jaar 2.186 AD energie neutraal.

Wanneer voornoemde vooronderstellingen maar voor de helft bewaarheid worden, mogen we blij zijn wanneer we het jaartal 3520 gaan halen. Ambities zijn prima, maar sprookjes in deze vorm getuigen van minachting voor de realiteit én daarmee zelfs van minachting voor de religie van de klimaat-alarmisten.

Energieverbruik Nederland in Petajoules (CBS) – http://bit.ly/rKun6T

Omrekening van PJ naar Mkwh – http://bit.ly/rXRx2W

Opbrengst Windmolenpark Urk – http://bit.ly/udsbMm

Onderzoek rendement windmolens UK 2008 t/m 2011 (22%) – http://bit.ly/gOW3g4

Zwerfplekken

zondag, juni 27th, 2010

Op de raadsvergadering van komende maandag stond een agendapunt opgenomen met betrekking tot de zogenaamde versnellingsgelden. Dat zijn de potten met geld die Den Haag beschikbaar heeft gesteld om stagnerende bouwprojecten vlot te trekken. Dat punt is inmiddels van de agenda afgevoerd, maar de toelichting bevat wel een paar verhelderende staatjes.

Een eerder plan van de gemeente, waarbij deze bankiertje wilde gaan spelen ten gunste van de project ontwikkelaars is – terecht – ingetrokken. Dat een dergelijk plan in beginsel in leven was geroepen om de nieuwbouw van de Zaailand appartementen te bevorderen, is altijd in alle toonaarden ontkend. De projectontwikkelaar had immers een bouwgarantie afgegeven, dus een bijdrage uit de Haagse potten met geld was helemaal niet nodig. Maar in de toelichting op het ingetrokken agendapunt staat keurig vermeld welke bouwprojecten hebben mogen putten uit deze subsidieruif en daar staat de Zaailand ontwikkelaar gewoon tussen voor het grappige bedrag van €300.000,-.

De kopers van een dergelijk appartement krijgen via de notaris per woning een éénmalige korting van €7.500,- uitbetaald. Alsof deze appartementen zonder de korting van 2,5% op de ‘Vrij op Naam’ prijs totaal onverkoopbaar zouden zijn. In werkelijkheid heeft de verkopende partij echt wel die €7.500,- in het optielijstje verklust om zo via de achterdeur een grappige €3 ton in te kunnen bijboeken. Het kan zelfs zo zijn dat op deze manier een (deel van) eerdere tegenvallers wordt weggemasseerd.

Overigens gaan de nieuwe eigenaren circa extra €150,- per maand betalen aan de ‘vereniging van eigenaren’ ten behoeve van gemeenschappelijke belangen zoals toekomstig groot onderhoud. In dat bedrag is tevens begrepen een ‘zwerfplek’ in de onderliggende parkeer garage. Ik kan me binnen dit kader nog wel een voorstelling maken van wat hetgeen bedoeld wordt met ‘zwerfplek’, maar kan daar ook zonder moeite een groot aantal andere associaties bij weergeven. Krijgt elke toekomstige bewoner een eigen zwerver om onderdak te bieden in de kelder bijvoorbeeld?

Een korting op prijs van de woning – in de grootorde van die € 7.500,-, is uiteraard een afrondingsverschil. In totaal wordt er een slordige €1,5 Mio uitgedeeld aan 240 nieuwe woningeigenaren, waarbij de verkopende partijen zich zelf echt niet vergeten. Veel effectiever kon het wel eens zijn om dit geld in te zetten middels (bijvoorbeeld) een vrijstelling ‘Onroerende Zaak Belasting’ voor een termijn van – zeg – tien jaar.

Dan bereik je als stad met een ‘unique selling point’ juist de – in potentie – nieuwe inwoners van buiten de stad. Tegelijkertijd weet je daarbij zeker dat er geen cent in de steekzakken van de ontwikkelaars achterblijft.

Eigenwoning straftax

vrijdag, juni 4th, 2010

Je kunt tegenwoordig geen zender op de TV aanzetten of er staat weer een aanhanger van Che Guevara te blaaskaken over de zo gehate villasubsidie, Een frame voor de hypotheekrente aftrek van de zogenoemde hogere inkomens of juister gezegd de duurdere woningen. Er is namelijk niet per definitie een directe relatie tussen de rijken en de villa’s, de meeste rijken wonen namelijk gewoon in een rijtjeswoning. Een korte blik in de geschiedenis.

Bij onze broeders ter linker zijde heeft ooit (1893) het idee postgevat dat het goedkoper is om een eigen woning te bezitten dan om een woning te huren én daar moet het grootkapitaal natuurlijk wel voor gestraft worden. Het bezit van een eigen woning werd fiscaal gezien als een bron van inkomen, alsof bakstenen met een beetje peper en zout op een bedje van rucola – opeens eetbaar zouden zijn. Logischerwijze zijn de kosten die je moet maken om inkomen te verkrijgen of te behouden – aftrekbaar van datzelfde inkomen. Rentelasten, maar ook onderhoudskosten zoals de schilder, zijn (waren) aftrekbaar. Om af te zijn van discussie over welk deel van de onderhoudskosten aftrekbaar zouden zijn werd het huurwaardeforfait – tegenwoordig – eigenwoning forfait ingevoerd. Omdat u een eigen huis heeft, wordt u gestraft.

Het beperken van de hypotheekrente aftrek – of omgekeerd het verhogen van het eigenwoning forfait – is dan ook geen bezuiniging, maar een ordinaire belastingverhoging waar elke ratio achter ontbreekt. De enige ratio die je kunt beluisteren is het adagium van de sterke schouders. De hoge inkomens kunnen het betalen, dus is het rechtvaardig het daar te halen. We krijgen het niet voor elkaar om de ‘Pluk ze’ wetgeving voor criminelen fatsoenlijk uit te voeren, maar voor mensen die wel hard werken is diezelfde ‘Pluk ze’ wetgeving tot in de finesses geëffectueerd.

Daarmee is op zijn minst de schijn gewekt dat de zo gehate hoge inkomens crimineel verkregen geld is. Alleen is dat inkomen niet gestolen, er is nogal hard voor gewerkt. De kretologie ‘villasubsidie’ is dan ook uitermate misleidend en moet vervangen worden door de term ‘kifttax’. Wanneer je dan toch van mening bent dat die hoge inkomens tegen een te hoog tarief gebruik maken van aftrekposten, dan moet je dat toptarief verlagen. En wat stelt nivellerend links, voorzien van een zelf uitgegeven jachtvergunning, voor … jawel, we gaan het toptarief verhogen.

Zo is datzelfde metier uitermate trots op het verhogen van de eigenwoning straftax voor huizen boven een miljoen, waarbij deze nieuwe drempel ook nog eens niet wordt geïndexeerd. Hiermee ontstaat een verdere rechtsongelijkheid. Voor woningbouwverenigingen zijn rente en onderhoudslasten wel aftrekbaar, voor eigen woningen niet. Huren worden onder andere op deze manier kunstmatig laag gehouden. Gecumuleerd komen daar de projectsubsidies en huurtoeslagen nog overheen. Detail in dit kader is dat een willekeurige twee onder één kap woning die arbitraire grens van € 1 miljoen binnen afzienbare tijd vanzelf gaat halen. Hoezo villasubsidie … rijtjewoning straftax!

Wanneer je voor de bühne dan toch iets wilt met de hypotheekrente aftrek, dan moet je logischerwijze aan de onderkant iets gaan doen. Een gezin hoeft de eerste €40.000 spaargeld niet op te geven, omgekeerd redenerend zou over dat bedrag ook geen renteaftrek genoten mogen worden. Over eerlijk delen van de lasten gesproken.

… en het kabbelt rustig voort …

zaterdag, april 17th, 2010

Heel langzaam worden de contouren van het Leeuwarder College duidelijk, de poppetjes, de portefeuille verdeling en wie de rekening gaat betalen. Bij de poppetjes verandert er niet zoveel, Marco Florijn, Henk Deinum en Isabelle Diks blijven zitten waar ze zitten en Thea Koster gaat Gerrit Krol opvolgen. Eén wethouder minder, maar met een PvdA burgemeester houdt je de liberalen buiten boord en houdt de PvdA toch nog een meerderheid binnen het College. Afscheid nemen van één wethouder – verkocht als zie ons het goede voorbeeld geven – impliceert automatisch méér ambtenaren in plaats van minder. En die gaan nog aan de knoppen van het navigatiesysteem draaien ook.

De portefeuille verdeling schijnt rond te zijn, alleen heb ik er nog geen vinger op kunnen leggen. Waarschijnlijk blijft GroenLinks zitten met duurzaamheidsdingetjes en cultuur en zal er wel het nodige uitgewisseld zijn met betrekking tot de portefeuille Financiën. Thea Koster (CDA) zal die ongetwijfeld hebben geclaimd, maar ik zou ook niet verbaasd opkijken wanneer de die portefeuille terecht komt bij Marco Florijn. Er is de PvdA uiteraard alles aan gelegen om de centjes te kunnen verdelen onder haar electoraat. We zullen het wel meemaken. Ook hier geldt, wie schrijft die blijft.

Afgelopen woensdag wist wethouder Florijn te melden dat de onderhandelingen zo goed als afgerond waren en lekker op schema liepen. Samengevat gaat het vorige College gewoon door en doet net alsof er geen verkiezingen geweest zijn. Je kunt je rustig afvragen waarom wij in Leeuwarden überhaupt nog verkiezingen houden, meer dan de helft van de kiezers blijft thuis. En al decennia achtereen heeft die helft het gelijk aan haar zijde. Eén keer per vier jaar gaat het circus zogenaamd de wijk in om de kiezer te leren kennen en een roos uit te delen. Het leven gaat niet over rozen, hoogstens over de doornen daarvan. Flauwekul natuurlijk, want verkiezingen worden verloren en gewonnen in Den Haag.

Het is natuurlijk geen toeval dat de redder des vaderlands – Wouter Bos – vlak voor die verkiezingen goed geregisseerd het kabinet opblaast over een no-no onderwerp. Om die actie te vervolgen met het lanceren van een thee drinkende burgemeester. Dat is een al maanden zorgvuldig voorgekookte actie geweest, waarbij het alleen verbazingwekkend is dat de bijlessen Economie voor Job Cohen pas nu worden gegeven. Je moet trouwens ook niet raar opkijken dat Job Cohen na de vierde bijles economie het begint te begrijpen om vervolgens zijn lidmaatschap van de PvdA alsnog op te zeggen.

In Leeuwarden moeten we de volgende periode €20 miljoen harde euri’s op kleed krijgen. Eigenlijk is het nog veel meer omdat een belangrijk deel van de tekorten onder de noemer ‘balanssanering’ weggepoetst zijn. Zo is de waardedaling van het gemeentelijk onroerend goed niet neerwaarts  geactiveerd – de panden staan voor een veel te hoog bedrag op de gemeentelijke rekening. Er staat nog voor miljoenen aan te vorderen bijstandsfraude euro’s op de balans, waarvan iedereen weet dat die nooit geïncasseerd zullen gaan worden (dubieuze bijstandsvorderingen). In het bedrijfsleven moet je dat geld gewoon als verloren beschouwen en afboeken, maar voor de gemeente komt dat even beroerd uit. We verstoppen het tekort even in de linker bureaulade van de wethouder Financiën, deurtje dicht en vooral nooit meer naar kijken. Een bezuiniging van €40 gevolgd door een zestal nullen zou de werkelijkheid beter benaderen.

Vol trots sijpelen dan de geluiden door dat de bezuinigingen voor €10 miljoen gevonden zijn en de toko dus kan beginnen met verder gaan, waar ze zijn gebleven. De rioolrechten gaan omhoog. Dat is geen bezuiniging maar een lastenverzwaring, bovendien moeten de opbrengsten van de rioolrechten kostendekkend zijn en niet meer dan dat. Cosmetisch zullen de totale rioolkosten wel stijgen, domweg door het toerekenen van oneigenlijke uitgaven daaraan. Het vegen van de straat voorkomt dat de blaadjes in het putje verdwijnen, dus de kosten van onkruidbestrijding horen opeens bij het riool. Dat soort werk.

De wethouder van cultuur heeft al bevestigd dat Parnas dicht gaat en de wijk in moet – het circus achterna. Prima moet je doen, de gemeente mist de huurbaten en kan direct de waarde van dat pand afwaarderen met circa €2 miljoen. Structureel wordt er niet bezuinigd – eerder het tegendeel – er wordt ingeteerd op de reserves. Voor zover die er nog zijn. Helemaal bont maakte de PvdA het afgelopen woensdag tijdens de commissie. ‘Kunnen we de nog resterende reserve niet cosmetisch afromen, omdat de burger anders nooit bereid is de belastingverhogingen te accepteren’????

In het nieuwe college programma wordt straks nog niet de helft aan bezuinigingen benoemd, de andere helft van dat programma zal wel tot vertrouwelijk worden bestempeld. Of het is er domweg niet eens.

Van de vorige wethouder van Financiën Gerrit Krol werd afgelopen week bejubeld afscheid genomen, Hij liet een erfenis achter in de vorm van een rekening overschot, bovenal ontstaan door vertraging in de uitgaven, projecten die niet of vertraagd ter hand zijn genomen. Een cosmetische plus dus, in Harlingen hebben ze er ooit een wethouder om die reden naar huis gestuurd.

Het belangrijkste wapenfeit van deze wethouder vind ik trouwens het niet meer wippen van de bruggen over het kanaal tijdens de spits. Waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. De komende wethouder met deze portefeuille – van welke kerk dan ook – is wel opgezadeld met een majeur probleem – in plaats van een majeur project. En tot nog toe kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat iedereen vooral om de hete brei blijft heen hobbelen en zich de komende periode vooral zal bezig houden met het bedrijven van inkomenspolitiek op micro niveau. Wie de rekening daarvan gaat krijgen is daarmee ook wel duidelijk.